III. Iván, moszkvai nagyfejedelem (1462-1505) pecsétje, 1497-ből, aki 1488-ban kért Mátyás királytól ötvösöket és pénzverőket, így ez a pecsét magyar pecsétvéső műve is lehet.
Nagy Lajos király (1308-1342) Oroszország [Galícia és Lodoméria] számára vert ezüst garasa, 1342-1362. Előlap: +LODOVICI RVNGARIE, címer, hátlap: +MONETA RVSSIE. 1352 február 22-én Nagy Lajos király Galícia ellen szállt hadba. Március 21-én Belc alatt egyesült a lengyel király seregével, hogy azt elfoglalja, ami nem sikerült, de Kont Miklós közvetítésével a vár parancsnoka bemutatta hódolatát Nagy Lajos királynak és a magyar zászlót kitűzte a vár ormára. Ezzel Oroszország birtokát biztosították a magyar királynak, aki erre hazaindult és húsvétkor érkezett Váradra, hogy szent László sírjánál hálát adjon Istennek. Ezután Budán április 15-én, mint Galícia és Lodoméria királya adott ki oklevelet, melyben Oroszországot öccse, István úr beleegyezésével nagybátyjának, Kázmér királynak engedte át, azzal a feltétellel, hogy ha fiú örököst hagy maga után, a magyar állam visszaválthatja Oroszországot százezer forintért, ha azonban magtalanul, fiú örökösök nélkül hal meg, Oroszország, mint Magyarország jogos birtoka Nagy Lajos király kezére kerül Lengyelországgal együtt, az eredeti örökösödési szerződés szerint, minden váltságdíj nélkül.[1]
III. Iván moszkvai fejedelem és fia ún. magyar dukátjának elő- és hátlapja. (Ugorszkij dukat - угорский дукат; ugorszkij cservonyec - угорский червонец [magyar vörösarany; a régi Oroszországban a legtöbbre tartott arany színárnyalat nevéből].) Az előlapon Szent László bárdot tartó alakja (1477—1478[?] - inkább 1488 u.). Vö. címerfestő, Mátyás uralkodása. A kisebb pajzson látható nyolcküllős kerék megfelel a Szapolyai Miklós nagybányai kamaraispánsági veretjegyének, a Szapolyai címerből [Turul 2013/2. 67.] vagy Pongrác János nagybányai kamaraispán (1469 k.) címeréből [Turul 2015/4. 70.]. A hátlapon Mátyás király címerének imitációja (vágások, kettős kereszt, holló?, oroszlán?). Később az ugorszkij kifejezés mértékegységgé vált Oroszországban és minden dukát súlyú és minőségű külföldi és orosz aranypénzt így neveztek, még a 16-17. században és később is. A Szent László képével díszített orosz aranypénzek még a 17. században is gyakoriak voltak.
Mátyás király dukátja. Ez lehetett az orosz aranypénz közvetlen előképe.
Mátyás király dukátja, körmöcbányai veret, az 1467-es pénzreform előtt (1461-65 k.). Ez lehetett az orosz aranypénz egyik közvetlen előképe. Veretjegyei K[örmöcbánya] és a másik oldalon pajzsban a Hunyadiak címerének koronát tartó besztercei oroszlánja. Mátyás Szapolyai Imre főkincstartót lényegében leváltotta, amikor boszniai kormányzóvá, valamint horvát és szlavón bánná nevezte ki. Az új kincstartó az egyszerű nemes Bessenyői Bertalan, majd 1467-ben a pénzreform végrehajtója a kikeresztelkedett tehetséges budai zsidó kereskedő, Ernuszt János lett. Az orosz pénzen pajzsba foglalt kerék verdejegy látható, mely a Szapolyaiak egyik [hivatali?] címere a kerék lehetett. Így Szapolyai főkincstartósága idején kellett lennie ilyen verdejegyű magyar pénznek, melynek verdejegyét az orosz pénz is megőrizte.
Mátyás király körmöcbányai dukátja (1461-62) egy másik, oroszlánhoz hasonló veretjeggyel
Mátyás király érme, n[agybánya] és pajzsban három kagyló veretjeggyel
Rettegett Iván cár pecsétje 1558-1559, elő- és hátlap
Orosz rangkoronák (Винклер, Павел Павлович фон[2]: Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год. С.-Петербург, 1899)
Alekszakder Vasziljevics Szuvorov-Rimnyikszkij grófi címere, melyet az orosz cár 1791. április 11-én adományozott számára. A címer tartalmazza a német-római birodalmi sast, melyet a címerviselő II. József császártól kapott. Amikor Szuvorov 1799-ben orosz herceg lett, címerjavításként az orosz birodalmi sast kapta a címerébe a korábbi német-római helyett.
Nagy Péter cár szakálladó érméje


