Névváltozatok: jelvény, vértanúság jele (Éber László ArchÉrt. 1902. 391., 391.[1])

adſcribi numinibus: szentek közzé ſzámláltatni (Pápai/Bod 22.)


Rövidítések:

Attribútum, a vallásban olyan tárgy vagy jelvény, amely a szentek, istenek, személyek, embercsoportok, erények jelölésére szolgál, elválaszthatatlanul hozzájuk tartozik. A képzőművészetben a gyakran ábrázolt személyek, szentek állandó jelvénye. A szenteket, isteneket, személyeket ezek alapján is felismerhetjük. A szimbólummal ellentétben nincs jelképes jelentése. A régi freskókon, templomi ábrázolásokon egy külön jelképnyelv alakult ki. Mivel akkoriban még csak kevesen tudtak írni és olvasni, ezen jelképek szolgáltak arra, hogy a hívők a szenteket és bizonyos rangot képviselő személyeket azonosítani tudjanak. Alkalmazásuk a 14-15. században vált gyakorivá.

A Szent Pétert jelképező kulcsok és az idősebb Jakab apostolt jelképező zarándokkagyló XVI. Benedek pápai (2005-2013) címerében. A szerecsenfej* a müncheni és freisingi érsekség címeréből való, ahol korábban működött, a málhás medve pedig Szt. Corbinianus attribútuma, aki az említett érsekség védőszentje.
Erdő Péter esztergomi érsek (2002- ) bíborosi (2003- ) címere, mely jelképes módon ábrázolja a Nagyboldogasszony alakját. Erdő Péter püspöki címerét (1999) Vanyó László teológiai tanár készítette. Ebben a Sinai-hegyi Szent Katalin kolostorban levő Sedes Sapientiae alakja látható félhold és csillag kíséretében. A Madonna szerepeltetése, mint a Bölcsesség Széke a katolikus egyetem (és Magyarország) védőszentje, Szűz Mária által arra utal, hogy a bíboros korábban az egyetem rektora volt. II. János Pál pápa 2002-ben Erdő Pétert esztergom-budapesti érsekké nevezte ki. Az érseki címer ábrájának előképe a Cserődy* missale trónon ülő Szűz Mária ábrázolása lett, melyet Beke Margit tervezett és Kovácsné Somogyi Zsuzsanna rajzolta. A mező kék színe, valamint a hold és a nap Erdély címerének székely nemzetére utal, melyekhez maga a főpásztor ragaszkodott. Ez a címer tehát közvetlenül, nem attribútumok által (hanem jelképesen) fejezi ki a mondanivalóját.

A katolikus egyháznak többezer szentje van. A római martirológium 2001-ben befejezett felülvizsgálata (amikor sok nevet töröltek), mintegy 7000 szentet tartalmaz.

Egyes attribútumok utalhatnak az erényekre (liliom: szűzi tisztaság; mérleg, bekötött szem: igazságosság), allegóriákra (kehely és zászló: Egyház), kifejezhetik a szent foglalkozását (üllő: Szt. Eligius), patronátusát (orgona: Szent Cecília, a zene védőszentje), mások lehetővé teszik annak felismerését, hogy az adott személy apostol, vértanú stb. volt-e. Így pl. a pálma a vértanúk, a könyv az apostolok és evangélisták, a korona a királyok, a fegyver a katonák, az orvosság az orvosok általános attribútuma.

Az arcképfestészet kialakulása előtt a világi személyeknél rang- és hivatás-attribútumokat használtak (templommodell: alapító, kard: lovag, körző: építőmester). Az egyedi attribútum a konkrét személyt teszi felismerhetővé. Egy szentnek több egyedi attribútuma is lehet. Ezek az adott szent legendájára, vértáanúsúgára utalnak vagy az életéből vett jeles eseményeken alapulnak. Így pl. Péter apostol attribútuma két kulcs, az idősebb Szent Jakabé kagyló stb.

A heraldikában az attribútum helyettesítheti magát az adott szentet, illetve az azt jelképező személyt is, tehát önmagában is előfordulhat. Ha tehát egy címerben két kulcsot, kagylót stb. látunk, az nemcsak pusztán kulcs, kagyló stb., hanem a Szent Pétert (pápai címerek) vagy az idősebb Szent Jakabot (XVI. Benedek pápa címere) helyettesítő attribútum ábrázolása is lehet. Ennek megállapításához ismernünk kell az adott címer mögött meghúzódó jelképes jelentéstartalmat. (Az első római pápa Péter volt, akit fejjel lefelé feszítettek keresztre (kulcsok, illetve Péter-kereszt), az idősebb Szent Jakab apostol középkori legendájában pedig szerepel a zarándokkagyló.) Emellett a szenteket a címereken önmagukban és az attribútumaikkal együtt is ábrázolhatják, különösen a magyar városi heraldikában.

