Heraldikai lexikon/Pesty Frigyes

Pesti Frigyes

Pesty Frigyes.jpg
Pesty Frigyes,.jpg

Ismertető szöveg: "1858-ban indította meg és szerkesztette sok küzdés között a Delejtü czimü ismeretterjesztő hetilapot, mely nagybecsü tudományos czikkei és jól választott szépirodalmi közléseinél fogva nemcsak jókora közönség tetszését, de az egész journalistika méltánylását is ki tudta magának vívni, 1861-ben lemondván a lap szerkesztéséről, ez rövid idő múlva más kezek között egészen megszűnt. Az ujabb alkotmányos világban Pesty nagy részt vett a megyei közéletben. Temesmegye főispánja tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki, 1861-ben pedig az ujaradi kerület követjéül választá, s mint ilyen, tagja volt az 1861-ki országgyűlésnek.1862-ben a kereskedelmi kamara megbízásából a londoni világ-iparmükiállitást látogatá meg, mely alkalommal Német-, Francziaországot, Belgiumot és Hollandiát is beutazta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 15. sz.)


A következő években kezd hozzá ahhoz a nagy szervezési vállalkozáshoz, amely nevét igazán ismertté tette. 1863. február 2-án kelt levelében tárja a helytartótanács elé a földrajzi nevek összegyűjtésére irányuló tervét, majd kinyomtatja a kérdőíveket, rendezi a beérkezett anyagot, kiegészítéseket és új gyűjtéseket kér. A gyűjtés megszervezése mellett történeti tárgyú munkák írása töltötte be, de természetesen gondolt az óriási gyűjtött anyag felhasználására is. Az 1875-1878-as parlamenti ciklusban ismét parlamenti mandátumot nyert, ezúttal Körmöcbánya képviseletében.(Forrás:wikipedia)