Bethlen Elek (1777-1841) drámaíró, történetíró.

A göttingeni egyetemen tanult. Itt ismerkedett meg a Felvilágosodás eszméivel. 1809-10-ben az erdélyi nemesi felkelés főparancsnokának, Miksa főhercegnek a hadsegédje volt. 1835-től az erdélyi királyi főkormányszék tanácsosa.

Fiatal korából két drámafordítása ismert. Történeti, közgazdasági műveit németül írta. Több művében foglalkozott Erdély középkori történetével. 1795-97-ben nyugat-európai utazásáról naplót vezetett. Mindenhol kereste a kapcsolatot az irodalom jeles képviselőivel (Herder, Wieland, Klopstock). Az 1809-es erdélyi nemesi felkelésről vezetett naplója kortörténeti jelentőségű. Művei nagyrésze kéziratban maradt.

Halálfő. Kolozsvár-Szeben 1793

Eulalia és Meinau. Bemutatták, Pest 1811

Vestigia illustris familiae della Genga in Transilvania. Claudiopoli 1826

Geschichtliche Darstellung des Deutschen Ordens im Siebenbürgen. Bécs-Lipcse 1831

Naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesfölkelésről. Kiadja Lukinich Imre, Hadtörténeti Közlemények 1928

Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen-család története. 1927

Torma Károly: Két nevezetes okiratgyűjtemény nyomai. Századok 1887 (történeti jegyzeteinek lajstroma)

Magyar életrajzi lexikon. I. 204. l.

Új magyar irodalmi lexikon. I. 221. l.