A lap mérete: 59529 bájt

Latin

Védett állatok


Védett és fokozottan védett állatok
Latin
neve
Magyar
neve
Természet-
védelmi
értéke Ft.
VERTABRATA
GERINCESEK
CEPHALASPIDOMORPHI
INGOLÁK
PETROMYZONTIFORMES
INGOLAALAKÚAK
Petromyzontidae
Ingolafélék
Eudontomyzon danfordi tiszai ingola 250 000
Eudontomyzon mariae dunai ingola 100 000
Eudontomyzon vladykovi Vladykov-ingola 100 000
OSTEICHTHYES
CSONTOS HALAK
ACTINOPTERYGII
SUGARASÚSZÓJÚ HALAK
ACIPENSERIFORMES
TOKALAKÚAK
Acipenseridae
tokfélék
Huso huso viza 6 50 000
Acipenser gueldenstaedti vágó tok[1] 50 000
Acipenser nudiventris sima tok 50 000
Acipenser stellatus sőregtok 50 000
CLUPEIFORMES
HERINGALAKÚAK
Clupeidae
Heringfélék
Alosa immaculata dunai nagyhering 5 000
CYPRINIFORMES
PONTYALAKÚAK
Cyprinidae
Pontyfélék
Rutilus pigus leánykoncér[2] 10 000
Rutilus frisii gyöngyös koncér[3] 5 000
Leuciscus leuciscus nyúldomolykó 10 000
Leuciscus souffia (Telestes souffia) vaskos csabak 10 000
Phoxinus phoxinus fürge cselle 10 000
Leucaspius delineatus kurta baing 10 000
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz 10 000
Barbus meridionalis Petényi-márna (magyar márna)[4] 100 000
Gobio gobio fenékjáró küllő[5] 10 000
Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) halványfoltú küllő[6] 10 000
Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii) homoki küllő 100 000
Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus) felpillantó küllő 100 000
Rhodeus sericeus szivárványos ökle[7] 5 000
Cobitidae
Csíkfélék
Misgurnus fossilis réti csík 10 000
Cobitis taenia vágó csík[8] 10 000
Sabanejewia aurata törpecsík [9] 10 000
Balitoridae
kövicsíkfélék
Barbatula barbatula kövicsík 10 000
SALMONIFORMES
PISZTRÁNGALAKÚAK
Umbridae
pócfélék
Umbra krameri lápi póc 250 000
Salmonidae
pisztrángfélék
Thymallus thymallus pénzes pér 5 000
Hucho hucho dunai galóca 100 000
SCORPAENIFORMES
SÁRKÁNYFEJŰHAL-ALAKÚAK
Cottidae
kölöntefélék
Cottus gobio botos kölönte 50 000
Cottus poecilopus cifra kölönte 5 000
PERCIFORMES
SÜGÉRALAKÚAK
Percidae
sügérfélék
Gymnocephalus baloni széles durbincs 5 000
Gymnocephalus schraetser selymes durbincs 50 000
Zingel zingel magyar bucó 100 000
Zingel streber német bucó 100 000
AMPHIBIA
KÉTÉLTŰEK
CAUDATA
FARKOS KÉTÉLTŰEK
Salamandridae
Szalamandrafélék
Salamandra salamandra foltos szalamandra 50 000
Triturus alpestris alpesi gőte 100 000
Triturus carnifex alpesi tarajosgőte 50 000
Triturus cristatus közönséges tarajosgőte 50 000
Triturus dobrogicus dunai tarajosgőte 50 000
Triturus vulgaris pettyes gőte 10 000
ANURA
BÉKÁK
Discoglossidae
korongnyelvűbéka-félék
Bombina bombina vöröshasú unka 10 000
Bombina variegata sárgahasú unka 50 000
Pelobatidae
ásóbékafélék
Pelobates fuscus barna ásóbéka 10 000
Bufonidae
varangyfélék
Bufo bufo barna varangy 10 000
Bufo viridis zöld varangy 10 000
Hylidae
levelibéka-félék
Hyla arborea zöld levelibéka 10 000
Ranidae
valódibéka-félék
Rana arvalis mocsári béka 50 000
Rana dalmatina erdei béka 10 000
Rana temporaria gyepi béka 50 000
Rana lessonae (Pelophylax lessonae) kis tavibéka 10 000
Rana esculenta (Pelophylax esculentus) kecskebéka 10 000
Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus) kacagó béka (tavibéka) 10 000
REPTILIA
HÜLLŐK
TESTUDINES
TEKNŐSÖK
Emydidae
Mocsáriteknős-félék
Emys orbicularis mocsári teknős 50 000