Az arkangyalok attribútumai:
Gábriel – trombita, páncél, szárnyak, „Ave Maria Gratia Plena” felirat, hírnöki bot, kereszt, jogar, glóbusz, liliom, olajág, pálmaág, füstölő, kard, irattekercs, kék szín
Mihály – mérleg, kard, zászló, labarum, hírnöki (vagy keresztes) bot, pajzs, nimbusz, diadém, golyó (világmindenség), sárkány, lábainál a legyőzött ördög, vörös szín
Rafael – hal, palack, keresztes bot, vándorbot, tarisznya, gyermek, ibolya szín
Uriel – lángoló kard, lángoló pálma, láng, lámpás, ezüstfehér szín
Raguél – bírói kalapács, kék vagy fehér szín
Ramiél – fáklya, bíbor szín
Sariel – lándzsa
Haniel – rózsa, lámpás, sötétzöld vagy kékesfehér szín

A négy evangélista attribútumai:
Máté – szárnyas ember (angyal), erszény, lándzsa
Márk – szárnyas oroszlán, könyv, irattekercs, íróeszközök
Lukács – szárnyas bika, bika, könyv, kefe, paletta
János – sas, kehely (néha benne kígyóval, sárkánnyal), kanna, könyv

A 12 apostol és egyéb apostolok attribútumai:
András ( -70 k.) – könyv, háló, hal, oltár, (András-)kereszt
Bertalan ( -60 k.) – könyv, nyúzókés, kezében a lenyúzott bőre
Fülöp ( -80 k.) – keresztes bot, tau-kereszt, kettős kereszt, hóhérbárd, kő, tál, kígyó, sárkány, oszlop, zöld ág
idősebb Jakab ( -42) – zarándokkagyló, zarándokbot, zarándokkalap, kulcs, kard, csillag, Szt. Jakab kereszt, könyv, irattekercs, tarisznya, kulacs, rózsafüzér, gyermek
ifjabb Jakab ( -62 vagy 69) – bunkósbot, ványolórúd (vagy kallózófa), ifa, kődarabok, buzogány, alabárd, derékszögelő, fűrész
János (6 k.-100k.) – kehelyből kiemelkedő kígyó, sas, irattekercs, írótoll, könyv
Júdás Tádé ( -80 k.) – bunkósbot, alabárd, kövek, Jézus arcát ábrázoló kendő, kard, hajó, derékszögelő, fejsze, könyv
Máté ( -60 k.) – alabárd, fejsze, erszény, számolótábla, angyal
Mátyás ( -80 k.) – szekerce, kard, kövek, lándzsa, kereszt, angyal, alabárd
Péter (Kr. e. 1-Kr. u. 67) – két kulcs, hal, halászháló, kakas, lefelé fordított kereszt (Szent Péter kereszt), tiara, pallium, könyv
Simon ( -65 k.) – fűrész, kereszt és fűrész, hajó, evező, hal (vagy két hal), lándzsa, kard
Tamás ( -72) – lándzsa, kard, szív, kövek, kehely, derékszögelő
Dániel (Kr. e. 6. sz.) – oroszlán, kos, hegyes zsidókalap, mondatszalag, kalapács és ércrög
Illés (Kr. e. 9. sz.) – holló, lángkard, tüzes szekér
Júdás, Iskarióti – 30 ezüstpénz, pénzeszacskó, erszény, sárga ruha, vörös haj
Pál (5 k.-67) – pallos, pálmaág, irattekercs, kard, könyv, három forrás, ló, oroszlán, villámok

A pécsi Szent Péter káptalan pecsétje, 1278. A pecsétképen trónon ülő Szent Péter, aki a kezében az attribútumát jelentő kulcsot tartja. (Pray Syntagma IV. tábla 2. kép)
Szécsényi Mihály (1317-1377) egri püspök (1362-1377) pecsétje, 1363. A pecsétkép felső részen gótikus boltív, középen Szt. János Evangélista, a püspökség védőszentje, tőle balra sas, Szt. János attribútuma, a feje körül nimbusszal, a csőrében írásszalaggal. Jobbra a Szécsényi család sisakdísze, növekvő koronás oroszlán. A pecsét alján kéttornyú szakrális építmény, melyben baldachin alatt a pecséttulajdonos, egy térdelő püspök alakja látható.

Szentek attribútumai:

