H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: CLP rendelet[1]), mely a világszintű Globálisan Harmonizált Rendszer európai adaptációja, új figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat határozott meg.

A változtatás célja, hogy világszintű piktogram- és mondatrendszert hozzanak létre, megkönnyítve ezzel az export-import tevékenységet, és elősegítve ezzel az egységes és gyors veszélykommunikációt.

Mivel a CLP jogszabály rendelet, ezért Magyarországon a hatályba lépését követően közvetlenül alkalmazandó. Előírásai alapján 2010. december 1. óta az anyagok (egy összetevős termék) címkéit a korábbi R mondatok helyett ezekkel a mondatokkal kell ellátni (CLP rendelet 21. cikk).

A címkéken használható H mondatok[2] a következőek:

Figyelmeztető mondatok

szerkesztés
Sablon Tartalma
H200   Instabil robbanóanyagok.
H201   Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202   Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203   Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204   Tűz vagy kivetés veszélye.
H205   Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220   Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221   Tűzveszélyes gáz.
H222   Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223   Tűzveszélyes aeroszol.
H224   Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225   Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226   Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228   Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240   Hő hatására robbanhat.
H241   Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242   Hő hatására meggyulladhat.
H250   Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251   Önmelegedő: meggyulladhat.
H252   Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260   Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261   Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270   Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271   Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272   Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280   Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281   Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290   Fémekre korrozív hatású lehet.
H300   Lenyelve halálos.
H301   Lenyelve mérgező.
H302   Lenyelve ártalmas!
H304   Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310   Bőrrel érintkezve halálos.
H311   Bőrrel érintkezve mérgező.
H312   Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314   Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz!
H315   Bőrirritáló hatású.
H317   Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318   Súlyos szemkárosodást okoz.
H319   Súlyos szemirritációt okoz.
H330   Belélegezve halálos.
H331   Belélegezve mérgező.
H332   Lenyelve vagy belélegezve ártalmas!
H334   Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335   Légúti irritációt okozhat.
H336   Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340   Genetikai károsodást okozhat [3]
H341   Feltehetően genetikai károsodást okoz! [4]
H350   Rákot okozhat![5]
H351   Feltehetően rákot okoz.[6]
H360   Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket, ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást.[7]
H361   Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.[8]
H362   A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370   Károsítja a szerveket, vagy meg kell adni az összes érintett szervet! [9]
H371   Károsíthatja a szerveket, vagy meg kell adni az összes érintett szervet, [10]
H372   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsítja a szerveket [11]
H373   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsíthatja a szerveket.[12]
H400   Nagyon mérgező a vízi élővilágra!
H410   Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz!
H411 {{subst:{H411}}
H412   Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413   Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
Mivel a korábbi figyelmeztető mondattípusok (R-mondatok) számos olyan kitételt tartalmaztak, amelyek az ENSZ által meghatározott figyelmeztető mondat listában nem voltak megtalálhatóak, így az európai döntéshozók kialakítottak egy kifejezetten EU-specifikus figyelmeztető mondat fajtát, amelyet EUH jelöléssel látnak el:
Sablon Tartalma
EUH001   Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH006   Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH014   Vízzel hevesen reagál.
EUH018   A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH019   Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH029   Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH031   Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH032   Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH044   Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH059   Veszélyes az ózonrétegre.
EUH066   Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH070   Szembe kerülve mérgező.
EUH071   Maró hatású a légutakra.
EUH201   Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH201A   Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH202   Cianoakrilát - Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH203   Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH204   Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH205   Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH206   Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH207   Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági elő írásokat.
EUH208   Tartalmaz Spiroxamin-t, amely allergiás reakciót válthat ki!
EUH209   A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
EUH209A   A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH210   Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH401   Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében, be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Lásd még

szerkesztés
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
 2. H és P mondatok jegyzéke
 3. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 4. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 5. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 6. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 7. meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 8. ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 9. ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 10. ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!
 11. vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!
 12. vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!