Baán Kálmán (1908-1962) genealógus, heraldikus. A századforduló idején családfakutató irodát tartott fenn Budapesten. A második világháború vége előtt Vas vármegye levéltárosa volt. Családjának a Vas megyei Szabaron volt birtoka. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete által rendezett első könyvtárosképző tanfolyamon 1937-ben dr. Baán Kálmán is sikeres záróvizsgát tett.

Szerkesztette és kiadta a Magyar Családtörténeti Szemlét (1-10, Bp. 1935-1944), mely 1935 végén egyetlen számmal indult és az 1944-ben megjelent 4 számmal zárult. Jelentős tevékenységet fejtett ki a heraldikai és genealógiai források bibliográfiájának összeállítása terén.

1935-1944 között jelent meg a Magyar Családtörténeti Szemle, Baán Kálmán (1908-1962) szerkesztésében és kiadásában, mely már a parasztcsaládok történetével, a családtörténet és a nemzeti öntudat kérdéseivel is foglalkozott.

A polgári genealógia kutatási területe és módszere. Magyar Családtörténeti Szemle 1937. p. 1-4.

Magyar genealógiai és heraldikai forrásmunkák 1561-1932. Budapest 1932.

Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944. (Új, bővített kiadás, Budapest 1984. Sajtó alá rendezte: Kóczy T. - Gazda I.)

Őskutatás és fajismeret. Budapest, 1939

Ősi magyar személynevek. Szerkesztő: Baán Kálmán Budapest, 1944

A Bicskej nemzetségbeli Bicskei Bitskey család története. Különlenyomat a "Magyar Családtörténeti Szemle" 1939 v-viii. Számából.

Egy adat az Ukkon poharáról. Magyar Családtörténeti Szemle, 1936

A bulyi és jékei Jékey család oklevéltára, 1271-1660 : regeszták. Magyar Családtörténeti Szemle, 1939

A nemes Erdeős-család. Különlenyomat a Magyar Családtörténeti Szemle 1940. XI. Számából

Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása : birtokos és egytelkes nemesek. Veszprém, 1940