Ábrahám (Kr. e. 2000 k.- ) – kés, kos
Adalbert (957 k.-997) – mitra, pásztorbot, evező, könyv, kopja, gerely, pallium, bunkó, sas, megszállott
Adelaide (931-999) – kenyér, hajó
Ágnes (290/293–305) – bárány, pálmaág
Ágnes, Prágai (1205-1282) – szerzetesi öltözék, korona, templommodell, liliom
Ágoston, Hippói (354-430) – galamb, gyermek, kagyló, toll, könyv, lángoló szív
Ágota ( -251) – olló nyelvei, lepel, harang, mellek a tálcán, galamb a szájában gyűrűvel
Ambrus (339-397) – méhek, méhkaptár, galamb, ökör, toll
András, Corsini (1302-1373) - bárány, farkas Angéla, Merici (1474-1540) – ferences öltözék, létra, kereszt, rózsafüzér, lépcső, gyermekek, könyv, feszület, liliom
Anna (Szűz Mária anyja) – könyv, ajtó, liliom, vörös köpeny és zöld kendő
Antal, Páduai (1195-1231) – gyermek Jézus, kenyér, könyv, liliom
Antal, Remete (251-356) – szerzetesi ruha, harang, sertés
Apollónia ( -249 k.) – foghúzó, fog
Asztrik ( -1028/30) – Szentkorona, pásztorbot, mitra
Balázs ( -316) – viasz, vékony gyertya, vasfésű
Bálint (Valentin) ( -270 k.) - gyermek
Barnabás ( -61) – zarándokbot, olajág
Benedek, Nursiai (480 k.-543/547) – törött kupa, holló, harang, pásztorbot, cserje
Benedek, Zoborhegyi ( -1012) – sas
Bernardin, Sienai (1380-1440) –krisztogramm, három mitra
Bernát, Clairvaux-i (1090/91-1153) – toll, méhek, a passió jegyei, kutya
Bertalan ( -60 k.) – kés
Beszteréd ( -1046) – csónak, nyilak, kard
Bonaventura (1221-1274) – áldoztatás, cibórium, püspökkalap
Bonifác (672 k.-754) – tölgy, fejsze, könyv, róka, korbács, forrás, holló, kard
Borbála ( -306 k.) – torony(modell), oltáriszentség (cibórium), ágyú, pálmaág, toronymodell
Brigitta (1303-1373) – könyv, zarándokbot
Brigitta, Kildare-i (451 k.-525) - szarvasmarha, pásztorbot, Brigitta-kereszt
Cecília (200 k.-230 k.) – rózsa, hangszerek (orgona, hegedű)
Cerbonius ( -575) – libák
Ciril (Konstantin) (826/27-869) – könyv
Corbinianus (670 k.-730 k.) – málhás medve
Damján ( -303) – fiola, kenőcsös doboz
Dénes ( -250/258 k.) – feje a kezében
Domonkos (1170-75 k.-1221) – rózsafüzér, csillag, kutya fáklyával
Donát (140 k.-173 k.) – római páncél, villám, vértanúi pálma, szőlőtőke
Dorottya ( -311 k.) – virágok, gyümölcsök, kosár virágokkal, rózsák
Egyed (640 k.-720 k.) – bencés habitus, szarvastehén, kezét vagy a combját átfúró nyíl
Eligius (588 k.-660) – püspök pásztorbottal a jobb kezében, nyitott bal tenyerén miniatűr templommal, kalapács, üllő, patkó, ló
Erasmus ( -303) – emelőcsiga (csörlő)
Erzsébet (Keresztelő Szent János anyja) – bárány, köpeny, Madonna
Erzsébet, Árpádházi (1207-1231) – alamizsna, virágok, kenyér, szegények, koldus, korsó, tányér
Erzsébet, Aragóniai (1271-1336) – korona
Eustachius ( -118) – vadászruha, szarvas, bika, kereszt, szarv, sütőkemence
Éva (az első nő) – alma
Félix ( -647/648) – horgony
Ferenc, Assisi (1182-1226) – farkas, madarak, hal, emberi koponya, stigmák (Jézus sebei)
Ferenc, Xavéri (1506-1552) – kereszt, harang, hajó, rák kereszttel
Fides ( -287/303) – a Szentháromság pajzsa
Filoména (291-304) – horgony, pálma, nyilak
Flórián (250 k.-304) – égő ház, dézsa, zászló
Florinus ( -856) – palack, egy üveg bor
Fülöp, Néri (1515-1595) – gyermekek, rózsagirland, rózsakoszorú, zarándokbot, liliom
Gellért (982-1046) – kereszt, füstölő, könyv, kődarabok
Genesius ( -286/305) – színházi álarcok
Genovéva (419/422 k.-502/512) – égő gyertya, kenyér, kulcsok, marhacsorda
I. Gergely pápa (540 k.-604) – tiara, pásztorbot, galamb (gyakran a fülénél)
Gertrúd (621 k.-629) - korona, liliom, egerek, macska
György (270 k.-303) – sárkány, katona vagy lovag páncélban, gyakran fehér lovon (különösen keleten), Szt. György kereszt, kerék
Hedvig, Andechsi (1174-1243) – kenyér, templommodell, cipő
Himerius (570 k.-620 k.) – remeteruha, ragadozómadár
Hippolütosz (ellenpápa) (170 k.-235) – tiara
Honorius ( -600 k.) – péklapát, lapát, püspök nagy ostyával, püspök három ostyával péklapáton, cipók
Hubertusz (655 k.-727) – szarvas kereszttel az agancsai között, szarvas, püspök, kereszt, könyv, vadász, kürt, nyílvesszők, kulcsok
Ignác, Antióchiai (35 k.-107 k.) – püspök oroszlánok között vagy láncokban, oroszlán
Ignác, Loyolai (1491-1556) – miseruha, könyv betűkkel (AMDG, Ad majorem dei gloriam), kereszt és IHS betűk, kard
Ilona (248-330) – királyi korona, (Antal)kereszt, irattekercs
Imre (1000/07-1031) – liliomos jogar, liliom, kard
Irén (635 k.-653 k.) – pálmaág
István ( -34 k.) – kövek, pálma
István király (969/75-1038) – királyi viselet (Szentkorona, országalma, jogar), kettős kereszt
Izidor, Sevillai (560 k.-636) – méhek, toll, könyv, püspök, pásztorbot
János, Keresztelő (Kr. e. 7 k.-29) – bárány (könyvön), fej a tálon, állatbőr, hosszú szárú kereszt, kagyló, öv, (kereszt)zászló
János, Aranyszájú (344/347-407) – méhek, galamb, toll, könyv, irattekercs
János, Kapisztrán (1386-1456) – IHS betűk, kör sugarakkal
János, Nepomuki (1340/50-1393) – öt csillag a feje körül, kereszt, ujj a szája előtt, pálma, birétum, puttó
Jeromos (347-419/20) – oroszlán, bíborosi öltözék, kereszt, koponya, könyvek és íróeszközök, kő a kézben
