A mutató névmások

szerkesztés

A magyar mutató névmásoknak az ita szócska felel meg, mely egyes esetekben ta-ra rövidülhet. Ha szükség van a távolság megkülönböztetésére, akkor az ica névmást használjuk közelre (ez), az ita névmást pedig távolra (az). Mindkét számban ugyanabban az alakban használjuk. Ha a rámutatást ez a … formában kívánjuk használni, akkor erre a kifejezésre a to (esetleg ito, co, ico) felel meg.

Kad ita esas vua libro?Ez a te könyved?

Ta libri esas mea.Ezek a könyvek az enyéim.

Ica esas bona, ita esas mala.Ez jó, az rossz.

Quo esas to?Mi ez?

Ico esas libro, ito esas plumo.Ez (a dolog) egy könyv, az (a dolog) egy toll.

Az (az,) amely fordítására használjuk a to quo, ta qua (többes számuk ti qui) formákat.

To quon me dicas esas … - Amit mondok az az, hogy …

Yen omnaspeca frukti, prenez ti quin vu preferas.Van itt mindenféle gyümölcs, válaszd azt, amelyiket akarod.

Ha szüksége a rámutatáskor megadni a személyt, akkor a mutató névmások elé illesztett il-, el-, ol- előképzőkkel jelezhetjük azt.

Ilti facis ol ed elti regardis.Az (a férfi) tette, ez (a nő) nézte.

La matro di mea amiko, elqua … - A barátom anyja, aki …

Birtokviszony

szerkesztés

Az akié szerkezetet a di qua szavakkal fordítjuk.

La autoro, pri la libro di qua me parolis.Beszéltem a szerzővel, akié a könyv.

A lo, a co, to, quo mintájára, határozatlan tárgynak használható. Ugyanígy melléknevekkel a határozatlanságot jelöli.

Prenez ica pomo, me volas lo.Azt kívánom, hogy vedd el ezt az almát.
(lo nélkül a kívánság az almára vonatkozna!)

Lo bona, lo vera, lo bela.A Jó, az Igaz, a Szép

A para- valami elleni védelmet jelöl: parasuno (nap ellen védő), paravento (szélvédő), parapluvo (esernyő).

A cselekvés teljességére utal a par- előképző: lektar - parlektar (olvasni – kiolvasni), drinkar – pardrinkar (inni – meginni), lernar – parlernar (tanulni – megtanulni).

Az -esk- képzővel jelöljük a valamilyenné válás folyamatát: dormar – dormeskar (aludni – elaludni), viro – vireskar (férfi, férj – férfivé válni), vidat – vidateskar (látszó – láthatóvá válni).

A tartós, szokásosan ismétlődő cselekvéseket az -ad- képzővel fejezhetjük ki: dansar – danso – dansado (táncolni – tánc – táncolás).

A műveltetőképző az -ig-: dormar – dormigar (aludni – altatni), bela – beligar (szép – szépíteni).

Az -iz- képző valamilyen eszközzel végzett cselekvést jelöl (gyakran a sur- előképzővel használjuk, amely ilyenkor befedést, letakarást jelent): armo – armizar (kar – átkarolni), limito – limitizar (határ – behatárol), adreso – adresizar (cím – megcímez); oro – surorizar (arany – bearanyoz, arannyal bevon).

Valaminek a létrehozásának jelölésére az -if- képzőt használjuk: floro – florifar (virág – virágzik), sango – sangifar (vér – vérzik).

Kifejezések

szerkesztés

Me volas pakigar ico. - Be akarom ezt csomagolni.

Donez a me pak-papero. - Adj egy kis csomagolópapírt.

Me bezonas kordeto. - Kérek egy darab spárgát.

Kad vu havas siglovaxo? - Van egy kis pecsétviaszod?

Me povas donar a vu gluo. - Tudok adni egy kis ragasztót.

To konvenos. - Bárcsak adnál.

Ube esas la botelo de gluo? - Hol a ragasztósüveg?

Yen olu. - Itt van.

Ne esas pinselo en ol. - Nincs benne ecset.

Yen la pinselo. - Itt az ecset.

Nun me deziras etiketo. - Most akarok egy címkét.

Gumizita etiketo. - Egy öntapadós címke.

Me ne havas un gumizita. - Nekem nincs öntapadós.

Kad ica konvenos? - Akarsz egyet?

Yes, danko. - Igen, köszönöm.