Névváltozatok:

harczfi (Botka Tivadar Bp-i Szemle (15.) 1862. 87.[1]), Vitéz Bárczay 124. (eques, miles, cavalier, chevalier, Ritter), miles: vitéz, vitézlö́, katona (Pápai/Bod 392.), accenſus: darabant, poroſzló, vitéz helyébe bé-állíttattott vitéz (uo. 9.), acrochiriſtes: hartzoló bajnok (uo. 14.), ceroma: bajnokok kenete (Pápai/Bod 106.), tiro: új vitéz, új 'zóldos, újonnan valamit tanúló, exercitus tiro: új vitézekbö́l álló hadi ſereg (uo. 618.), milites omnia abnuunt: semmit ſem engedelmeskednek elö́l-járóknak a' vitézek (Pápai/Bod 4.), abſtinere militem a præda: a' vitézeket nem engedni prédálni, hoſte omne jus belli abſtinuerunt: az ellenséggel nem bántak úgy, a' mint a' hadi törvény kévánta vólna (Pápai/Bod 7.), adjicere eruditionem ad gloriam belli: a' vitézség mellett tudósnak lenni (uo. 18.), alere militem: vitézeket tartani, alere bellum: hadat kósttal tartani (uo. 39.), accerimus armis: kemény, vitéz ember (uo. 62.), bellicoſus: vitéz, had-viselö́, bellicoſiſſima natio Siculi: jó hadi emberek a' Székelyek, ars bellica: hadi meſterség (uo. 80.), accendere martem cantu: fel-gyúlaſztani a' vitézeket a' kéſzǘlö́ fúvással (uo. 95.), cauſarius miles: igaz okon a' ſeregbö́l ki-iratott vitéz (uo. 102.), celeres: könnyǘ vitézek, könnyǘ lovas hadak (uo. 104.), centesimo: minden ſzázadik vitézt meg-ölni (uo. 105.), miles conquiſitus (Cic[ero]): válaſztott vitéz (uo. 150.), copiæ navales: hajós vitézek (up. 166.), corroborare militem aſſiduo opere: a' ſok munkával meg-keményíteni a' vitézeket (uo. 169.), delector: hadi komiſzárius, vitézeket fogadó (uo. 191.), evocati milites: egyſzer hadakozást el-hagyott, ismét arra hívatott tanúlt vitézek (uo. 241.), expertus belli: próbált vitéz (uo. 253.), ferentarius: könnyǘ fegyverǘ vitéz (uo. 270.), gravis miles (Tacit[us]): nehéz fegyveres vitéz, gregarius miles: közönséges vitéz (uo. 297.), miles glorioſus: maga-hányó vitéz, gnarus militæ: tanúlt vitéz (uo. 294.), subſignarii milites: záſzló alatt-való vitézek (uo. 591.), veles: könnyǘ ſzerrel-való vitéz, könnyǘ had (uo. 367.), enſiferi: szent vitézek (uo. 666.), férfiú (Csoma, a Pósa családnál), vörös öltönyű katona (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 124.)


Rövidítések:


A magyar heraldikában úgy lehet különbséget tenni a lovag és a vitéz között, hogy a lovag mindig páncélos, amennyiben pedig a vitéz is páncélos, a lovag zárt sisakjával szemben nyitott vagy nyílt sisakot visel.

Vitéz a Szuhányi címerben
Lovag a Máriássy címerben

http://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_ID,P26_PRJ_ID,P17_IMG_IDS:458004,93,299610;299614;299619;299624;299648;299672;299696

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_2271