Az orosz heraldika története

szerkesztés

A heraldika iránti érdeklődés a 17. században nőtt meg. Oroszország külföldi kapcsolatainak bővülésével szükségessé vált a külföldi fejedelmek címeinek az ismerete és a hazai nemesség címeinek a tisztázása. Ecélból I. Alekszej, orosz cár 1672-ben elrendelte a Titulatúra című kéziratos mű kiadását (Титулярник 1672 года).[3][4] Ez tartalmazza az összes Rurik uralkodót az ő koráig, valamint az orosz birodalom 33 tartományát, melyek részét képezték a cár titulatútájának.

Az orosz heraldika hivatalos szabályozására Nagy Péter cár uralma alatt került sor, amikor az uralkodó külön heroldi hivatalt (Герольдыя) hozott létre. Feladata volt a családi és tartományi címerek létrehozása.

A 18. század második negyedében a családi címerek létrehozása került előtérbe. A szenátus 1723-as rendelete értelmében minden városnak saját hivatalos pecsétet kellett használatba venni. I. Péter cár 1797-ben elrendelte az orosz udvari nemesség címerkönyvének az összeállítását (Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи [5]). A munkát 1840-ben hagyták abba. Összesen 20 kötete készült el, melyek mintegy 5000 címert tartalmaznak. Ezzel Oroszország volt az egyetlen állam, mely a nemességéről hivatalos nyomtatott címergyűjteményt adott ki.

Ekkor kezdődött meg az első hazai heraldikai művek kiadása és a külföldiek orosz nyelvre fordítása is. Nagy Péter cár rendelte el az ukrán-orosz Не́стор Макси́мович Амбоди́к-Максимо́вич [6] könyvének az első, 1705-ös amszterdami kiadását (Символы и Емблемата címen), melyet ezt követően háromszor is kiadtak Szentpétervárott (1719, 1788, 1811), Избранные емблемы и символы címmel. Ekkoriban fordították le Gatterer egyik művét is, Начертание гербоведения (Санктпетербург, 1805) címmel (Abriss der heraldik című művének fordítása). Ezek azonban még nem az orosz heraldika sajátságait tükrözték és kevéssé használták őket.

Az első orosz tudományos heraldikai mű Lakiertől[7] való (А. Лакіер: Русская геральдика. СПб., 1855 [8]). Az orosz államcímer fejlődését megkísérelte egyeztetni az orosz állam történetével, és az orosz nemzeti karakterrel.

A 20. század elején az orosz történészek érdeklődése is megnövekedett a heraldika iránt. Ю. В. Арсеньев[9] 1908-as előadásában, a Moszkvai Archeológiai Intézetben a nyugat-európai heraldika mintájára úgy vélte, hogy a címerek az adott ország történelmének a kulcsát képezik. Rámutat a heraldika, szfragisztika, numizmatika, paleorgáfia, diplomatika tanulmányozásának a fontosságára is. Vlagyimir Belinszkij [10] megkísérelte egy heraldikai lexikon összeállítását, de csak a második kötettel csak a G betűig jutott el.

Lukomszkij és С. Н. Тройницкий[11] elindította a Гербовед című heraldikai szaklapot, mely 1913-14-ben jelent meg.

A kommunizmus bukása után a heraldikai egyesületek kezdeményezésére indult el egy olyan mozgalom, melynek célja, hogy minden orosz településnek legyen saját címere.

Az orosz heraldika jellege

szerkesztés

Egyik sajétsága a területi jelleg. Ez egyrész az adott címeren belül a gubernia vagy a a magasabb közigazgatási egység címerének a feltüntetését is jelenti a vágott pajzs felső mezőjében, másrészt az adott település és környéke faunájának, flórájának, mesterségeinek, termékeinek, az erdőirtás eszközeinek az ábrázolását a pajzs (alsó) mezőjében. Általában nem szerepel túl sok címerábra egy címeren és minden jelképnek megvan a maga szerepe és jelentése.

Intézmények

szerkesztés

Ведение регистра возложено на Геральдический совет при Президенте Российской Федерации [12]

Государственный геральдический регистр Российской Федерации [13]

Дэпартамент геральдыкі a cári Oroszországban (a belügyminisztérium mellett?) működő heraldikai részleg

Геральдический совет при Президенте Российско (az orosz elnök melletti heraldikai tanács)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F

Szervezetek

szerkesztés

Русское генеалогическое общество (orosz genealógiai társaság a cári időkben)

Историко-родословное общество в Москве (még a cári időkben indult, kiadványa a Летопись)[14]

Русское историко-генеалогическое общество во Франции (emigráns orosz történeti-genealógiai szervezet, mely a bolsevik forradalom után Franciaországban jött létre)

Союз Геральдистов России (1990-ben alakult, a szovjet idők végén) [15]

La Société Russe d'Histoire et de Généalogie en Belgique (I. világháború utáni belgiumi emigráns szervezet)

Collegium Heraldicum Russiae (CHR)


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

Kiadványok

szerkesztés

Старые годы (történeti folyóirat a cári időkben)

Гербовед (heraldikai szaklap, С. Н. Тройніцкій alapította a cári időkben) [16] [17]

Вестник геральдиста (még a szovjet idők végén jött létre, a Союз Геральдистов России kiadványa)[18]

Mémoires de la Société d'Archéologie et de Numismatique de St. Pétersbourg (a 19. század első felétől)

Геральдический альбом http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2424/

http://www.parabellum.vzmakh.ru/n11_s4.shtml

Вопросы истории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

Генеалогический Вестник

Летопись Историко-родословного общества (még a cári időkben indult)[19]

Нумизматика и эпиграфика (a régészeti intézet numizmatikai és epigráfiai almanachja; Moszkvában 1960-2005 között összesen 17 kötete jelent meg, D. B. Shelov szerkesztésében, a szovjet tudományos akadémia kiadásában; 1999 óta a Puskin Múzeum adta ki, 16 kötetben)

http://www.hubert-herald.nl/INHOUD.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Russia

http://www.conflicts.rem33.com/images/Russia/Medvedev_%20Russian_Heraldry.html

http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~tqpeiffer/Documents/EASTERN%20EUROPE%20HERALDRY/Eastern%20Europe%20Heraldry%20Reference%20Library.htm

http://bogdan-yavorskij.ru/malyj-srednij-i-bolshoj-polnyj-gerb

 
Orlov címer (1856) orosz birodalmi herold pajzstartókkal

http://herald-dick-magazine.blogspot.sk/2012/03/retro-heraldique-les-jeux-de-cartes.html

http://herald-dick-magazine.blogspot.sk/2012/03/retro-heraldique-les-jeux-de-cartes_16.html

http://herald-dick-magazine.blogspot.sk/2012/04/retro-heraldique-les-jeux-de-cartes.html

http://herald-dick-magazine.blogspot.sk/2012/03/retro-heraldique-les-jeux-de-cartes_26.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_Russian_noble_families

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nobility_of_Russia

http://goldarms.narod.ru/courioses1.htm

http://www.razlib.ru/istorija/ledovoe_poboishe/p2.php

http://www.arche.by/by/page/reviews/15682

http://www.geraldika.ru/

http://sovet.geraldika.ru/

http://the.heraldry.ru/

http://www.heraldrybooks.ru/

http://www.heraldik.ru/

http://www.designcard.ru/Gerb

http://www.nkj.ru/archive/articles/10860/

http://supermonetki.ru/article_info.php?articles_id=54

Genealogicko-heraldický hlas. 1991/1. 33-34.

А.Б. Лакиер. Русская геральдика http://www.heraldrybooks.ru/text.php?id=58

[Johann Simon Beckenstein (?-1747)]: Kurtze Einleitung zur Wappenkunst, und zur Art des Blasonirens : in deutlichen Exempeln gezeigt und in drey Sprachen deutsch, franzoesisch, und lateinisch erklaeret. St. Petersburg, 1731

Начертание гербоведения. (Gatterer: Abriss der Heraldik című művének fordítása) [Санктпетербург], 1805

Общий гербовник дворянских родов Всероссийския империи, начатый в 1797 году. [С.-Петербург, I-IX. 1799-1809] [Москва, 200?]

