Névváltozatok:

borrend; vinum: bor (Pápai/Bod 649.), temetum: bor (uo. 609.)

de: Weinritterschaft

abrotonites: Iſten fájával [ürömmel] tsinált bor (Pápai/Bod 5.), absinthites: ürmös bor, abſtemius: bornemiſza, a' kí még nem ivott, prandium abſtemium: bor nélkül való vendégség (Pápai/Bod 6.), abſtinere vino: bortól magát el-fogni (Pápai/Bod 7.), vinum acinaceum: lö́re, tsiger (uo. 13.), odor acquiritur vino: jó illatúvá téſzi a' bort, acrapula, acræpala: réſzegség ellen való orvoſság, acratococthones: bor tsíſzárok, réſzegesek, acratophorum: bor hordó veder (Pápai/Bod 13.), vinum in podagra adhibere: bort adni a' köſzvénybe (Pápai/Bod 18.), adulterare vinum: borba vizet tö́lteni, adynamum: fö́tt édes bor (uo. 25.), æſtus muſtulentus: borforráskor való gö́z (uo. 29.), alembicum: lombik, égetbor fö́zö́ üstnek süvege (uo. 36.), vinum alienigena: idegen bor (uo. 37.), amethyſtus: viola ſzínǘ, drága kö́, melly réſzegǘlést meg-gától (uo. 42.), anhelitus vini: bornak a' ſzeſze (uo. 47.), apianus: méhekhez való, édes muskotály ízű, apiana uva: muskotály ſzö́lö́, apianum vinum, pyrum (uo. 53.), apomeli: édes fö́tt ital, apozema: fǘvel gyökérrel fö́zött ital (uo. 54.), aquiminarius: hǘtö́ edény, mellyben nyárban az italt hǘtik (uo. 57.), aromatites: fǘ-ſzerſzámos bor (uo. 63.), asotia: dobzódás, asotus: dobzódó, boriſzák (uo. 65.), vinum asperum: savanyú bor (uo. 66.), ater vinum: setét piros bor (uo. 70.), vinum auſterius: éktelen ſavanyú bor (uo. 77.), Bacchus: bornak Iſtene, bor, odoratus bacchus: jó bor, bacchus & argentum mutant mores ſapientum: jó bort, és a' kintset meg-hitt emberre kell bízni (uo. 78.), batiocus, batiola: kantsó, boros kantsó, ezüſt korsó, batus: tonna, tseber, bor és egyéb hígaknak mértéke, tizenkét ejtel (uo. 80.), bibaculus: boriſzákotska, bibacula anus: szereti a' borotskát, bibax: réſzeges (uo. 82.), merum bimum: két eſztendö́s bor (uo. 83.), briſa: ſzö́lö́ törköly, hinc briſare: bort nyomni, ſzǘrni (uo. 86.), cadus: hordó, bor mérö́ veder, pracere cadis: ſzǘkön kö́lteni a' bort (uo. 88.), calcatorium: bor-nyomó kád, calcare uvas (Cic[ero]): bort nyomni (uo. 90.), calpar: bornak, vagy boros korsónak neme (uo. 92.), cella vini, & olei: bor, és olaj tartó pintze, cella frigidaria: jég verem, cellaria: pintzéhez látó leány, vagy aſzſzony, cellarius: sáfár, kultsár, cenſuram vini facere: bort ſzámba venni (uo. 104.), choa, chus: bor, vagy egyéb híg mérö́ edény, három itſzés mérték, pint, cibarium vinum: kö́ltö́ bor, tsapon való bor (uo. 110.), cirnea: boros korsó (uo. 115.), collinum vinum: hegy' bora, collina vinea: hegy ſzö́lö́ (uo. 124.), colum: bor ſzǘrö́ kosár (uo. 126.), Bacchus commentor uvæ: a' Bakkus találója a' bornak (uo. 129.), flammam mero compeſcere: szerelmét bor itallal felejteni (uo. 133.), compotor: ivó társ (uo. 135.), vinum a calore confuſum: meg-fordúlt bor (uo. 146.), congriarius: konyéros, pintes, három ejteles, congius: konyér, három itze, hat meſzſzely (uo. 147.), conifer (Virgil[ius]): aſzſzú héjú gyümö́lts termö́ (uo. 148.), conſcripta menſa vino: borral bé-öntözött aſztal (uo. 151.), crapula: réſzegeskedés, tobzódás (uo. 170.), culeus vini: negyven vedres hordó bor (uo. 175.), cupa: boros-hordó, kád, tonna, kortsomáros aſzſzony (uo. 177.), cyáthiſſo (Plaut[us]): pohárt tö́ltök, pohár borral kénálom, cyrnea: boros korsó (uo. 180.), Bacchus lætitiæ dator: jó kedvet hoz a' bor (uo. 181.), muſtum deferveſcit: meg-áll forrástól a' bor (uo. 187.), defrutarius: must fö́zéshez való, defruto: gyümö́lts lévbö́l muſtot vagy bort fö́zök, defrutum: fö́tt muſt, gyümö́lts lévbö́l félig le-fö́véſsel tsinált ital (uo. 189.), declarimant vites: jó a' vize a' ſzö́lö́nek (uo. 191.), depeſta: boros edények