Finnugor népek meséi/Finn mesék/A kondásból pap lesz


Előző oldal: Mese a Napról « » Következő oldal: A jégen fonó lányok


A kondásból pap lesz

Finn népmese:

Egyszer régen egy király bejárta egész birodalmát, mert meg akarta tudni, hogyan élnek az alattvalói. Mikor visszatért palotájába, küldöttség járult elébe az egyik erdős-dombos vidékről. Az emberek elpanaszolták: a papjuk olyan tudatlan és olyan ostoba, hogy nem képes a hivatalát ellátni. A panasz jogosnak bizonyult, mivel a pap csakugyan ostoba volt.

A király maga elé hívatta a papot, és így szólt:

- Holnap felelned kell három kérdésre. Ha nem tudsz megfelelni, elzavarlak hivatalodból.

Mindjárt megmondta azt is, hogy mi az a három kérdés.

Megrémült erre a pap. Szörnyen bántotta, hogy másnap menesztik a hivatalából, ha nem tud megfelelni a király három kérdésére. Amint hangosan jajveszékelt, útjába vetődött egy kondás. Ez a kondás igen bölcs és tapasztalt ember volt.

A pap elpanaszolta, hogy milyen nehéz kérdéseket tett fel neki a király, és mivel fenyegette meg. Több se kellett a kondásnak. Biztatta a papot, hogy mondjon el neki mindent. A pap rákezdte:

- Az első kérdés így hangzik: „Hány csöbör víz van a királyi palota kertjének tavában?” A második meg így: „Meddig tart az út keletről nyugatra?” A harmadik meg: „Mi minden van a jószerencse meg a balszerencse közt?”

Akkor a kondás így szólt a paphoz:

- No, add ide a papi ruhádat, majd én elmegyek, és megfelelek helyetted a kérdésekre.

A pap menten jókedvre derült. Odaadta a kondásnak fekete ruháját, papi nyakkötőjét és magas fekete kalapját. Ebben az öltözékben lépett másnap a király elébe. Mélyen meghajolt, és udvariasan szólt:

- Kegyelmes királyom, megjelentem színed előtt, amint elrendelni méltóztattál, hogy feleljek kérdéseidre.

Ekkor a király rámutatott az ablakól látható tóra, és megkérdezte a papot:

- Mondd hát meg nekem, te pap, hány csöbör víz van abban a tóban?

- Nincs abban, felséges uram, csak egy csöbörnyi, de az a csöbör olyan nagy, hogy a tó egész vize belefér.

- Helyesen feleltél! - hirdette ki a király. - De tudod-e, papom, mennyi ideig tart az út keletről nyugatra?

- Az bizony csak egy napig tart, felséges uram - felelte a kondás.

- Hogy érted ezt? - kérdezte a király.

- Mivel a nap reggel kel fel keleten, és estére már lenyugszik nyugaton - magyarázta a kondás.

- Igazad van, te pap - szólt a király. - Akkor hát halljad a harmadik kérdést:

- Mi minden van a jószerencse és balszerencse közt?

- Semmi egyéb, csak egyetlen éjszaka, felséges uram.

A király elcsodálkozott, ám a kondás jól megfelelt neki:

- Én tegnap még kondás voltam, de ma már papként állok a király előtt, és felelek a kérdéseire.

- Most már értem, kedves barátom! Te vagy hát az a bölcs kópé - mondta a király, és úgy nevetett, hogy majd megszakadt belé. - Mivel ilyen jól megfeleltél a kérdéseimre, mától kezdve te leszel a pap, lásd el okosan a papi teendőket! De nehogy a gazdád kondás nélkül maradjon, a disznókat ezentúl a pap őrizze.

Így lett pap az okos kondásból, kondás a buta papból, s így lett a mesének vége.


Előző oldal: Mese a Napról « » Következő oldal: A jégen fonó lányok