Jézus (Kr. e. 6/4 k.-Kr. u. 29/33 k.) – bárány glóriával, feszület, töviskorona
Jodok ( -669) – zarándokkagyló, zarándokruha, mitra, pásztorbot, könyv, korona a lábánál
Johanna (1. sz.) – bárány
Johanna (Jeanne d‘Arc) (1412-1431) – pajzs, lotharingiai kereszt
József (Szűz Mária férje) – a gyermek Jézus, liliom, bot, ácseszközök, gyalu, derékszögelő, bíbor köntös és barna köpeny
József, Kalazanci (1557-1648) – gyermekek, alamizsnát oszt, tanít
Jusztina ( -304) – pálmaág, kés, egyszarvú
Jusztinusz (103-166) – bárd, kard
Károly, Borromeo (1538-1584) – püspöki köpeny, áldoztatás
Katalin, Alexandriai ( -307) – kerék, kard, pálma, korona, könyv
Katalin, Sziénai (1347-1380) – stigmák (Jézus sebei), kereszt, gyűrű, liliom
Katalin, Ricci (1522-1590) – gyűrű, korona, feszület
Kelemen pápa (35 k.-97) – horgony, hal, tengerészkereszt
Kinga (1224-1292) - liliom
Klára, Assisi (1193-1253) – monstrancia, cibórium
IV. Knut dán király (1043-1086) – királyi jelképek, tőr, lándzsa vagy nyílvessző
Kozma ( -303) – fiola, kenőcsös doboz
Kristóf (talán 3. sz.) – vadember, patak, fa, faág vagy nagy bot, gyermek Jézus a vállán
Kvitéria (5. sz.) – kutya, fej
IX. Lajos francia király (1214-1270) – arany liliomokkal díszített kék királyi öltözék, korona, töviskorona, szögek
László király (1046-1095) – alabárd, korona, két angyal
Lázár, Bethániai (Jézus barátja) – apostoli vagy püspöki öltözék
Lázár, Milánói ( -449) – pásztorbot, mitra
Leandro (534 k.-600/601) – toll
Lénárd ( -559) – lakat, lánc, bilincs
Liborius ( -397) – kavicsok, páva
Lőrinc ( -258) – rostély, misekönyv, pálmaág, erszény
Lúcia ( -304 k.) – kötél, szemek egy tálon, lámpás, tűz, kard a torkában
Mária, Szűz (Jézus anyja) – glóbuszon, kígyón áll, korona, trón, kis Jézus, egyszarvú
Mária Magdolna (1. sz.) – kenőcsös üveg, ampulla, vörös tojás, koponya
Margit, Antiokheiai ( -304) – láncra vert sárkány, galamb, szögek, kereszt
Margit, Árpádházi (1242-1270) – liliom, imádságos könyv
Margit, Skóciai (1045 k.-1093) – könyvet olvasva
Márta ( -68 k.) – szenteltvízhintő (aspergillum), sárkány, kulcsok, edények, tál
Márton, Tours-i (316 k.-397) – koldus, liba, kerék, pohár
Matilda, Ringelheimi (895 k.-968) – erszény, alamizsna
Medárd (457 k.-545 k.) - repülő sas
Metód (813-885) – mitra, pásztorbot, könyv, kettős kereszt
Miklós (270-343) – három (arany)golyó, horgony, hajó, gyermek, három szűz, három kenyér, három alma, könyv, pásztorbot
Móric ( -287) – páncélos katona, zászló vörös kereszttel, pajzs
Mór (512-584) – mérleg, ásó, mankó
Menas (285-309) – két teve
Mónika (331-387) – öv, könnycseppek
Mór (1000 k.-1070k.) – olajág, kereszt, pásztorbot
Mungo (518/540-603/6014) – hal a szájában karikával, harang, fa, madár
Oda, Skóciai (680 k.-726 k.) – hosszú kék ruha, könyvek, Szarka, korona a lábainál
II. Olaf norvég király (995-1030) – bárd (Norvégia címerében)
I. Orbán pápa ( -230) – szőlőtő, szőlő, tiara
Orsolya ( -238/640) – nyílvessző, zászló, köpeny, óra, szüzek a köpenye alatt
Ottilia (7. sz.-8. sz. eleje) - könyv, 2 szem, apátnői bot, kakas, kehely, lángok között térdelő atyja
Pál, Remete (228-341) - 2 oroszlán, pálmafa, holló
Pankrác (Pongrác) ( -304 k.) – kard, pálmaág, korona
Pantaleon ( -304) – szegekkel átvert kéz
Patrick (387 k.-460 k.) – kereszt, hárfa, kígyó, keresztelőmedence, démonok, lóhere, bárány, szarvasmarha
Péter, González (1190 e.-1246) - hajó Petronilla (1. sz. ?) – kulcsok, delfin
Piroska (Irén) (1088-1134) – korona, irattekercs
Quentin ( -287) – kard, galamb
Rita (1381-1447) – rózsák, fügék, feszület, tövis
Rókus (1340/50-1379) – angyal, kutya, sebhelyes láb, zarándokruha, kenyér, bot, tarisznya, kalap, kagyló
Sebestyén ( -288) – nyílvesszők, nyilak a testében, korona
Skolasztika (480-547) – apátnő, galamb, könyv, pálmaág, pásztorbot
Severus, Ravennai ( -348) – ifa
Szaniszló (1030/35-1079) – kard
Száva (1174-1236) – könyv
I. Szilveszter pápa ( -335) – könyv, kagyló, bika
I. Szixtusz pápa (75 k.-125) – könyv, tiara, pálmaág
Szpiridon (270 k.-348) – püspök könyvvel, hosszú szakáll, juhászkalap
Tamás, Aquinói (1225-1274) – monstrancia, galamb, bika
Tamás, Becket (1118-1170) - templommodell, pálmaág, koponya
Tamás, Morus (1478-1535) – bárd
Teréz, Avilai (1515-1582) – szív, nyílvessző, könyv, galamb
Theodor (759-826) – krokodil, tűz, patkó, bálvány
Tudwal ( -564 k.) – sárkány
Ursus, Aostai (9. sz.) – madarak, prémkabát
Vencel (907 k.-935) – korona, tőr
Vendel (554 k.-617) – pásztor pásztorbottal és állatokkal, pásztorbot
Veronika (1. század) - kendő Krisztus képével
Vigilius (353 k.-405) – cipők vagy facipők
Viktor ( -290 k.) – szélmalom
Vince, Ferrer (1350-1419) – szószék, bíborosi kalap, trombita, könyv, liliom, kereszt
Vitus (290 k.-303) – kereszt, kakas, oroszlán, kanna
Wolfgang (924 k.-994) - templommodell, ácsfejsze
Xénia, Szentpétervári (1719/30-1803 k.) – sétabot
Zakariás pápa (679 k.-752) – olivaág, galamb
Zénó ( -372) – ezüst hal a horgászboton
Zenóbiusz (337-417) – virágzó fa
Zita (1212-1272) – zsák, kulcsok
Zoárd (András) ( -1030 k.) – lánc a dereka körül, diók, odvas fa belül szögekkel
Zsigmond (470 k.-524) – király, trón, alma
Zsófia – kard, korona, angyal