SQUAMATA
PIKKELYES HÜLLŐK
Lacertidae
nyakörvösgyíkfélék
Lacerta agilis fürge gyík 25 000
Lacerta viridis zöld gyík 25 000
Podarcis muralis fali gyík 25 000
Podarcis taurica homoki gyík 50 000
Zootoca vivipara (Lacerta vivipara) elevenszülő gyík 100 000
Scincidae
szkinkfélék (vakondokgyíkfélék)
Ablepharus kitaibelii pannon gyík (magyar gyík) 250 000
Anguidae
lábatlangyíkfélék
Anguis fragilis lábatlangyík[10] 25 000
Colubridae
siklófélék
Elaphe longissima (Zamenis longissimus) erdei sikló 50 000
Coluber caspius (Dolichophis caspius) haragos sikló 500 000
Coronella austriaca rézsikló 50 000
Natrix natrix vízisikló 25 000
Natrix tessellata kockás sikló 25 000
Viperidae
Viperafélék
Vipera berus keresztes vipera 250 000
Vipera ursinii parlagi vipera [11] 1 000 000
AVES
MADARAK
ANSERIFORMES
LÚDALAKÚAK
Anatidae
récefélék
Cygnus columbianus kis hattyú 50 000
Cygnus cygnus énekes hattyú 50 000
Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd 25 000
Anser erythropus kis lilik 1 000 000
Branta leucopsis apácalúd 25 000
Branta bernicla örvös lúd 50 000
Branta ruficollis vörösnyakú lúd 1 000 000
Tadorna ferruginea vörös ásólúd 25 000
Tadorna tadorna bütykös ásólúd 50 000
Anas penelope fütyülő réce 50 000
Anas strepera kendermagos réce 50 000
Anas crecca csörgő réce[12] 50 000
Anas acuta nyílfarkú réce 50 000
Anas querquedula böjti réce 100 000
Anas clypeata kanalas réce 50 000
Marmaronetta angustirostris márványos réce 250 000
Netta rufina üstökös réce 50 000
Aythya ferina barátréce 50 000
Aythya nyroca cigányréce 500 000
Aythya fuligula kontyos réce 50 000
Aythya marila hegyi réce 50 000
Somateria mollissima pehelyréce 50 000
Somateria spectabilis cifra pehelyréce 25 000
Polysticta stelleri Steller-pehelyréce 250 000
Clangula hyemalis jegesréce 250 000
Melanitta nigra fekete réce [13] 50 000
Melanitta fusca füstös réce[14] 250 000
Bucephala clangula kerceréce 50 000
Mergus albellus kis bukó 50 000
Mergus serrator örvös bukó 50 000
Mergus merganser nagy bukó 50 000
Oxyura leucocephala kékcsőrű réce 500 000
GALLIFORMES
TYÚKALAKÚAK
Tetraonidae
fajdfélék
Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) császármadár 500 000
Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) nyírfajd 50 000
Tetrao urogallus siketfajd 50 000
Phasianidae
fácánfélék
Coturnix coturnix fürj 50 000
GAVIIFORMES
BÚVÁRALAKÚAK
Gaviidae
búvárfélék
Gavia stellata északi búvár 25 000
Gavia arctica sarki búvár[15] 25 000
Gavia immer jeges búvár 25 000
PODICIPEDIFORMES
VÖCSÖKALAKÚAK
Podicipedidae
vöcsökfélék
Tachybaptus ruficollis kis vöcsök 50 000
Podiceps cristatus búbos vöcsök 50 000
Podiceps grisegena vörösnyakú vöcsök 250 000
Podiceps auritus füles vöcsök 50 000
Podiceps nigricollis feketenyakú vöcsök 100 000
PELECANIFORMES
GÖDÉNYALAKÚAK
Pelecanidae
gödényfélék
Pelecanus onocrotalus rózsás gödény 250 000
Pelecanus crispus borzas gödény 500 000
Phalacrocoracidae
kárókatonafélék
Phalacrocorax pygmeus kis kárókatona 100 000
CICONIIFORMES
GÓLYAALAKÚAK
Ardeidae
gémfélék
Botaurus stellaris bölömbika 100 000
Ixobrychus minutus törpegém 100 000
Nycticorax nycticorax bakcsó 100 000
Ardeola ralloides üstökösgém 500 000
Bubulcus ibis pásztorgém 25 000
Egretta garzetta kis kócsag 250 000
Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus) nagy kócsag 100 000