[Baán Kálmán] Szerkesztő: Olvasóinkhoz! =1935/1. 1. Baán Kálmán: A családtörténet jelentősége. =1935/1. 3–5. Baán Kálmán közli: Címeres pecsétek. 1–15. =1935/l. 18–22.; 1936/1. 20.; /2. 21.; /3. 18.; /4–5. 21–22.; /6–7. 20–22.; /8–9. 22.; /10. 21–22.; 1937/1. 25.; /2–3. 55.; /5–6. 120–121.; /9–10. 201–202.; 1938/2–3. 70.; /4–5. 133–134.; /8–9. 221. [Baán Kálmán ism.]: Schneider Miklós: Fejérmegyei nemes családok. I. =1935/1. 24. [Baán Kálmán ism.]: Einczinger Ferenc: Az Einczinger-család története. =1935/1. 24. Baán Kálmán: Bulyi Jékey Ferencz nagyszőllősi királyi harmincados. =1936/1. 1–8., 1 t. Baán Kálmán: Néhány szó a magyar családnevekről. =1936/1. 8–12. B. K.: Genealógiai adatok. [Barcsay, Bogáthy, Ébeni és Czegey Vass családok.] =1936/1. 13–17. [Baán Kálmán]: Homo Regius kérdése. =1936/1. 24. /F/. Baán Kálmán közli: A Ferentzy-család leszármazása. =1936/2. 1–2., 2 t. Baán Kálmán közli: Egy adat az Ukkon pohárról. =1936/2. 12–13. Baán Kálmán: A bedői Markos család. =1936/3. 1–9., 3 t. Baán Kálmán közli: Madách Miklós 1548. évi magyarnyelvű végrendelete. =1936/3. 13–14. B. K. közli: Veszprém megyei egytelkes nemesek, taxások, fegyveresek és szabadosok 1603. évi összeírásának töredéke. =1936/3. 15–16. Baán Kálmán: Csebi Pogány Zsigmond. =1936/4–5. 1–10., 1 t. B. K. közli: Pest-vármegyei nemesek összeírása 1526–1530 körüli évekből. =1936/4–5. 16–17. Baán Kálmán közli: Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. évi összeírása. 1–2. =1936/6–7. 14–17.; /8–9. 13–18. Baán Kálmán: A címerigazolás. =1936/6–7. 18–19. Baán Kálmán közli: A Sáros-Pataki Újkeresztyén Kúria. =1936/8–9. 19–20. B. K. ism.: Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén. =1936/8–9. 28. B. K. közli: Péchy Gáspár levelei Nádasdy Tamáshoz. 1552–1562. Ford.: Pleidel Ambrus. 1–11. =1936/10. 1–6., 1 t. (Helyesbítés: 1937/1. 27. /F/.); 1937/1. 7–10.; /2–3. 49–51.; /4. 80–82.; /5–6. 109–110.; /7–8. 167.; /9–10. 202–203.; 1938/1. 24.; /2–3. 66–67.; /4–5. 132–133.; /8–9. 219–220. Baán Kálmán közli: Oklevél Regesták a bulyi és jékei Jékey család történetéhez. =1936/10. 23–31. Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Mogorovich Nemzetségbeli Petrichevich Család Története és Oklevéltára. A Petrichevich Család Általános Története. Első rész 1. köt. 1069–1526. =1936/10. 33–35. B. K. ism.: Kerekesházy József: Benyovszky Emánuel A Világutazó Testvére. =1936/10. 35. Baán Kálmán ism.: Miklósy Zoltán: A Magyar Király Tengeri Hajóhada a Középkorban. =1936/10. 36. Baán Kálmán: A polgári genealógia kutatási területe és módszere. =1937/1. 1–4. Baán Kálmán közli: Veszprém vármegye egytelkes nemeseinek 1549. évi összeírása. =1937/1. 10–12. Baán Kálmán ism.: Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker család története. =1937/2–3. 56. B. K. ism.: Thirring Gusztáv: Dr. Schwarz János Mihály életrajza és a Schwarz nemzetség múltja. =1937/2–3. 56–57. Baán Kálmán ism.: Krúdy Ferenc összeáll.: Báróczy Sándor feljegyzései A Magyar Nemesi Testőrség Életéből 1760–1800-ig. Ford.: K. László József. =1937/2–3. 57. Baán Kálmán ism.: Kertész János összeáll.: Báthory István az Irodalomban. Halálának 350-ik évfordulójára. =1937/2–3. 58. Baán Kálmán: A Bicskei utóbb Zerdahelyi család (1274–1526.). =1937/4. 59–70., 1 t. B. K. ism.: [Pottyondi Béla, csáfordi és pottyondi] Csáfordi és Pottyondi Béla: A Pottyondi család monográfiája. =1937/5–6. 124–125. Baán Kálmán ism.: Kertész János: Bibliographie der Habsburg-Literatur 1218–1934. =1937/5–6. 125. Baán Kálmán ism.: Áldássy Antal összeáll.: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Cimereslevelek. 3. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd. =1937/5–6. 125–126. B. K. ism.: Nyáry Pál: Dr. báró Nyáry Albert élete és munkássága. =1937/5–6. 126. Baán Kálmán közli: Középkori fejérvármegyei bessenyő családok ujabbkori nyomai. =1937/7–8. 127–133. Baán Kálmán: Rozgonyi Simon arcképe (1410-ből). =1937/9–10. 171–176., 1 t., 1 f. Baán Kálmán összeáll.: Tárgymutató az I. II. és III. évfolyamokhoz. =1937/9–10. 207–212. Baán Kálmán közli: Máramaros vármegye birtokos nemeseinek 1604 évi összeírása. =1938/1. 1–7. Baán Kálmán közli: Uray Klára kelengyéje 1592-ből. =1938/1. 