Heraldikai lexikon/Tízlándzsások

A Tízlándzsások pecsétje. Körirat: Sigillvm Svperioris Sedis Decem Lanceatorvm

IV Béla 1243as X Lándzsás Nemesek jogait megerősitő oklevele:

„Immunitates Nobilium Scepusiensium, gui vulgo Lanceati compellantur. Datum Anno Domini 1243,

Bela Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae Lodomeriae, Comaniaeque Rex. omnibus Christi fidelibus praesentem paginam inspecturis salutem in omnium salvatore. Cum in multitudine populorum Regum gloria, ac Principum summopere accendatur; non immerito Regalis celfitudo de suis subjectis provicionibus amplioribus debet ordinare,ut iidem felicitate,& numero augeantur. Ad omnium itaque notitiam tam praesentium, quam posterorum praesentis Scripti testimonio volumus pervenire, quod nos universis nobilibus de Scepus eandem, quam ab antiquo habuerunt, conservare volentes libertatem statuimus, quod nullus ipsorum aliquam collectam,vel exactionem solvere teneatur, nisi ipsa collecta ad servientes Regis, & alios quoslibet nobiles fuerit generalis. Item per fora, & portas ejusdem Scepus nullum tributuum ipsi Nobiles, & sui Jobbagyones persolvant. Item in expeditione per nos facta sub nostro vexillo quatuor, qui habent terram octo aratrorum sufficientem, unum mittere debeant decenter armatum. Item Comes de Scepus nec ipsos, nec eorum Jobagyones possit judicare, nisi in causis furti,monetae, & decimarum, super causis autem minutis inter se ortis diffiniendis ipsimet sibi possint Judicem eligere, quem vellent, & si super aliquo inter eos duellum contingat judicari, non nisi in praesentia nostra debeat terminari. Item Comes de Scepus nullum descensum super eos possit facere violentum. Itemsiquis de ipsis sine haerede decesserit, universa bona tam mobilia, quam immobilia ipsius, cui filia, si habeat, vel relicta, si nupserint, succedant, sed ille ad eadem Servitia teneatur, ad quae decedens,. cui succedit, fuerat obligatus. Item si super aliquo dubium oriatur, quod per Sacramentum debeat testificari, & purgari, Septimo. Se praestito Sacramento quadraginta denarios, & non plures persolvant. Item si aliquis ipsorum convincatur super aliquo furto, solvere debeat judicium juxta nobilium terrae consuetudinem aprobatam, Ut igitur hujus libertatis status, 'vel series in posterum inconcussa permaneat, nec alioquin successu temporis per quempiam in irritum possit revocari, vel aliquatenusqueat retractari, ad ejus firmam stabilitatem literas nostras concessimus testimoniales duplicis Sigilli nostri munimine roboratas. Datum Anno gratiae MCCXLIII. VII. Idus Junii. Regni autem nostri Anno VIII.”


Lényegi forditása:


»Hogy mi a szepesi összes nemeseknek ugyanazt a szabadságát,melyet ősidő óta birtak,megtartani akarván rendeljük, hogy egyikük se tartozzék semmiféle gyűjtést (collecta), vagy adót fizetni, hacsak az nem általános az összes alsóbb és más rendű nemesekre nézve. Ugyanezek a nemesek és jobbágyaik a Szepesség vásárain és határvámjain semmiféle vámot se fizessenek. Hadjáratunkba, zászlónk alá 4-en 4-en, kiknek 8 ekényi szántóföldjük van, egy jól fegyverzett harczost tartoznak küldeni. A szepesi föispán se fölöttük, se jobbágyaik fölött nem ítélhet más, mint lopás-, pénz- és tizedügyekben; az egymásközt felmerülő kisebb ügyek elintézésére maguk választhatják bíróvá azt, akit akarnak. Ha a párbaj szüksége merülne föl körükben, azt csak személyes jelenlétünk mellett lehet elhatározni. A szepesi főispán erőszakosan nem szállhat meg náluk. Ha valaki egyenes örökös nélkül hal el, összes ingó és ingatlan vagyonát az örökli, aki esetleg megmaradt leányát, vagy özvegyét nőül veszi, de az illető átveszi az örökhagyó összes volt kötelezettségeit. Ha kétes esetekben valakinek esküvel kell bizonyítania, vagy magát igazolnia, azt 7 eskütárssal kell tennie és 40 dénárnál többet nem fizet. Ha valakit valamely tett miatt elítélnek, az a bírságot a terűlet nemeseinek szokása szerint fizesse «.

(Hradszky József: a "Szepesi Tiz-Lándsások Széke" vagy a "Kisvármegye" története 1895)