А. Лакіер: Русская геральдика. СПб., 1855 [20]

[И. Сахаров]: Записки о русских гербах. I, Московский герб. Санктпетербург, 1856

Альбом штандартов, флагов и вымпелов европейских морских держав / составленный капитаном французского флота Легра[c]. С.-Петербург, 1861

Для немногих : (сборник статеек П. Н. Петрова из "Всемирной иллюстрации"). [Санктпетербург, 1871]

П. Н. Петрова: Для немногих : специальные заметки по генеалогии и геральдике, истории, археологии и искусству : за 1872-й год. С.-Петербург, 1873

Для немногих : сборник случайных заметок по генеалогии и геральдике, топографии, истории, археологии, словесности и искусству : за 1873 и 1. С.-Петербург, 1875

Гербы губерний и областей Российской Империи. Отпечатано по распоряжению министра внутренних дел. Санкт-Петербург: Картографическое заведение А. А. Ильина и типография Министерства путей сообщения А. Бенке, 1880.

Петров, Петр Николаевич: История родов русского дворянства. Т. 1 : 339 прозваний с 32-мя родословными таблицами и 150-ю гербами фамилий, кроме гербов территорий, трех видов государственной печати и государственного знамени. С.-Петербург, 1886

Александр Бобринский: Дворянские роды, внесенные в общий гербовник Всероссийской империи. С.-Петербург, 1890

Русская геральдика : история и описание русских гербов, с изображением всех дворянских гербов, внесенных в общий гербовник Всероссийско. С.-Петербург, 1892-[1894]

М. Бъловь: Альбом штандартов, флагов и вымпелов Россiйской Имперiи и иностранныхъ государствъ. С.-Петербург, 1898 (vexillológia)

П. П. фон-Винклер: Русская геральдика. Истоpия и описание pусских геpбов с изобpажением всех двоpянских геpбов, внесенных в «Общий Геpбовник Всеpоссийской Импеpии». Вып. 1. СПб., 1892. Вып. 2. СПб, 1894. Вып. 3. СПб, 1894

Савелов Л. М. Материалы для генеалогии донских дворянских родов. Машлыкины. (Корректурное издание). М., 1896.

Савелов Л. М. Воронежское дворянство. Случайные заметки любителя-генеалога. Вып. 1-2. М., 1895—1896.

Савелов Л. М. Статьи по генеалогии и истории дворянства. (Отд. отт. Из II тома «Дворянского адрес-календаря»). СПб., 1898.

Винклер, Павел Павлович фон: Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год. С.-Петербург, 1899

Винклер П. П. Гербы городов Российской империи. — СПб, 1900.

А. Н. Нарц: Несколько слов о дворянстве : (введение к тому I-му "Материалов для Истории Тамбовскаго, Пензенскаго и Саратовскаго дворянства. Тамбов, 1903

Л. М. Савелов: Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию Тульского дворянства. Москва, 1904

Савелов Л. М. Генеалогические редкости. Список редких замечательных изданий по русской генеалогии. М., 1904.

Арсеньев Ю. В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском Археологическом институте в 1907—1908 году. — Sablon:М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2001. — 384 с. ISBN 5-275-00257-2

Савелов Л. М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском Археологическом институте преподавателем института Л. М. Савеловым. Т. 1-2. М., 1908—1909.

Сергей Николаевич Тройницкий: Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства. С.-Петербург [s. n.], 1910

Ю. В. Арсеньев: Геральдика. Лекции, читанные в Московском Археологическом институте в 1907—1908 году. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2001.

Ю. В. Арсеньев: О геральдических знамёнах в связи с вопросом о государственных цветах древней России. — СПб., 1911

Ю. В. Арсеньев: О знамёнах с геральдическими изображениями в русском войске XVII-го века. — Смоленск, 1911

Ю. В. Арсеньев: К вопросу о белом цвете царского знамени, существовавшего на Руси до начала XVIII века. — СПб., 1911;

Ю. В. Арсеньев: Несколько дополнительных замечаний по вопросу о морских национальных флагах. — СПб., 1911

Белинский, Владимир Ефимович: Русский национальный флаг и его реформа», Спб., Сенатская типография, 1911

Белинский, Владимир Ефимович: Русский геральдический словарь». Вып.1-2. СПб., 1912—1913

Книга о флагах : изданая в Амстердаме в 1705 г. и в Москве в 1709 г. / сочинение Карла Алярда ; комментарии П. И. Белавенец. С.-Петербург [s. n.], 1911 (vexillológia)

Каталог книг по археологии, филателии, нумизматике и гералдике N 6. С.-Петербург, 1911

Каталог книг по археологии, филателии, нумизматике и геральдике. No 7. С.-Петербург, 1912