vóltanak az áldozatokban régen (uo. 196.), deuteria: lö́re, tsiger (uo. 205.), vinum dilutum: vizes bor (uo. 209.), Dionyſius: a' Bakkus Isten, diota: két fülǘ boros edény (uo. 210.), Dithyrambus: a' Bakkus Iſten, Dithyrambica carmina: a' Bakkus Iſtenrö́l irott versek (uo. 217.), doliare vinum: seprején való bor (uo. 219.), vinum vetuſtate edentulum: régi, gyenge, erö́tlen bor, panem ex vino eſſe: boros kenyeret enni (uo. 225.), edormire vinum: a' bort ki-alunni (uo. 226.), elixir: bor 's más ſpiritusokból kéſzített eſsencia (uo. 230.), emulſio: ki-fejés, sok-féle egybetört magokból kéſzített ital, mondola-téj (uo. 234.), excipulus: viz vévö́ edény, mellybe a' viz, vagy égett-bor tsorog (uo. 246.), vinum factitium: meſterséggel tsinált bor (uo. 263.), floces: bor-ſeprö́ (uo. 277.), fæcoſus: seprö́s, falernum: Kampániai bor (uo. 264.), Fauſtinanum vinum: jó bor (uo. 268.), vinum fervet: forr a' bor (uo. 272.), firmitas vinorum (Plin[ius]): bornak jól meg-állása, melly meg-nem változik (uo. 275.), flos vini (Plaut[us]): a' bornak jó ſzaga (uo. 278.), fumoſum vinum: erö́s ó-bor (uo. 286.), vinum generoſum, generoſi ſaporis: igen jó ízǘ bor (uo. 290.), bellum geniale: pohárokkal-való vetekedés (uo. 291.), gilvum vinum: káſtély-ſzínǘ bor (uo. 293.), helvolus: halvány-ſzínǘ, veres ſzabású, káſtély-ſzínǘ bor (uo. 302.), vinum hornum: ez idei bor (uo. 306.), humor Bacchi: bor (uo. 308.), hydromeli: méh-ſer <mézbor>, hyſsopites: isópos bor, Jacchus: Bakkus, neve a' Bakkusnak, bor (uo. 309.), infuſcare vinum: a' bort meg-elegyiteni, meg-zavarni (uo. 336.), interior nota falerni: a' jó bornak leg-jobb jele (uo. 348.), irneum: boros edényeknek nemeik vóltanak régen (uo. 356.), Liber: a' Bakkus Iſten (uo. 369.), libare Jovi pateram: egy kupa bort vinni-fel áldozatra a' Jupiternek (uo. 370.), lixivium vinum: sajtolatlan ſzín bor (uo. 374.), lora: tsiger, lö́re (uo. 375.), Lyæus: Bakkus' neve (uo. 379.), Mænas: Bakkusnak áldozó, farsangot inneplö́, farsangozó aſzſzonynak a' neve (uo. 380.), marathrites (Col[umella]): köményes bor (uo. 384.), vina marcida: nyulós borok (uo. 385.), vinum meracum: tiſzta elegyítetlen bor, meribibulus: tiſzta bor ivó (uo. 390.), merobibus: elegyitetlen bor ivó, merum: tiſzta bor, szín bor (uo. 391.), murina, myrina: fǘ-ſzerſzámos édes bor' neme (uo. 403.), muſtaceum: édes muſtal tsinált béles, muſtos petsenye, muſtum: muſt, forratlan bor (uo. 404.), myrrhites: mirhás-bor, myrthidanum vinum, myrtites (Col[umella]): mirtusos-bor (uo. 405.), nectar dulce: jó bor, nectarites: örvényes bor, örmény gyökres bor (uo. 408.), homo nimius mero: borba merǘlt ember, nagy bor iható ember (uo. 411.), vinum operarium (Plin[ius]): munkásoknak adandó bor (uo. 432.), orgia: Bakkus' tiſzteſségére-való innep (uo. 437.), vinum palmeum: pálma-fái bor (uo. 441.), paſſum: édes bor, malosa bor (uo. 446.), vinum piperatum: mézes bor <borsos bor> (uo. 471.), vinum preſſum: sajtólt bor (uo. 482.), vinum rutatum: rutás bor (uo. 542.), saccus vinarius: bor nyomó 'zák (uo. 543.), sapa: tüznél fö́tt, forrott muſt (uo. 547.), scillites: tengeri hagymás bor, vagy etzet (uo. 552.), falernum ſeverum: ízetlen bor (uo. 564.), sicera: minden réſzegítö́ ital, mellytö́l az ember meg-réſzegǘl (uo. 565.), terræ ſobriæ: bort nem termö́ tartomány (uo. 570.), spurcum vinum: zavaros, vizes bor, zagyva bor (uo. 578.), subauſterum vinum: savanyútska, vad bor (uo. 587.), supplicare Deo thure, & vino: tömjénnel, és borral áldozni (uo. 601.), vinum ſycites: figével tsinált bor (uo. 604.), thymites: timum fǘves-bor (uo. 617.), vappa: ki-ment ſzeſzǘ bor, meg-fordúlt bor, vínos (uo. 635.), villum: alá-való, erö́tlen bor, vinacea: szö́lö́ mont, maláta, törköly (uo. 647.)


Rövidítések:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/1032

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/1045

Budapest – Budafok Promontorium Borlovagrend 1992
A Promontorium Borlovagrend hordója
A kismartoni székhelyű Európai Borlovagrend (de: Europäische Weinritterschaft, la: Ordo Equestris Vini Europae) címere

A borlovagrend a lovagrendek mintájára felépülő szervezet, tagjai azonban nem nemesek, hanem (a borkészítéssel vagy a borkultúrával kapcsolatban álló) polgári személyek. Ezért a borlovagrendi tagsághoz nem volt szükség a nemesség igazolására és tagjai nem viselnek kardot, sem más fegyvert. A borlovagrendek eredete kapcsolatban lehet a lovagi kultúrával. Amikor valakit perszevanttá avattak, a jelöltet két heroldnak kellett ajánlania, akit ezt követően a fejedelem vagy egy címerkirály borral megkeresztelt és címeres kabátba öltöztették.

A borlovagrendek (és pezsgőrendek) mintájára ma már Magyarországon léteznek pálinka lovagrendek, sörlovagrendek, mézlovagrendek, kolbász lovagrendek (és halkolbász lovagrend), sajtlovagrendek, szabadtűzi lovagrend [főző lovagrend], szakács lovagrendek, sőt szarvasgomba-lovagrend stb. is.

A borlovagrendek általában nem szociális, társadalmi és vallási feladatokat látnak el, mint a hagyományos lovagrendek, hanem céljuk a borkultúra fejlesztése, a jó bor dicsérete, a tudományos kutatás elősegítése, borfesztiválok szervezése.

Saját címert és zászlót használnak, saját rendi öltözékük, hosszú köpenyük és a lovagi rendjelekhez hasonló jelvényeik vannak. A magyarországi borrendek ruházata általában a Bocskai ruhán alapul. A tagok egyik jelvénye a nyakukban láncon viselt kóstoló kehely (kis tálka) a bor kóstolására, mely egyben rendi jelvény is. Talárt viselnek, a hozzá illő fejfedővel. A rend élén általában a nagymester, a szenátus feje stb. áll. További tisztviselők pl. a prokonzul, legátus, adminisztrátor, kincstárnok, lelkész, prelátus, prépost, parancsnok, lovag stb. A nagyobb rendek különféle területi szervezetekre (konzulátus, legátus, szenátus stb.) oszlanak. Díszes felvonulásokat tartanak az új tagok felavatása (gyakran templomban) és más ünnepi események alkalmával. Újabban nők is tagjai lehetnek. Az új tagokat a régiek ajánlhatják.

Az első borlovagrendek, illetve borászati intézmények már a középkorban megjelentek. Több francia borvidéken, mint Bordeaux, Champagne, Burgundia, Bergerac, Elzász stb. számos borlovagrend létezett. A tagjai szinte kizárólag bortermelők voltak, akik a közös piaci és politikai érdekképviselet és a kölcsönös segítségnyújtás érdekében szövetkeztek egymással. A legrégibb ilyen szövetség az 1199-ben alapított akvitániai Jurade de Saint-Emilion volt, mely fokozatosan feledésbe merült, majd 1948-ban felújították.

Külső hivatkozások

szerkesztés

Magyarországi borrendek

http://www.borrend.hu/a_magyarorszagi_borrendek_tortenete

http://szentgyorgyborrend.hu/

Európai Borlovagrend

http://www.borrend.hu/ruhazata_cimere_emblemaja-1

Lásd még

szerkesztés

borászcímerek, szőlőmetsző kés