Körmöcbánya címere Szent Katalin törött kerekével
Körmöcbánya pecsétjei (1331, 1425, 1452, 1567, 1669, 1880) Szent Katalin alakjával (Borovszky-Kriško 107-117.). Körmöc Károly Róbert idejében lett szabad királyi város és ekkor kapta címerét is, mely az idők folyamán többször is átalakult. A 19. századi pecséten Alexandriai Szent Katalin alakja látható, fején korona, jobb kezében pálmaág és bal kezében pajzs, melynek mezője vágott. A felső mezőben Szt. Katalin törött kereke, fölötte C betű (t. i. Körmöc latin nevének első betűje) van. Az alsó mező a hasított magyar-Anjou címert tartalmazza. Alexandriai Szt.Katalint rendesen koronával ábrázolják, mert előkelő származású volt; törött kerékkel, mert a legenda szerint a pogányok Maxentius római császár idején, 307 körül, kerékbe akarták törni (mivel nem akarta megtagadni a keresztény hitet, de a kerék az imádságára ketté tört; és/vagy karddal, mert miután megkínozták a fejét vették; és/vagy pálmaággal, a győzedelem jelével, mert lelkileg győzedelmet aratott az üldözőin. Tisztelete a nyugati egyházban a keresztes hadjáratok idején terjedt el.
Magyar szentek attribútumaikkal (Szent István, Imre, Erzsébet, László), karomi Bornemisza István címerbővítő oklevelén (II. Ferdinánd, Bécs, 1628. 8. 10. MNL OL R 64, 1 0269 a 1). Balra Bornemisza Tamás és felesége, Sonleitner Regina házassági címere, jobbra a Bornemisza család bővített címere látható.

