Heraldikai lexikon/Xylographia

Xylographa: fametszet, fanyomat. [1]

xylographia, fametszés, fametszet, fanyomat (Nagy János 413.)