С. Н. Тройницким: Гербовед. Санкт-Петербург, 1913-1914

Ульянинский, Дмитрий Васильевич: Библиотека Д. В. Ульянинского : библиографическое описание. Том III, История российского дворянства. Генеалогия. Геральдика ; Сношения Московской Руси с чужими странами до начала XVIII века ; Русская словесность преимущественно XIX в., до восьмидесятых годов. Москва, 1915

В. К. Лукомский: Русская геральдика : руководство к составлению и описанию гербов. Петроград: Императорское Общество поощрения художеств, 1915

С. Тройницкий szerk.: Гербы Лейб-компании обер- и унтер-офицеров и рядовых. [Петроград, s. n., 1915]

В. К. Лукомский [21] Н. А. Типольт [22]: Русская геральдика. , 1915, Moszkva, 1916

Любимов, Сергей Васильевич: Титулованные роды Российской империи: Опыт подробного перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нём. СПб., 1910

Любимов А. А.: Краткие сведения о генеалогических исследованиях Л. М. Савелова в эмиграции (1920 г. Афины. Греция — 1947 г. Детройт. США.). «Летопись русского зарубежья» Детройт, 1996. № 1 (Июль). С. 2-5.

Большаков, А. М.: Воспомогательные исторические дисциплины : антропология, археология первобытная и бытовая, палеография, эпиграфика, сфрагистика, нумизматика, геральдика, генеалогия, метрология, хронология, историческая география, языковедение, дипломатика, библиотековедение, архивоведение, историография. Ленинград, 1924 (történeti segédtudományok)

Igor de Tretiakoff: Armorial de la noblesse de Russie : avec notices généalogiques et bibliographiques. La Société Russe d'Histoire et de Généalogie en Belgique. [Paris], 1946

Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов: Русская сфрагистика и геральдика : [учебное пособие для вузов] Москва, 1963 (szfragisztika és heraldika)

Н. Н. Сперансов: Земельные гербы России = Coats-of-arms of Russian principalities = Les armoiries des villes de la Russie : XII-XIX вв. Москва : Советская Россия, 1974

Е.И. Каменцева, Н. В. Устюгов: Русская сфрагистика и геральдика : [учебное пособие для вузов] Москва, 1974 (szfragisztika és heraldika)

Поцелуев, Владимир Алексеевич: История развития советских гербов (1917-1977 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 1977 (szovjet jelképek)

В.С. Драчук[23]: Рассказывает геральдика. Москва, 1977 [24]

Н. А. Соболева: Российская городская и областная геральдика XVIII-XIX вв. Москва, 1981

Г. В. Вилинбахов: Геральдика : материалы и исследования : сборник научных трудов. Ленинград, 1983

Н. А. Соболева: Старинные гербы российских городов. Москва, 1985

Г. В. Вилинбахов szerk: Геральдика : материалы и исследования : сборник научных трудов / Государственный Эрмитаж. Ленинград, 1987 (1988)

В. С. Войтюк: Союз нерушимый : в помощь художнику-оформителю и организатору наглядной агитации. Москва, 1988

А. Б. Лакиер: Русская геральдика. Москва, 1990

Введение в специальные исторические дисциплины : [учебное пособие для вузов по специальности "История" : сборник статей] Москва, 1990 (történeti segédtudományok)

П. П. фон-Винклер: Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649 по 1900 год. Москва, 1990

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году : [в 3 частях]. Часть 1 / под наблюдением действительного тайного советника и генерального прокурора князи Куракина. Санкт-Петербург, 1992 (1797-es címerkönyv, 1)

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году : [в 3 частях]. Часть 2 / под наблюдением действительного тайного советнике и генерального прокурора князя Куракина. Санкт-Петербург, 1992 (1797-es címerkönyv, 2)

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году : [в 3 частях]. Часть 3 / под наблюдением действительного тайного советнике и генерального прокурора князя Куракина. Санкт-Петербург, 1993 (1797-es címerkönyv, 3)

Е. А. Агафонова, М. Д. Иванова: Манифест о полном гербе Всероссийской Империи : публикуется впервые / Российский государственный исторический архив. Санкт-Петербург, 1993

А. Д. Бойнович et al.: Знаки и жетоны Российской Империи = Badges and jettons of the Russian Empire. Sankt-Peterburg, 1994