Attribútumok a jelképek szerint:

ág - Fülöp apostol
ágyú – Szent Borbála
ajtó – Szent Anna (Szűz Mária anyja)
alabárd - Mátyás apostol
álarc – Szent Genesius
alma – Éva, Szent Miklós, Zsigmond
angyal – Máté apostol, Mátyás apostol, László király, Rókus, Zsófia
ásó – Szent Mór
bálvány – Szent Theodor
bárány – Szent Ágnes, András (Corsini), Erzsébet, János (Keresztelő), Jézus, Johanna, Patrick
bárd – Fülöp apostol, ifjabb Jakab apostol, Júdás Tádé apostol, Máté apostol, Szent Jusztinusz, László király, II. Olaf norvég király, Tamás (Morus)
betűk – Szent János (Kapisztrán)
bika – Lukács evangélista, Szent Eustachius, I. Szilveszter pápa, Tamás (Aquinói)
bilincs – Szent Lénárd
bírói kalapács - Raguél arkangyal
bot – Gábriel arkangyal, Mihály arkangyal, Rafael arkangyal, Fülöp apostol, idősebb Jakab apostol, ifjabb Jakab apostol, Júdás Tádé apostol, Szent Balázs, Brigitta, Brigitta (Kildare-i), Fülöp (Néri), József (Szűz Mária férje), Kristóf, Ottilia, Rókus, Xénia (Szentpétervári)
bőr – Bertalan apostol, Szent János (Keresztelő)
bunkó - Adalbert
buzogány – ifjabb Jakab apostol
cibórium (oltáriszentség) – Szent Bonaventura, Borbála, Klára (Assisi)
cipó – Szent Honorius
cipő – Szent Hedvig (Andechsi), Vigilius
cserje – Szent Benedek (Nursiai)
csillag – idősebb Jakab apostol, Szent Domonkos, János (Nepomuki)
csónak – Szent Beszteréd
delfin – Szent Petronilla
démon – Szent Patrick
derékszögelő – ifjabb Jakab apostol, Júdás Tádé apostol, Tamás apostol, József (Szűz Mária férje)
dézsa – Szent Flórián
diadém – Mihály arkangyal
dió – Szent Zoárd
egér – Szent Gertrúd
egyszarvú – Szent Jusztina, Szűz Mária
ember – Máté evangélista
emelőcsiga – Szent Erasmus
erszény – Máté evangélista, Iskarióti Júdás apostol, Máté apostol, Lőrinc, Matilda (Ringelheimi)
evező – Simon apostol, Szent Adalbert
fa – Szent Kristóf, Mungo, Zenóbiusz
fáklya – Ramiél arkangyal, Szent Domonkos
farkas – Szent András (Corsini), Ferenc (Assisi)
fej – Szent Dénes, János (Keresztelő), Kvitéria
fejsze – Júdás Tádé apostol, Máté apostol, Mátyás apostol, Szent Bonifác, Wolfgang
férfi - Szent Ottilia
fésű – Szent Balázs
feszület – Szent Angéla (Merici), Jézus, Katalin (Ricci), Rita
fiola – Szent Damján, Kozma, Mária Magdolna
fog – Szent Apollónia
foghúzó – Szent Apollónia
forrás – Pál apostol, Szent Bonifác
füge – Szent Rita
fűrész – ifjabb Jakab apostol, Simon apostol
füstölő – Gábriel arkangyal, Szent Gellért
galamb – Szent Ágoston (Hippói), Ágota, Ambrus, I. Gergely pápa, János (Aranyszájú), Margit (Antiokheiai), Quentin, Skolasztika, Tamás (Aquinói), Teréz (Avilai), Zakariás pápa
glóbusz – Gábriel arkangyal, Szűz Mária
golyó – Mihály arkangyal, Szent Miklós
gyalu – Szent József (Szűz Mária férje)
gyermek – Rafael arkangyal, idősebb Jakab apostol, Szent Ágoston (Hippói), Angéla (Merici), Bálint (valentin), Fülöp (Néri), József (Kalazanci), Miklós
gyertya – Szent Balázs, Genovéva
gyümölcs – Szent Dorottya
gyűrű – Szent Katalin (Ricci)
hajó – Júdás Tádé apostol, Simon apostol, Szent Adelaide, Ferenc (Xavéri), Miklós, Péter (González)
hal – Rafael arkangyal, András apostol, Péter apostol, Simon apostol, Szent Ferenc (Assisi), Kelemen pápa, Mungo, Zénó
háló – András apostol, Péter apostol
harang – Szent Ágota, Antal (Remete), Benedek (Nursiai), Ferenc (Xavéri), Mungo
hárfa – Szent Patrick
ház – Szent Flórián
hegedű – Szent Cecília
holló – Illés apostol, Szent Benedek (Nursiai), Bonifác, Pál (Remete)
horgony – Szent Félix, Filoména, Kelemen pápa, Miklós
ifa – (vagy íjfa, ilfa; a takácsokhoz tartozó csapók szerszáma) ifjabb Jakab apostol, Szent Severus (Ravennai)
irattekercs – Gábriel arkangyal, idősebb Jakab apostol, János apostol, Pál apostol, Szent Ilona, János (Aranyszájú), Piroska (Irén)
Jézus – Júdás Tádé apostol, Szent Antal (Páduai), József (Szűz Mária férje), Kristóf, Szűz Mária
jogar – Gábriel arkangyal, Szent Imre, István király
kagyló – idősebb Jakab apostol, Szent Ágoston (Hippói), János (Keresztelő), Jodok, Rókus, I. Szilveszter pápa
kakas – Péter apostol, Szent Ottilia, Vitus