Ardea cinerea szürke gém 50 000
Ardea purpurea vörös gém 250 000
Ciconiidae
gólyafélék
Ciconia nigra fekete gólya 500 000
Ciconia ciconia fehér gólya 100 000
Threskiornithidae
íbiszfélék
Plegadis falcinellus batla 500 000
Platalea leucorodia kanalasgém 500 000
Phoenicopteridae
flamingófélék
Phoenicopterus ruber rózsás flamingó [16] 50 000
FALCONIFORMES
SÓLYOMALAKÚAK
Accipitridae
vágómadárfélék
Pernis apivorus darázsölyv 100 000
Elanus caeruleus kuhi 50 000
Milvus migrans barna kánya 500 000
Milvus milvus vörös kánya 500 000
Haliaeetus albicilla rétisas 1 000 000
Neophron percnopterus dögkeselyű 250 000
Gyps fulvus fakó keselyű 250 000
Aegypius monachus barátkeselyű 250 000
Circaetus gallicus kígyászölyv 1 000 000
Circus aeruginosus barna rétihéja 50 000
Circus cyaneus kékes rétihéja 50 000
Circus macrourus fakó rétihéja 250 000
Circus pygargus hamvas rétihéja 500 000
Accipiter gentilis héja 50 000
Accipiter nisus karvaly 50 000
Accipiter brevipes kis héja 500 000
Buteo buteo egerészölyv 25 000
Buteo rufinus pusztai ölyv 100 000
Buteo lagopus gatyás ölyv 50 000
Aquila pomarina békászó sas 1 000 000
Aquila clanga fekete sas 500 000
Aquila nipalensis pusztai sas 250 000
Aquila heliaca parlagi sas 1 000 000
Aquila chrysaetos szirti sas 500 000
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) törpesas 500 000
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata) héjasas 250 000
Pandionidae
halászsasfélék
Pandion haliaetus halászsas 500 000
Falconidae
sólyomfélék
Falco naumanni fehérkarmú vércse 500 000
Falco tinnunculus vörös vércse 50 000
Falco vespertinus kék vércse 500 000
Falco columbarius kis sólyom 50 000
Falco subbuteo kabasólyom 50 000
Falco eleonorae Eleonóra-sólyom 250 000
Falco biarmicus Feldegg-sólyom 100 000
Falco cherrug kerecsensólyom 1 000 000
Falco rusticolus északi sólyom 100 000
Falco peregrinus vándorsólyom 500 000
GRUIFORMES
DARUALAKÚAK
Rallidae
guvatfélék
Rallus aquaticus guvat 50 000
Porzana porzana pettyes vízicsibe 50 000
Porzana parva kis vízicsibe 50 000
Porzana pusilla törpevízicsibe 500 000
Crex crex haris 500 000
Gallinula chloropus vízityúk 25 000
Porphyrio porphyrio kék fú 25 000
Gruidae
darufélék
Grus grus daru 50 000
Anthropoides virgo (Grus virgo) pártás daru 50 000
Otididae
túzokfélék
Tetrax tetrax reznek 500 000
Otis tarda túzok 1 000 000
CHARADRIIFORMES
LILEALAKÚAK
Haematopodidae
csigaforgató-félék
Haematopus ostralegus csigaforgató 25 000
Recurvirostridae
gulipánfélék
Himantopus himantopus gólyatöcs 250 000
Recurvirostra avosetta gulipán 250 000
Burhinidae
ugartyúkfélék
Burhinus oedicnemus ugartyúk 500 000
Glareolidae
székicsérfélék
Glareola pratincola székicsér 500 000
Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér 500 000
Charadriidae
lilefélék
Charadrius dubius kis lile 50 000
Charadrius hiaticula parti lile 25 000
Charadrius alexandrinus széki lile 1 000 000
Charadrius leschenaultii sivatagi lile 25 000
Charadrius morinellus havasi lile 50 000
Pluvialis apricaria aranylile 25 000
Pluvialis squatarola ezüstlile 25 000
Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) tüskés bíbic 25 000
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) lilebíbic 500 000
Vanellus leucurus (Chettusia leucura) fehérfarkú lilebíbic 25 000
Vanellus vanellus bíbic 50 000
Scolopacidae