25–26. Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. 1. köt. =1938. 1. 30–31. Baán Kálmán: Családtörténet és nemzeti öntudat. =1938/4–5. 73–76. B. K.: Gyászhír. pujoni Pataky Károly (?–1938). =1938/4–5. 128. Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A Beleházi és Ethrekarchai Bartal család. =1938/6–7. 184–185. B. K. ism.: Mesterházy Sándor: A mesterházi Mesterházy család története. =1938/6–7. 186. Baán Kálmán ism.: Nyáry Pál: Egy magyar főúr és kora. [Báró bedeghi Nyáry Pál 1570–1635.] =1938/6–7. 186. B. K.: A művészi tehetség öröklődése. =1938/8–9. 203–207., 1 t. B. K. ism.: Leírta Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke. II. Címereslevelek. IV. köt. Sajtó alá rend.: Czobor Alfréd. =1938/8–9. 223. Baán Kálmán ism.: Gerő József szerk.: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek 1847–1937. =1938/8–9. 223. B. K. ism.: Veress Endre: Báthory István király. =1938/8–9. 223–224. Baán Kálmán: Őskutatás és fajismeret. =1939/1. 1–15., 4 t. [Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz! =1939/2. 33. ebb. Baán Kálmán ism.: Ákosfalvi Szilágyi László: Székely primor családok. =1939/2. 69. B. K. ism.: Kerekesházy József: Egy régi magyar generális és kora. [Báró czifferi és kerekesházi Kerekes Zsigmond, 1720–1781.] =1939/2. 69–70. B. K. ism.: Ovidius, Faust: Supis erbovych listin zemianskych. [167 címereslevél.] =1939/2. 70–71. Baán Kálmán közli: Magyar nyelvű okiratok a XVI. századból. [1557, 1595.] =1939/3. 98–99. [Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz! =1939/3. 106. Baán Kálmán közli: A Mankóbüki Balogh család. =1939/4. 120–126., 4 t. [Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz! =1939/4. 141. Baán Kálmán közli: A Bicskej nemzetségbeli Bicskei Bitskey család története. 1–2. =1939/5–6. 143–157., 2 t.; /7–8. 193–214., 5 t. Baán Kálmán ism.: Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében. =1939/5–6. 177. Baán Kálmán ism.: Kiss István: Simontornya krónikája. =1939/5–6. 178. B. K. ism.: Nyári Pál: Jánosi község és földesurai. =1939/5–6. 179. [Baán Kálmán] Szerkesztő: Olvasóinkhoz! =1940/1. 1. ebb. Baán Kálmán: „Az ősök üdvözölnek”. =1940/1. 1–3. Baán Kálmán közli: Zrinyi Ilona Liber Regiusa. [1677–1682.] =1940/3. 49–57. Baán Kálmán közli: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. (Birtokos és egytelkes nemesek.) 1–6. =1940/5. 97–104.; /6. 140–142.; /7. 163–168.; /8. 185–190.; /9. 211–215.; /10. 237–240. Baán Kálmán ism.: Kempelen Béla: Családkönyv I. Nemes családok. Polgár családok. =1940/8. 190. B. K. ism.: Pfeiffer Károly összeáll.: Fejér vármegye 1848. évi zsidóösszeírása. =1940/8. 191–192. Baán Kálmán közli: A nemes Erdeős család. =1940/11. 241–248., 1 t., 1 cr. B. K. közli: Végrendelet 1598-ból. [Belénessi Fodor László.] =1940/11. 263. Baán Kálmán közli: Báthori Zsófia Liber Regiusának Regesztái. 1660–1664. =1940/12. 265–271. Baán Kálmán ism.: Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye. =1940/12. 285–286. Baán Kálmán ism.: Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt. =1940/12. 286–287. Baán Kálmán közli: Ikerszületések ismétlődése egy családban. =1941/1. 20–21., 1 t. Baán Kálmán közli: Heves és Külső-Szolnok vármegye 1647. évi nemesi összeírása. =1941/2. 45–46. Baán Kálmán közli: A Tagányi család. =1941/3. 49–58., 3 t. Baán Kálmán: Magyar halál ellen való orvosság. =1941/4. 73–76. Baán Kálmán ism.: ákosfalvi Szilágyi László: A nagybányai Horthy-család. =1941/5. 118–119. Baán Kálmán ism.: Petrichevich Horváth Emil: A Petrichevich család naplói. =1941/5. 119–120. Baán Kálmán: A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története. 1–2. =1941/6. 121–127., 3 t.; /7. 151–156. Baán Kálmán közli: A Csaba család. (Egy régi magyar polgárcsalád története.) =1941/8. 169–178., 1 t. Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér: A székely főnemesek - primorok - aranykönyve című munka tanulmányából különlenyomat. =1941/8. 189–191. Baán Kálmán közli: Bartal Aurél: Fadd monográfiája. =1941/8. 191–192. Baán Kálmán: Adatok Bükkzsérc magyarságáról. =1941/9. 193–203., 10 t., 14 f. Baán Kálmán közli: Jobbágyfelszabadítás. [1690.] =1941/11. 251–253. Baán Kálmán közli: A Czobor család fegyverei és könyvei. =1941/12. 