kalap – Dániel apostol, idősebb Jakab apostol, Szent Bonaventura, János (Nepomuki), Rókus, Szpiridon, Vince (Ferrer)
kalapács – Dániel apostol, Szent Eligius
kallózófa – ifjabb Jakab apostol
kanna – János evangélista, Szent Vitus
kard – Gábriel arkangyal, Mihály arkangyal, Uriel arkangyal, apostolok: Illés, idősebb Jakab, Júdás Tádé, Mátyás, Pál, Simon, Tamás; Szent Beszteréd, Bonifác, Ignác (Loyolai), Imre, Jusztinusz, Katalin (Alexandriai), Lúcia, Pankrác, Quentin, Szaniszló, Zsófia
katona – Szent György, Móric
kefe – Lukács evangélista
kehely – János evangélista, János apostol, Tamás apostol, Szent Ottilia
kemence – Szent Eustachius
kendő – Júdás Tádé apostol, Szent Anna (Szűz Mária anyja), Veronika
kenyér – Szent Adelaide, Szent Antal (Páduai), Erzsébet (Árpádházi), Hedvig (Andechsi), Miklós, Rókus
kerék – Szent György, Katalin (Alexandriai), Márton (Tours-i)
kereszt – Gábriel arkangyal, András apostol, Fülöp apostol, idősebb Jakab apostol, Mátyás apostol, Péter apostol, Simon apostol, Szent Angéla (Merici), Eustachius, Ferenc (Xavéri), Gellért, Genovéva, György, Hubertusz, Ignác (Loyolai), Ilona, István király, János (Keresztelő), János (Nepomuki), Jeromos, Johanna (Jeanne d‘Arc), Katalin (Sziénai), Kelemen pápa, Margit (Antiokheiai), Metód, Mór (pécsi püspök), Patrick, Vince (Ferrer), Vitus
keresztelőmedence – Szent Patrick
kés – Bertalan apostol, Ábrahám, Szent Bertalan, Brigitta (Kildare-i), Jusztina
kígyó – János evangélista, Fülöp apostol, János apostol, Szűz Mária, Patrick
király – Szent Zsigmond
koldus – Szent Erzsébet (Árpádházi), Márton (Tours-i)
koponya – Szent Ferenc (Assisi), Jeromos, Mária Magdolna, Tamás (Becket)
korbács – Szent Bonifác
korona – Szent Ágnes (Prágai), Asztrik, Erzsébet (Aragóniai), Gertrúd, Ilona, István király, Jézus, Jodok, Katalin (Alexandriai), Katalin (Ricci), IV. Knut dán király, IX. Lajos francia király, László király, Szűz Mária, Oda (Skóciai), Pankrác, Piroska (Irén), Sebestyén, Vencel, Zsófia
korsó – Szent Erzsébet (Árpádházi)
kos - Dániel apostol, Ábrahám
kosár – Szent Dorottya
koszorú - Fülöp (Néri)
– apostolok: Dániel, Fülöp, ifjabb Jakab, Júdás Tádé, Mátyás, Tamás; Szent Gellért, István, Jeromos, Liborius
könnycseppek – Szent Mónika
könyv – Márk evangélista, Lukács evangélista, János evangélista, apostolok: András, Bertalan, János, idősebb Jakab, Júdás Tádé, Pál, Péter; Szent Adalbert, Ágoston (Hippói), Angéla (Merici), Anna (Szűz Mária anyja), Antal (Páduai), Gellért, Bonifác, Brigitta, Ciril (Konstantin), Hubertusz, Ignác (Loyolai), Izidor (Sevillai), János (Aranyszájú), Jodok, Katalin (Alexandriai), Lőrinc, Margit (Árpádházi), Margit (Skóciai), Metód, Miklós, Oda (Skóciai), Ottilia, Skolasztika, Száva, I. Szilveszter pápa, I. Szixtusz pápa, Szpiridon, Teréz (Avilai), Vince (Ferrer)
köpeny – Szent Anna (Szűz Mária anyja), Erzsébet, József (Szűz Mária férje), Károly (Borromeo), Orsolya
kör – Szent János (Kapisztrán)
kötél – Szent Lúcia
krisztogram – Szent Bernardin (Sienai)
krokodil – Szent Theodor
kulacs - idősebb Jakab apostol
kulcs – idősebb Jakab apostol, Péter apostol, Szent Genovéva, Hubertusz, Márta, Petronilla, Zita
kupa – Szent Benedek (Nursiai)
kutya – Szent Bernát (Clairvaux-i), Domonkos, Kvitéria, Rókus
kürt – Szent Hubertusz
labarum – Mihály arkangyal
lánc – Szent Lénárd, Zoárd
lámpás – Uriel arkangyal, Haniel arkangyal, Szent Lúcia
lándzsa – Sariel arkangyal, Máté evangélista , Mátyás apostol, Simon apostol, Tamás apostol, Szent Adalbert, IV. Knut dán király
láng – Uriel arkangyal
lapát – Szent Honorius
lépcső – Szent Angéla (Merici)
lepel – Szent Ágota
létra – Szent Angéla (Merici)
liba – Szent Cerbonius, Márton (Tours-i)
liliom – Gábriel arkangyal, Szent Ágnes (Prágai), Angéla (Merici), Anna (Jézus nagyanyja), Antal (Páduai), Fülöp (Néri), Gertrúd, Imre, József (Szűz Mária férje), Katalin (Sziénai), Kinga, IX. Lajos francia király, Margit (Árpádházi), Vince (Ferrer)
– Pál apostol, Szent Eligius
lóhere – Szent Patrick
lovag – Szent György
macska – Szent Gertrúd
madár – Szent Ferenc (Assisi), Himerius, Mungo, Ursus (Aostai)
Madonna – Szent Erzsébet
