Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pótsa (olv. Pócsa) család címerével foglalkozik.


A neves család ősi háromszéki családokkal van rokoni kapcsolatban. Vérségi viszonyban állnak a Szentiványiakkal, az ürmösi Maurerekkel, a kézdiszentléleki Kozmákkal, a Szotyoriakkal, a Szörtseiekkel, a lisznyói és killyéni Székelyekkel, a Rápolthyakkal, a csíkszentmártoni Szabókkal, az altorjai Aporokkal stb.

A Pótsa család nevezetesebb tagjai: Pál ítélőmester, Farkas felső-fehérmegyei jegyző és árvabíró, János őrnagy, Ferenc felső-fehérmegyei alispán, később főbíró, 1848-ban országgyűlési képviselő.

Nemesi kiváltságlevelüket a török elleni csatában szerezték, amint azt címerük is igazolja.

A Pótsa család nemesi címere: egy ezüst, ék alakú sáv által két egyenlőtlen részre osztott kék pajzs. Az alsó kisebb címerrészben piros mezű kar karddal, azon törökfő. A pajzs felső, nagyobb udvarában két szemközt ágaskodó oroszlán, a jobboldali buzogányt tart a bal lábában,a bal oldali kardot fog jobbjában. A pajzs felső jobb sarkában nap-, balról holdarc. A címerpajzs csúcsa megismétli a vezérmotívumot: - piros mezű kar karddal, azon törökfővel. [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs