Címerhatározó/Kölkedy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kölkedy család címerével foglalkozik.


Kölkedi 1429.jpg

Kölkedy címer.jpg Kölkedi (1429).jpg

Kölkedy János, Máté, András és Péter 1429. május 12-én Pozsonyban Zsigmondtól kapott címert.

megj.: a címer az oklevél közepén

DL 50.521

A legnevezetesebb a szövegben az a – kissé erőltetett és zavaros – magyarázat, melylyel az uralkodó a czímer jelentését értelmezi. E szerint a saskarom azt jelképezi, hogy a mit a kitüntetettek az alázatosság és vitézség karmával megmarkoltak, azt bizonyosan meg is tartják. A saslábat átfúró nyíl a kísértéseknek és balszerencsének jelképe, mely őket üldözte; s ha ez alatt megtörtek, szeretetből merítettek a sárga szín által jelzett változatlansággal erőt a további küzdelemre. A sasszárny pedig annak a vágynak jelentője, mely őket felfelé, még több erény gyakorlására késztette. Azt hiszszük, hogy a hivatalos czímermagyarázatnak oklevélben ez a legelső példája.

A Kölkedi-testvéreknek adott birodalmi czímer nem új; az oklevél világosan mondja, hogy az uralkodó annak a czímernek használatában erősíti meg őket, melyet elődeik és ők maguk is régóta viseltek. A szép czímerkép tehát magyar s így a birodalmi czímeradomány a magyar heraldika anyagát gyarapítja.

Sajnos, hogy Kölkedi István fiainak, kik az oklevél szerint annyi megpróbáltatáson mentek keresztül, korábbi és későbbi viselt dolgairól, valamint az egész családról nincs részletesebb tudomásunk.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Lásd még: