Békefi Remig történész, egyetemi tanár Sikeres tanári vizsgát tett Kerékgyártó Árpád történelem- és Hunfalvy János földrajztanárok előtt a budapesti tudományegyetemen 1882-ben. Kethely és környékének néprajza című munkájával bölcsészdoktori fokozatot szerzett. Monografi kus rendtörténeti munkájának A pilisi apátság története 1541–1814 című, második kötetével elnyerte a hittudományi kar Horváthféle 300 forintos jutalmát. 1893-ban egyetemi katedrát kapott Budapesten, székfoglaló előadásának címe Az Árpádkori magyar történelem bölcselete volt. Az egyetemen tisztelet és szeretet övezte, tanítványaira mint munkatársakra tekintett, dolgozataikat a Művelődéstörténeti értekezések c. sorozatában publikálta. 1895-ben létrehozta a magyar művelődéstörténeti gyűjteményt. 1898-tól nyilvános rendkívüli, 1900-tól nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. Az 1910/1911. tanévben a bölcsészkar dékánja. Zirci apáttá való kinevezését (1911) követően tanári állásáról lemondott, de nyilvános rendes tanári címét megtarthatta.

A czikádori apátság története

Pásztói apátság tört.