A budapesti egyetemen a Történelem Segédtudományai Tanszéken 1980-ban Kállay István kapott tanszékvezetői kinevezést és 1997 vezette azt. Őt Kardos József követte 1997 és 1999 között. Kardos utóda, Bertényi Iván 2004-ig állott a tanszék élén. 2004- ben Borsodi Csaba kapott tanszékvezetői kinevezést,

Bertényi Iván (1939-) történész, egyetemi tanár, az MTA doktora. 1957–1963-ben az ELTE BTK történelem-magyar nyelv és irodalom szakon tanult és levéltárosi speciális képesítést szerzett. 1963–1968-ban az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék gyakornok tanársegéde, 1968-1975 adjunktus, 1975–1990 docens, 1990-től egyetemi tanár, 1999–2004 tanszékvezető. 1995–2001 az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék: egyetemi tanár 1995–2001 tanszékvezető (1995—2001), 1987–1993 Keszthelyi Helikon Könyvtár: igazgató 1993–1996 Eötvös Collegium: igazgató. 1963 egyetemi doktor, 1971 a történelemtudomány kandidátusa, 1986 a történelemtudomány doktora (MTA doktora), 1998-tól a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, 1988 a Madridi Királyi Heraldikai és Genealógiai Akadémia (Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía) levelező tagja, 1970 Nemzetközi Heraldikai Akadémia (Académie internationale d’héraldique) levelező tagja, 1976 a Nemzetközi Heraldikai Akadémia (Académie internationale d’héraldique) rendes tagja. Oktatási területe a történelem segédtudományai (archaeográfia, címertan, kronológia, oklevéltan, paleográfia, pecséttan), középkori kormányzattörténet, középkori magyar történelem. Kutatási területe középkori kormányzattörténet, középkori magyar történelem (különösen a 14. század története), a Szent Korona története, címertan, pecséttan.

Az 1960-as évek elejétől alapvető szerepe volt a címertan népszerűsítésében. Számos tanulmánya jelent meg (államcímertörtéhet, antifeudális parasztmozgalmak heraldikája, címeralkotás, címerhasználat, címeres levelek, egyes családok, személyek címerei, egyetemi heraldika, heraldikatörténet, kommunális heraldika, középkori címerjog, középkori magyar heraldika, magyar uralkodóházak heraldikája, rangkoronák). Kis magyar címertan című műve a második világháború után elsőként ismertette meg a nagyközönséggel a címertan szabályait. A Magyar Genealógiai és Heraldikai Társaság újjáalapításának egyik kezdeményezője volt.

A heraldika hazai művelését nagymértékben ösztönözték azok a nemzetközi szakmai kongresszusok, amelyeket Bertényi Iván és Czoma László szervezett Keszthelyen. 1988-ban városcímer-történeti konferenciára került sor. 1990-ben genealógiai és heraldikai tudományokat érintő nemzetközi konferencia volt Keszthelyen.

A rendszerváltozás körüli időszakban a magyar államcímer megváltoztatásának (koronás, illetve a korona nélküli hagyományos magyar államcímer) kérdésében fontos szerepet játszottak Kállay István és Bertényi Iván.

A Toldi szerelme heraldikája. 1963

Szepesi Jakab országbíró. Bp., é. n. [1970]

Az országbírói intézmény története a XIV. században. Bp., 1976

A magyar korona története. Bp., 1978 (2. kiad.: 1980, 3. kiad.: 1986)

Kis magyar címertan. Bp., 1983

Magyarország az Anjouk korában. Bp., 1987

FOURRURES DANS L'HÉRALDIQUE DU MOYEN AGE HONGROIS. Hungarian Studies 3/1-2 (1987). 31-40. l. Akadémiai Kiadó, Budapest [1]

Nagy Lajos király. Bp., 1989

Magyarország rövid története. Bp., 1992 (2. kiad.: 1993, 3. kiad.: 1995, 4. kiad.: 1997, 5. kiad.: 1999, 6. kiad.: 2001) [Gyapay Gábor társszerzővel]

Új magyar címertan. Bp., 1993. (2. kiad.: 1998)

A Szent Korona története. Bp., 1996

A tizennegyedik század története. Bp., 2000 (Magyar Századok)

Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig (1000—1440). Bp., 2000 (Tudomány-Egyetem)

Magyar címertan. Bp., 2003

A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István, Budapest 1986. 141-168. l. (2. kiadás; újabb kiadása Bp. 1998)

Címerek és zászlók az Árpád-korban. In: Strigonium antiquum. 2, 1993

Acta contionis heraldicae municipalis hodierniae anno 1988 in oppido Keszthely habitae. Keszthely, 1990 [Czoma László társszerkesztővel]

Genealogica et heraldica. 19. Internationaler Kongreß für genealogische und heraldische Wissenschaften (Keszthely, 2—6.10.1990). Kongreßberichte. Keszthely, 1992 [Czoma László társszerkesztővel]

Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000—1526. Bp., 2000

Külső hivatkozások

szerkesztés

ELTE.htlm

[2]