A gyorsaságos az agilis magyar megfelelője,[1] azonban attól eltérő értelemben használták. Erdélyi címzés volt a nemesek rangjának megjelölésére. A latin agilis címet fordították gyorsaságosként magyarra. Az udvarhelyi constitutió már 1505-ben említi Patakfalvi Kelemen székbírót és Péter gyorsaságost.[1] Pápai Páriz Ferenc latin-magyar szótárának (1708.) magyar-latin részében a "gyorſaságos: velox, celerrimus" (831.). (A latin-magyar részben: "velox: hamarságos, gyors" [715.], "celer: gyors, serény" [111.])


Agilis, gyors, könnyű, serény, székely gyalog, és lófo czime. Latin-magyar törvénykezési műszótár. Készítették többen. Kiadja ifj. Tilsch János, Kolozsvár, 1845. 5. 2. kiadás.

A gyorsaságos Erdélyben viszonylag magasrangú címzés lehetett. Bocskai István fejedelemsége idején a székelyek keresztúri gyűlésének (február 16.) benyomása alatt Sárospatakon adta ki magyar nyelvű levelét, melyben kinyilvánjtja, hogy "Udvarhelyszék összes szabad székelyeinek, nemes gyorsaságos főuraknak, nemseknek, lófejeknek (így) s közönségesen az e székben lakó szabad székelyeknek hűségükért" jóindulattal viseltetik.[2] I. Rákóczy György 1635. nov. 17-i levelében Székelyudvarhelyen írja, hogy "az egész székelységen lévő nemzetes, nemes, vitézlő és gyorsaságos minden rendben lévő kedves híveire" is ki akarja terjeszteni a gondviselését.[3] A fejedelem népe: egregii et agiles -- vitézlők és gyorsaságosok.[4]

Eredetileg futár jelentése is lehetett, miként az egyes forrásokból is kiderül: "Gyorsasagos zolgalat"[5] és "gyorsaságoson királyfi futamék, ez király előtt térdére leesék".[6]

Lásd még

szerkesztés

agilis

  1. Unitárius élet, 2006/4. 18. l.; Kállai: Székely nemzet 275. l.; Nagy Iván IX. 149. l.
  2. Boér Hunor: Kiegészítések a Székelyföld leírásához. Sepsiszentgyörgy, 2004. 35. l.
  3. Székely oklevéltár, új sorozat V. 9. l., közzéteszi Demény Lajos, Kolozsvár 1999.
  4. Székelyföld. In: A magyar nép művészete
  5. Beythe István: Esztendő által való vasárnapi epistolák. Német-Ujvár, 1584. 81. l.; NySz I. 1179. l.
  6. RMK II. 269; NySz I. 1179. l.

Rövidítések

szerkesztés

Rövidítések

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint GYORSASÁGOS szó jelentése, értelmezése: A régi székelyeknét ez volt a nemes emberek cime. (Strenuissimus). http://gyorsasagos.szojelentese.com/

https://books.google.sk/books?id=2-AUAAAAYAAJ&pg=PA148&lpg=PA148&dq=gyorsas%C3%A1gos&source=bl&ots=AM61bkZx6T&sig=O6CFNzHBxwxjSLOQJ5qRHWj34qk&hl=hu&sa=X&ei=9jogVZWIKMO3swG3vICIDA&ved=0CDcQ6AEwBw#v=onepage&q=gyorsas%C3%A1gos&f=false

https://books.google.sk/books?id=PoRgAAAAcAAJ&pg=PA114&lpg=PA114&dq=gyorsas%C3%A1gos&source=bl&ots=C2E4DKtgb_&sig=4WoWyF2RJhHMenHDV0VXwHU_jlU&hl=hu&sa=X&ei=FTwgVYfKK8KLsgH5_YHADA&ved=0CB0Q6AEwADgK#v=onepage&q=gyorsas%C3%A1gos&f=false

"Mi, Apafi Mihály, Isten kegyelméből Erdély fejedelme, a Magyar Királyság Részeinek uralkodója, a székelyek ispánja, adjuk emlékezetére mindazoknak, akiknek illik, hogy egynéhány hűséges tanácsadónk közbenjárására, valamint meggondolván és figyelembe vévén hívünknek, gyorsaságos (agilis) Leővéte-i Demeter Mihálynak eddigi hűséges szolgálatait..." (Mihály János: Egy lófői kiváltságlevél 1668-ból. Örökségünk, (2.) 2009/2.)[2]