H E R A L D I K AMakay Dezső

Makay Dezső (makói), jogtudós, jogi és család-történeti iró, szül. Egerben 1850 febr. 9. Középiskoláit Budapesten s Egerben, a jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1872. az igazságügy szolgálatába állván, elinte a pesti kir. táblán s az igazságügyi minisztériumban, majd a fővárosi törvényszékeknél működve, miután 1874. az ügyvédi vizsgáit letette volt, 1876-tól mint járásbiró, 1879-től pedig mint nagykanizsai törvényszéki biró volt alkalmazva, 1888-tól 1891-ig a budapesti kir. itélő táblán mint kisegítő, 1891 jan. 28-tól pedig mint rendes biró áll alkalmazásban. Több jogi értekezést és cikket irt a jogi lapokba; 1887. pedig önálló jogtörténeti munkája jelent meg Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási viszonyaira cím alatt melyben az árpádkori jogéletet irta meg. A családtörténet terén is több tanulmánya jelent meg a lapokban, ugy könyvismertetése s ezekben, valamint a Turulban irt hosszabb dolgozatai által sok családtani kérdést világosított már meg. Tagja az ügyvédvizsgáló bizottságnak s igazgató tagja a Magyar heraldikai és genealogiai társaságnak. E lexikonnak is munkatársa.

Pallas Nagylexikon