Kérdő és vonatkozó névmások

szerkesztés

A kérdő és vonatkozó névmások egyformák, csak helyzetük és jelentésük különbözteti meg őket egymástól. A qua élőlényekre, a quo tárgyakra vonatkozik, míg mindkettő többes száma a qui. Esetenként a qua melléknévi jelentést is kaphat.

Qua esas ibe?Ki van ott?

La viro qua parolis.A férfi, aki beszélt.

Quo eventis?Mi történt?

Qui parolis?Kik beszéltek?

La viri qui parolis.Az emberek, akik beszéltek.

Qua viro parolis?Melyik férfi beszélt?

Ha a vonatkozó vagy kérdő névmásokat tárgyként használjuk, akkor -n toldalékot kapnak.

La viro quan vu vidis.A férfi, akit láttál.

Quin vu vidas?Kiket láttál?

Quon il dicis?Mit mondtál?

Me ne audis quon il dicis.Nem hallottam, hogy mit mondott.

Többes számú szerkezetek

szerkesztés

A többes számú jelzős szerkezetekben a melléknév sohasem kerül többes számban, ezzel szemben, ha a melléknév főnévi helyzetbe kerül (önállóan áll), akkor megkaphatja a többes szám -i jelét. Ugyanez vonatkozik a névmásokra is.

blanka hundifehér kutyák

nigra kavalifekete lovak

la blanki e la nigria fehérek és a feketék

Il manjis sua pomi, el manjis sui.Ő (fiú) eszi a saját almáját, ő (lány) pedig a sajátjait.

Szóképzés

szerkesztés

A melléknév -a végződésének -o-ra cserélésével képezhetünk főneveket: bona – bono (jó – a jó). Ugyanez természetesen visszafelé is érvényes: oro – ora (arany – arany-).

A melléknévképzők közül az idegen szavakban a magyarban is megtalálható az -al-: raciono – racionala (ráció – racionális).

Az -oz- valamiből gazdagságot, telítettséget jelent: kurajo – kurajoza (ész – eszes), granda – grandoza (nagy – óriási).

Az -em- a gyökben kifejezett fogalom iránti fogékonyságot jelzi: laboro – laborema (munka – szorgalmas).

Egy adott dolog milyenségét fejezi ki az -ik-, gyakori a betegségeknél: elasto – elastika (rugalmasság – rugalmas), alkoholo – alkoholiko (alkohol – alkoholista), artrito – artritiko (izület – izületes).

Az -atr- valamihez hasonlóságot fejez ki: verda – verdatra (zöld – zöldes), haro – haratra (haj – hajszerű).

Valamilyen megjelenés- vagy színbeli jellemzőt jelöl az -e- képző: violo – violea (ibolya – ibolyaszínű), rozo – rozea (rózsa – rózsaszín), muso – musea (egér – egérszínű).

Kifejezések

szerkesztés

Donez a me forketo. - Adj egy villát!

Me ne havas kuliero. - Nincs kanalam.

Ta kultelo ne esas akuta. - Ez a kés nem éles.

Pasigez a me la salo. - Add ide a sót.

Kad vu voluntus pasigar la pano? - Kérhetek egy kis kenyeret?

Ad-portez a me botelo de nigra biro. - Hozz egy üveg barna sört!

Kad vu deziras glaso de flava biro? - Kérsz egy gyömbérsört?

Me drinkas nur aquo. - Csak vizet iszom.

Kad vu esas anti-alkoholisto? - Antialkoholista vagy?

Kad vu deziras salado? - Kaphatnék egy kis salátát?

Yen bela latugo. - Íme egy kis finom fejes saláta!

Kad vu prenas oleo e vinagro? - Kérsz olajat és ecetet?

Yen la pipro e salo. - Itt a bors és a só.