Szalonkafélék
Calidris canutus sarki partfutó 25 000
Calidris alba fenyérfutó 25 000
Calidris minuta apró partfutó 25 000
Calidris temminckii Temminck-partfutó 25 000
Calidris melanotos vándorpartfutó 25 000
Calidris ferruginea sarlós partfutó 25 000
Calidris maritima tengeri partfutó 25 000
Calidris alpina havasi partfutó 25 000
Limicola falcinellus sárjáró 25 000
Tryngites subruficollis cankópartfutó 50 000
Philomachus pugnax pajzsoscankó 50 000
Lymnocryptes minimus kis sárszalonka 25 000
Gallinago gallinago sárszalonka[17] 100 000
Gallinago media nagy sárszalonka 250 000
Limosa limosa nagy goda 500 000
Limosa lapponica kis goda 25 000
Numenius phaeopus kis póling 50 000
Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling 1 000 000
Numenius arquata nagy póling 500 000
Tringa erythropus füstös cankó 25 000
Tringa totanus piroslábú cankó 250 000
Tringa stagnatilis tavi cankó 250 000
Tringa nebularia szürke cankó 25 000
Tringa ochropus erdei cankó 25 000
Tringa glareola réti cankó 25 000
Xenus cinereus terekcankó 25 000
Actitis hypoleucos billegetőcankó 50 000
Arenaria interpres kőforgató 25 000
Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó 25 000
Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó 25 000
Stercorariida
halfarkasfélék
Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas 25 000
Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas 25 000
Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas 25 000
Stercorarius skua nagy halfarkas 25 000
Laridae
sirályfélék
Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus) halászsirály 25 000
Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) dankasirály 50 000
Larus genei (Chroicocephalus genei) vékonycsőrű sirály 25 000
Larus melanocephalus szerecsensirály 100 000
Larus canus viharsirály 25 000
Larus audouinii korallsirály 50 000
Larus fuscus heringsirály 50 000
Larus argentatus ezüstsirály 25 000
Larus glaucoides sarki sirály 25 000
Larus hyperboreus jeges sirály 25 000
Larus marinus dolmányos sirály 25 000
Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) kis sirály 25 000
Xema sabini fecskesirály 25 000
Rissa tridactyla csüllő 25 000
Sternidae
csérfélék
Gelochelidon nilotica kacagócsér 50 000
Sterna caspia (Hydroprogne caspia) lócsér 50 000
Sterna sandvicensis kenti csér 25 000
Sterna hirundo küszvágó csér 100 000
Sterna paradisaea sarki csér 25 000
Sterna albifrons (Sternula albifrons) kis csér 500 000
Chlidonias hybrida fattyúszerkő 100 000
Chlidonias niger kormos szerkő 250 000
Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő 250 000
Alcidae
Alkafélék
Alca torda alka 25 000
Fratercula arctica lunda 25 000
COLUMBIFORMES
GALAMBALAKÚAK
Columbidae
Galambfélék
Columba oenas kék galamb 50 000
Streptopelia turtur vadgerle 50 000
CUCULIFORMES
KAKUKKALAKÚAK
Cuculidae
kakukkfélék
Clamator glandarius pettyes kakukk 25 000
Cuculus canorus kakukk 50 000
STRIGIFORMES
BAGOLYALAKÚAK
Tytonidae
gyöngybagolyfélék
Tyto alba gyöngybagoly 100 000
Strigidae
bagolyfélék
Otus scops füleskuvik 100 000
Bubo bubo uhu[18] 500 000
Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) hóbagoly 100 000
Surnia ulula karvalybagoly 50 000
Glaucidium passerinum törpekuvik 50 000
Athene noctua kuvik 100 000
Strix aluco macskabagoly 50 000
