Wagner Károly (Zboró, 1732. április 11. – Kisszeben, 1790. január 7.) jezsuita szerzetestanár, történész, műfordító, egyetemi tanár.

1747-ben Trencsénben belépett a jezsuita rendbe. Ezután különböző városokban tanár és hitszónok. 1773-tól az országos levéltár igazgatója Pozsonyban. 1777-től a budai Egyetemi Könyvtár őre, majd a pecsét- és címertan egyetemi tanára Budán 1784-ig, nyugdíjazásáig. Baráti viszonyban volt Katona Istvánnal, Pray Györggyel és Cornides Dániellel; munkatársa volt a pozsonyi Ungarisches Magazinnak, Corneille műveiből fordított. Jelentős forrásanyagot tett közzé a Szepességről és Sáros vm.-ről. Genealógiával is foglalkozott. Több kéziratát az OSZK őrzi.


A szintén jezsuita Wagner Károly (1732-1790) volt az 1777 óta oktatott címer- és pecséttan első tanára. Wagner széleskörű történetírói tevékenységet folytatott, leginkább észak-magyarországi levéltárak anyagai alapján. 1773-tól a pozsonyi országos levéltár igazgatója volt. 1777-ben nevezték ki egyetemi oktatóvá és ezzel együtt az Egyetemi Könyvtár őrévé. Állását 1784-ig töltötte be, majd egészségi állapota miatt nyugdíjazták.[1]


Az oklevéltan mellett külön katedrája volt a címer- és pecséttannak. Első tanára Wagner Károly (1777–1784) az Archívum Regni korábbi igazgatója lett, szintén volt jezsuita. Utóda Pray György lett 1790-ig.


http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0007-34e.html

https://books.google.sk/books?id=zexJAAAAcAAJ&pg=RA1-PA102&lpg=RA1-PA102&dq=franciscus+horv%C3%A1th+de+palocsa&source=bl&ots=PN4J0Q_Bob&sig=aRslyaLYcgqEzLrE1f5Ty3zjkvU&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwimhf_YufLJAhWLWBoKHeUUAT04ChDoAQgcMAA#v=onepage&q&f=false

Analecta Scepusii… (I – IV., Vienae, 1774, Posonii et Cassoviae, 1778)

Petri de Warda epistolae (Posonii et Cassoviae, 1776)

Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum… (Budae, 1778)

Diplomatarium comitatus Sárosiensis… (Posonii et Cassoviae, 1780)

Caroli Wagner adversaria genealogico historica. Autogr. (kézirat)

Brevis deductio generis Aba, et aliquot familiarum ex eodem ortarum. Wagner Károly kézírása

Caroli Wagner ... Observationes in commentarium de gente Báthorea Lipsiae 1783. in quarto editum... "Quibus accedit eiusdem gentis genealogia ex monumentis fere synchronis concinnata." Nagyrészt autogr.

Carmina sepulchralia super funus ... Christophori Thurzo ... anno ... 1614. ... demortui ... Conscripta per Stephanum Xylandrum [Holtzmann] Leutschowiensem... Leutschoviae typis Jacobi Klõz expressum. Wagner Károly másolata.

Testamentum Alexii Thurzo judicis Curiae Regiae. Wagner Károly másolata

Caroli Wagner e Soc. Jesu, Mssptorum Tomus LXX. Kézirat, eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban, fol. lat. nro. 225. Wagner gyűjteménye 328 lapon, vannak benne Pray, Fejérváry és Rajcsányi által másolt lapok is. Nagy Iván is felhasználta.

Tabellae genealogicae Familiarum I. R. Hungariae, Transylvaniae, Dalmatiae, Croatiea, studio Caroli Wagner e S. J. elaboratae. Kézirat, eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban, fol. lat. nro. 226. 61 táblán nagyrészt Wagner által írt gyűjtemény, az oklevelekkel és a forrásokkal összevetett és javított családfákat tartalmaz. Nagy Iván is felhasználta.

Magyar életrajzi lexikon

Biographie des Herrn Karl W. (Merkur von Ungarn, 1787. III.)

Pauler, Tivadar: A budapesti egyetem története (Bp , 1880)

Vidákovich Aladár: W. K. Mallyó Józsefhez intézett levelei (Bp., 1933)

Hölvényi György: W. K. könyvtára (Az Egyetemi Kvtár Évk. 3. Bp., 1966)


Külső hivatkozások

szerkesztés

[2]