Ключи к тайнам Клио : палеография, метрология, хронология, геральдика, нумизматика, ономастика, генеалогия : книга для учащихся и студент. Москва, 1994 (történeti segédtudományok: paleográfia, metrológia, kronológia, heraldika, numizmatika, onomasztika, genealógia)

Владимир Лебедев: Державный орел России. Москва, 1995

Петр Х. Гребельский szerk.: Дворянские роды Российской империи. Т. 1, Князья = Families of the nobility of the Russian empire. Vol. 1, Princes : [в 10-ти томах] Санкт-Петербург, 1993

Петр Х. Гребельский szerk.: Дворянские роды Российской империи. Т. 2, Князья = Families of the nobility of the Russian empire. Vol. 2, Princes. [в 10-ти томах] Санкт-Петербург, 1995

С. В. Думина szerk.: Дворянские роды Российской империи = The families of the nobility of the Russian empire. Том III, Князья. Москва, 1996

Борисов (Ильин) И. В: Родовые гербы России. Москва, 1997

Ю. В. Арсеньев: Геральдика: лекции, читанные в Московском археологическом институте в 1907-1908 году. Ковров : БЭСТ-В, 1997. 366 lk., [1] l. portr. : ill (a moszkvai archeológiai intézetben 1907-1908-ban tartott heraldikai előadások)

Г. В. Вилинбахов et al.: Государственный герб России: 500 лет = The state coat of arms of Russia: 500 years. Санкт-Петербург, 1997

И.В.Борисов (Ильин): Родовые гербы России. Москва - Калининград, 1997

Станислав Думин, Петр Х. Гребельский: Дворянские роды Российской империи. Т. 4, Князья Царства Грузинского = The noble families of the Russian Empire. Vol. 4, The princes of the Kingdom of Georgia. [в 10-ти томах] Москва, 1998

Н. А. Соболева: Гербы городов России. The civic arms of Russia. Москва, 1998

В. Бутромеева szerk.: Энциклопедия российской монархии. Чины, церемонии, гербы, дворцы. Москва, 2000

А. Г. Силаев: Истоки русской геральдики. Москва, 2002

Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобри: Вспомогательные исторические дисциплины. (szerk. Г. А. Леонтьевa) Москва, 2000 (történeti segédtudományok)

С. В. Белецкий, И. В. Воронцова, З. В. Дмитриева et al.: Специальные исторические дисциплины: учебное пособие. С.-Петербург, 2003 (történeti segédtudományok)

Георгий Введенский: Азбука геральдики. Санкт-Петербург, 2003

Наумов О. Н.: Библиография отечественной геральдики: история и современность. Библиография. 2003. №1.

И.В. Борисов, Е.Н. Козина: Геральдика России. Москва, 2006

А. П. Чеботаревой szrk.: Символы и регалии России. Москва - Санкт-Петербург, 2006

Н. А. Соболева: Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета. Mосква, 2006

М. О. Мельцин: Геральдика, нумизматика, сфрагистика, униформология: вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие. Cанкт-Петербург, 2006 (heraldika, numizmatika, szfragisztika, uniformológia, történeti segédtudományok)

Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства: репринтное воспроизведение издания 1897 года. Санкт-Петербург, 2007

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. Часть 8. Москва, 2007

Измаил Ефимов: Живопись, рисунок, геральдика = Painting, graphics, heraldry. Й-Ола: ГУП "Газета Марий Эл", 2007

К. Я Нежинский: Гербы мира. [изображения, символика, описания, история] Mосква, 2008 (a világ címerei)

Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года. [издание С. Н. Тройницкого 1912 г.]/ редактирование, подготовка текста к печати, послесловие и к. Москва, 2008 (Анисим Титович Князев 1785-ös címerkönyve)

Альфред Знамиеровский: Флаги: всемирная энциклопедия. [ford. И. В. Комаровской] Москва, 2009 (vexillológia)

П. А. Дружинин szerk.: Общий гербовник дворянских родов всероссийской империи. Части I-X (1562 герба). Москва, 2009

И. В. Борисов: Дворянские гербы России : опыт учёта и описания XI-XXI частей "Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи". Москва, 2011

О. Н. Наумов [сборник / главный редактор]: Гербоведение. Москва, I-II. 2012

Наумов О.Н. Научная геральдика России / Отв. ред. С.М. Каштанов. М.: Старая Басманная (Форгрейфер), 2013

Наумов, Олег Николаевич (Гл. ред.): Гербоведение. Москва, 2013

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Civic_Heraldry_Literature