Strix uralensis uráli bagoly 100 000
Asio otus erdei fülesbagoly 50 000
Asio flammeus réti fülesbagoly 250 000
Aegolius funereus gatyáskuvik 50 000
CAPRIMULGIFORMES
LAPPANTYÚALAKÚAK
Caprimulgidae
lappantyúfélék
Caprimulgus europaeus lappantyú 50 000
APODIFORMES
SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK
Apodidae
sarlósfecskefélék
Apus apus sarlósfecske 25 000
Apus pallidus halvány sarlósfecske 25 000
Apus melba havasi sarlósfecske 25 000
CORACIIFORMES
SZALAKÓTAALAKÚAK
Alcedinidae
jégmadárfélék
Alcedo atthis jégmadár 50 000
Meropidae
gyurgyalagfélék
Merops apiaster gyurgyalag 100 000
Coraciidae
szalakótafélék
Coracias garrulus szalakóta 500 000
Upupidae
búbosbankafélék
Upupa epops búbosbanka 50 000
PICIFORMES
HARKÁLYALAKÚAK
Picidae
Harkályfélék
Jynx torquilla nyaktekercs 50 000
Picus canus hamvas küllő 50 000
Picus viridis zöld küllő 50 000
Dryocopus martius fekete harkály 50 000
Dendrocopos major nagy fakopáncs 25 000
Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs 25 000
Dendrocopos medius középfakopáncs 50 000
Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs 250 000
Dendrocopos minor kis fakopáncs 50 000
PASSERIFORMES
VERÉBALAKÚAK
Alaudidae
Pacsirtafélék
Melanocorypha calandra kalandrapacsirta 25 000
Calandrella brachydactyla szikipacsirta 500 000
Galerida cristata búbos pacsirta 50 000
Lullula arborea erdei pacsirta 50 000
Alauda arvensis mezei pacsirta 25 000
Eremophila alpestris havasi fülespacsirta 50 000
Hirundinidae
Fecskefélék
Riparia riparia partifecske 50 000
Hirundo rustica füsti fecske 50 000
Hirundo daurica (Cecropis daurica) vörhenyes fecske 25 000
Delichon urbicum molnárfecske 50 000
Motacillidae
Billegetőfélék
Anthus campestris parlagi pityer 50 000
Anthus trivialis erdei pityer 25 000
Anthus pratensis réti pityer 25 000
Anthus cervinus rozsdástorkú pityer 25 000
Anthus spinoletta havasi pityer 25 000
Motacilla flava sárga billegető 25 000
Motacilla citreola citrombillegető 25 000
Motacilla cinerea hegyi billegető 50 000
Motacilla alba barázdabillegető 25 000
Bombycillidae
Csonttollúfélék
Bombycilla garrulus csonttollú 25 000
Cinclidae
vízirigófélék
Cinclus cinclus vízirigó 500 000
Troglodytidae
ökörszemfélék
Troglodytes troglodytes ökörszem 25 000
Prunellidae
szürkebegyfélék
Prunella modularis erdei szürkebegy 25 000
Prunella collaris havasi szürkebegy 25 000
Turdidae
rigófélék
Erithacus rubecula vörösbegy 25 000
Luscinia luscinia nagy fülemüle 100 000
Luscinia megarhynchos fülemüle 25 000
Luscinia svecica kékbegy 50 000
Tarsiger cyanurus kékfarkú 25 000
Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú 25 000
Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú 50 000
Saxicola rubetra rozsdás csuk 25 000
Saxicola torquatus cigánycsuk[19] 25 000
Oenanthe isabellina pusztai hantmadár 25 000
Oenanthe oenanthe hantmadár 50 000
Oenanthe pleschanka apácahantmadár 25 000
Oenanthe hispanica déli hantmadár 25 000
Monticola saxatilis kövirigó 500 000
Monticola solitarius kék kövirigó 25 000
Turdus torquatus örvös rigó 25 000
Turdus merula fekete rigó 25 000
Turdus pilaris fenyőrigó 25 000
Turdus philomelos énekes rigó 25 000
Turdus iliacus szőlőrigó 25 000
Turdus viscivorus léprigó 50 000
Sylviidae
poszátafélék
Cettia cetti berki poszáta 25 000
Cisticola juncidis szuharbújó 25 000
