Heraldikai lexikon/Seelmann Károly

Seelmann Károly erdélyi származású író, gyulafehérvári városi tanácsos. Elsősorban színdarabokat fordított a fejlődő magyar nyelvű színjátszás számára, melyek nyomtatásban is megjelentek. A magyar gyermekirodalom egyik megteremtője volt. Könyvet írt a lovagrendek és más rendek történetéről, viseletéről, rendjeleiről, ki és mikor alapította, mikor szűnt meg stb. Ezáltal a magyar inszignolóia egyik úttörőjének is tekinthető.


Seelmann Károly: Minden Europában, Ásiában, és Áfrikában volt, és mostan virágzó vitéz rendeknek, ordóknak tüköre avagy rövid le-irása. Mellyet hiteles Könyv-szerzökböl, és bizonyos Tudósitásokbol egybe szedett, és Magyar nyelven ki-adott Seelmann Károly. Kolo’svár és Szeben, 1793 [1]

Seelmann Károly: A jelesebb rendeken levő nevendék gyermekek jó móddal lehető taníttatásokra való Útmutatás vagy Gyermekek barátja. Lipsai 1776 beli kiadás szerént németből magyarra fordíttatott Seelmánn Károly, Károlyfehérvár Szabad Királyi Városának edgyik rendes Tanátsossa által. Első rész. Kolozsvárott és Szebenben. Nyomtattatott Hochmeister Márton Tsász. Kir. Dicast. Priv. Könyvnyomtató, 1794.

Vailer és Aloysia. Egy néző-játék öt felv. Engelbrecht után ford. K.-Fejérvárott, 1791. (Előadták a budai szinházban 1792. szept. 26. és 1793-ban négyszer, 1794. egyszer.)

Almanzi. Szomorújáték. Ford. U. ott, (1793.)

A Hassziai Hadi Tiszt Amerikában. Vígjáték 3 felv. Ford. németből. U. ott, (1793.)

A jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek jó móddal lehető taníttatásokra való út-mutatás, vagy gyermeknek barátja. Egy héti-irás. Melly a lipsiai 1776-béli ki-adás szerént, németből magyarra fordíttatott. Első rész. (15 szakaszban. U. ott, 1794.)

Aurelius, vagy a nagylelkűségnek nemes tusakodása. Szomorújáték 5 felv. Melyet német versekből folyó beszédre által tett. U. ott, 1795.

A tettetett beteg kis-asszony, vagy a derék orvos. Vígjáték 3 felv. (Irta Landes J. G.) Magyarra ford. U. ott, 1795. (Előadták Pesten először 1809. aug. 13., azután egyszer és 1810. szintén egyszer.)

A miniszter. Egy érzékeny játék 4 felv. (b. Gabler után.) Magyarra ford. U. ott, év n. (Először előadták a budai színházban 1793. június 28. és még egyszer.)

A maga mátkájáért ártatlanul halált szenvedett groff Essex. Eg szomorú játék öt felvonásokban. Mely németből magyarra fordíttatott. Kolozsvár, év n.

Kéziratban: Fanni és Mandeville. Érzékeny játék 5 felv.

Róla:

M. Hirmondó 1793. II. 599., 1794. I. 373. l.

M. Nyelvmivelő Társaság Munkálatai. Nagy-Szeben, 1796. I. 249. l.

Katona, Historia Critica XLI. 632. l.

Honművész 1837. 31. sz.

Danielik, M. Irók II. 280. l.

Bayer József, A nemzeti Játékszin története. Budapest. 1887. II. 379., 383., 413. l. és a M. drámairodalom története. Bpest, 1897. II. 418., 419. lap.

Petrik Bibliogr.

Forrás: Szinnyei

Enyedi Sándor: Seelmann Károly levelezése Aranka Györggyel. Magyar Könyvszemle, 108, 1992/4. 352–358.