265–268. Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: Adatok Liptó vármegyei családok történetéhez. =1941/12. 288. Baán Kálmán ism.: Horánszky Pál: A liptószentiváni Szent Ivány család leszármazása. =1941/12. 288. Baán Kálmán ism.: Fónyad Dezső: Emlékezzél meg az ősökről... A monori református keresztyén anyaszentegyház története. =1941/12. 289. Baán Kálmán összeáll.: A „Magyar Családtörténeti Szemle” III–VII. évfolyamának tárgymutatója. =1941/12. 289. u.: I–V. p. Baán Kálmán közli: A jákói Szabó család. =1942/2. 38–40., 1 t., 1 cr. Baán Kálmán közli: A Kolcs nemzetségbeli tussaujfalusi Ujfalussy család. =1942/4. 73–84., 5 t. Baán Kálmán ism.: Dinnyés Sáska Sándor: A Sáska család története. =1942/4. 95. Baán Kálmán közli: A tusnádi Pálffy család. =1942/5. 97–101., 1 t., 1 cr. Filkorn Pál: Lemhényi vagy Naményi? [Kiigazítás: Baán Kálmán: „A Borzási és Szilágybagosi Fodor család története”-hez. Pázmány Péter végrendelete. Pázmány Farkas utódainak leszármazása.] =1942/5. 118–119., 1 t. (Kiegészítés: /7. 163–165.) [Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz! =1942/5. 120. /F/. Baán Kálmán közli: Az Érdy család. =1942/6. 121–125., 1 t., 1 cr. B. K.: Születési időpontok megállapítása a XV. és XVI. századból. =1942/6. 130–131. Baán Kálmán közli: Padányi György udvarbíró leltára az illésházai kastély javairól 1594-ben. =1942/7. 153–156. Baán Kálmán ism.: Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban. =1942/7. 166–168. (Helyesbítés: /8. 192. /F/.) Baán Kálmán közli: Az agilisekről. =1942/8. 169–177., 3 t. Baán Kálmán közli: A Földesi Nagy család története és leszármazása. =1942/9. 196–204., 1 t., 1 cr. Baán Kálmán ism.: Hanuszik Elemér összeáll.: A székely főnemesek, primorok Aranykönyve. =1942/9. 214–215. Baán Kálmán közli: Az Abai Arany család. =1942/10. 217–234., 2 t., 1 pr. Baán Kálmán közli: Moson vármegye 1733. évi nemesség-vizsgálata. =1942/12. 275–276. [Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” VIII. évfolyamának tartalommutatója. =1942/12. 287–288. Baán Kálmán közli: A Hermán nembeli Hidvégiek és örököseik. =1943/1. 1–5., 3 t. Baán Kálmán közli: Két XVII. századbeli genealógiai értekezés a Bárczay családról. =1943/2. 25–31., 1 t. B. K.: Heraldika. A Bozo család címereslevele. =1943/2. 50., 1 f. a 48. és 49. között. Baán Kálmán közli: A bozóki Bozóky család története. 1–2. =1943/3. 51–59., 2 t.; /4. 75–87., 2 t. B. K.: A Mészáros család címereslevele. =1943/3. 73. 1 cf. Baán Kálmán közli: A kisudvarnoki Marcell nemzetség fő okmányai. Összeáll.: kisudvarnoki Marcell Ágoston. =1943/3. 73–74. [Baán Kálmán]: A Szentgyörgyi család címereslevele, 1548. =1943/4. 96., 1 f. B. K.: A Kachitth család címereslevele. =1943/5. 122., 1 cf. B. K.: A korláti Dienes család címereslevele. =1943/5. 122., 1 cf. Baán Kálmán közli: A szentgyörgyvölgyi és domjánszegi Domján család története. 1–3. =1943/6. 123–130., 3 t.; /7. 147–154., 2 t.; /8. 174–181., 3 t., 2 cr. Baán Kálmán ism.: Lengyel Alfréd: Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció. =1943/6. 144–145. B. K. ism.: Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre. =1943/6. 145. Baán Kálmán ism.: Fára József: Muraköz történetének rövid foglalata. =1943/8. 191. B. K. ism.: Horváth Kálmán: A Prosznyákfalvai és Szentbenedeki Prosznyák-család. =1943/8. 192. [Baán Kálmán]: Olvasóinkhoz! =1943/9. 195. ebb. Baán Kálmán közli: Egy magyar familiáris a XVI. században. (Tyukody Bálint, családja és rokonsága.) =1943/11. 243–255., 2 t., pr. és aláírás. Baán Kálmán ism.: Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Trencsén vármegye. =1943/12. 288–289. [Baán Kálmán összeáll.]: A „Magyar Családtörténeti Szemle” IX. évfolyamának tartalommutatója. =1943/12. 290. u. 2 sztl. p. B. K.: A tizedik évfolyam. =1944/1. 1–2. Baán Kálmán közli: A korláti Dienes-család. =1944/1. 2–8., 2 t. Baán Kálmán közli: Perlaki Dávid rokonsága. (Halotti búcsúztatója alapján. [1802.]) =1944/2. 38–40., 1 t. Baán Kálmán közli: Margita város bizonysága Kökényesdi György rabságáról és kinzatásáról. 1681. =1944/3. 70–71. Baán Kálmán közli: Ősi személyneveink gyüjtésének és használatának jelentősége. =1944/4. 73–81.