mankó – Szent Mór
medve – Szent Corbinianus
méhek – Szent Ambrus, Bernát (Clairvaux-i), Izidor (Sevillai), János (Aranyszájú)
méhkaptár – Szent Ambrus
mell – Szent Ágota
mérleg – Mihály arkangyal, Szent Mór
miseruha – Szent Ignác (Loyolai)
mitra – Szent Adalbert, Asztrik, Bernardin (Sienai), Jodok, Lázár, Metód
mondatszalag - Dániel apostol
monstrancia – Szent Klára (Assisi), Tamás (Aquinói)
nimbusz – Mihály arkangyal
nyílvessző – Szent Beszteréd, Egyed, Filoména, Hubertusz, IV. Knut dán király, Orsolya, Sebestyén, Teréz (Avilai)
olajág – Gábriel arkangyal, Szent Balázs, Mór (pécsi püspök), Zakariás pápa
olló – Szent Ágota
oltár - András apostol óra – Szent Orsolya
orgona – Szent Cecília
oroszlán – Márk evangélista, Dániel apostol, Pál apostol, Szent Ignác (Antióchiai), Jeromos, Pál (Remete), Vitus
országalma – Szent István király
ostya – Szent Honorius
oszlop – Fülöp apostol
ökör – Szent Ambrus
ördög – Mihály arkangyal
öv – Szent János (Keresztelő), Mónika
pajzs – Mihály arkangyal, Szent Fides, Johanna (Jeanne d‘Arc), Móric
palack – Rafael arkangyal, Szent Florinus
paletta – Lukács evangélista
pallium – Péter apostol, Szent Adalbert
pálma – Uriel arkangyal, Szent Donát, Filoména, István, János (Nepomuki), Katalin (Alexandriai), Pál (Remete)
pálmaág – Gábriel arkangyal, Pál apostol, Szent Ágnes, Borbála, Irén, Jusztina, Lőrinc, Pankrác, Skolasztika, I. Szixtusz pápa, Tamás (Becket)
páncél – Gábriel arkangyal, Szent Donát
pásztorbot – Szent Adalbert, Asztrik, Benedek (Nursiai), Eligius, I. Gergely pápa, Izidor (Sevillai), Jodok, Lázár, Metód, Miklós, Mór (pécsi püspök), Skolasztika, Vendel
patak – Szent Kristóf
patkó – Szent Eligius, Theodor
páva – Szent Liborius
pénz – Iskarióti Júdás apostol
pénzeszacskó - Iskarióti Júdás apostol
pohár – Szent Márton (Tours-i)
puttó – Szent János (Nepomuki)
püspök – Szent Eligius, Honorius, Hubertusz, Ignác (Antióchiai), Izidor (Sevillai), Lázár (Bethániai)
rács – Szent Lőrinc
rák – Szent Ferenc (Xavéri)
remete – Szent Himerius
róka – Szent Bonifác
rózsa – Haniel arkangyal, Szent Cecília, Dorottya, Rita
rózsafüzér – idősebb Jakab apostol, Szent Angéla (Merici), Domonkos
rózsagirland - Fülöp (Néri)
sárkány – Mihály arkangyal, Fülöp apostol, Szent György, Margit (Antiokheiai), Márta, Tudwal
sas – János evangélista, János apostol, Szent Adalbert, Benedek (Zoborhegyi), Medárd
sertés – Szent Antal (Remete)
stigmák – Szent Ferenc (Assisi), Katalin (Sziénai)
számolótábla – Máté apostol
szarka – Szent Oda (Skóciai)
szárnyak – Gábriel arkangyal
szarv – Szent Eustachius
szarvas – Szent Egyed, Eustachius, Hubertusz
szarvasmarha – Szent Brigitta (Kildare-i), Genovéva, Patrick
szekér - Illés apostol
szélmalom – Szent Viktor
szem – Szent Lúcia, Ottilia
szenteltvízhintő – Szent Márta
szív – Tamás apostol, Szent Ágoston (Hippói), Teréz (Avilai)
szószék – Szent Vince (Ferrer)
szög – IX. Lajos francia király, Margit (Antiokheiai), Pantaleon
szőlő – I. Orbán pápa
szőlőtőke – Szent Donát, I. Orbán pápa
szűz – Szent Miklós, Orsolya
tál – Fülöp apostol, Szent Lúcia, Márta
tálca – Szent Ágota, János (Keresztelő)
tányér - Erzsébet (Árpádházi)
tarisznya – Rafael arkangyal, idősebb Jakab apostol, Szent Rókus
templommodell – Szent Ágnes (Prágai), Eligius, Hedvig (Andechsi), Tamás (Becket), Wolfgang
teve – Szent Menas
tiara – Péter apostol, I. Gergely pápa, Hippolütosz (ellenpápa), I. Orbán pápa, I. Szixtusz pápa
tojás – Mária Magdolna
toll – János apostol, Szent Ágoston (Hippói), Ambrus, Bernát (Clairvaux-i), Izidor (Sevillai), János (Aranyszájú), Jeromos, Leandro
torony – Szent Borbála
tölgy – Szent Bonifác
tőr – IV. Knut dán király, Vencel
tövis – Szent Rita
trombita – Gábriel arkangyal, Szent Vince (Ferrer)
trón – Szűz Mária, Szent Zsigmond
tűz – Szent Lúcia, Theodor
üllő – Szent Eligius
vadász – Szent Eustachius, Hubertusz
vadember – Szent Kristóf
ványolórúd – ifjabb Jakab apostol
viasz – Szent Balázs
villámok – Pál apostol, Szent Donát
virágok – Szent Dorottya, Erzsébet (Árpádházi)
zászló – Mihály arkangyal, Szent Flórián, János (Keresztelő), Móric, Orsolya
zsák – Szent Zita