Locustella naevia réti tücsökmadár 50 000
Locustella fluviatilis berki tücsökmadár 50 000
Locustella luscinioides nádi tücsökmadár 50 000
Acrocephalus melanopogon fülemülesitke 50 000
Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta 1 000 000
Acrocephalus schoenobaenus foltos nádiposzáta 25 000
Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta 25 000
Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta 25 000
Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta 25 000
Acrocephalus arundinaceus nádirigó 25 000
Hippolais pallida (Iduna pallida) halvány geze 50 000
Hippolais icterina kerti geze 25 000
Sylvia cantillans bajszos poszáta 25 000
Sylvia melanocephala kucsmás poszáta 25 000
Sylvia nisoria karvalyposzáta 50 000
Sylvia curruca kis poszáta 25 000
Sylvia communis mezei poszáta 25 000
Sylvia borin kerti poszáta 50 000
Sylvia atricapilla barátposzáta 25 000
Phylloscopus proregulus királyfüzike 25 000
Phylloscopus inornatus vándorfüzike 25 000
Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike 25 000
Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike 25 000
Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike 25 000
Phylloscopus trochilus fitiszfüzike 25 000
Regulus regulus sárgafejű királyka 25 000
Regulus ignicapilla tüzesfejű királyka 25 000
Muscicapidae
légykapófélék
Muscicapa striata szürke légykapó 50 000
Ficedula parva kis légykapó 100 000
Ficedula albicollis örvös légykapó 25 000
Ficedula hypoleuca kormos légykapó 25 000
Timaliidae
timáliafélék
Panurus biarmicus barkóscinege 50 000
Aegithalidae
őszapófélék
Aegithalos caudatus őszapó 25 000
Paridae
cinegefélék
Parus palustris (Poecile palustris) barátcinege 25 000
Parus montanus (Poecile montanus) kormosfejű cinege 25 000
Parus cristatus (Lophophanes cristatus) búbos cinege 25 000
Parus ater (Periparus ater) fenyvescinege 25 000
Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) kék cinege 25 000
Parus major széncinege 25 000
Sittidae
csuszkafélék
Sitta europaea csuszka 25 000
Tichodromadidae
hajnalmadárfélék
Tichodroma muraria hajnalmadár 50 000
Certhiidae
fakuszfélék
Certhia familiaris hegyi fakusz 25 000
Certhia brachydactyla rövidkarmú fakusz 25 000
Remizidae
függőcinege-félék
Remiz pendulinus függőcinege 50 000
Oriolidae
sárgarigófélék
Oriolus oriolus sárgarigó 25 000
Laniidae
gébicsfélék
Lanius collurio tövisszúró gébics 25 000
Lanius minor kis őrgébics 50 000
Lanius excubitor nagy őrgébics 50 000
Lanius senator vörösfejű gébics 50 000
Corvidae
varjúfélék
Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó 25 000
Pyrrhocorax graculus havasi csóka 25 000
Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú 25 000
Corvus monedula csóka 50 000
Corvus frugilegus vetési varjú 50 000
Corvus corone corone kormos varjú 25 000
Corvus corax holló 50 000
Sturnidae
seregélyfélék
Sturnus roseus (Pastor roseus) pásztormadár 50 000
Passeridae
verébfélék
Passer montanus mezei veréb 25 000
Montifringilla nivalis havasipinty 25 000
Fringillidae
pintyfélék
Fringilla coelebs erdei pinty 25 000
Fringilla montifringilla fenyőpinty 25 000
Serinus serinus csicsörke 25 000
Carduelis chloris zöldike 25 000
Carduelis carduelis tengelic 25 000
Carduelis spinus csíz 25 000
Carduelis cannabina kenderike 25 000
Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike 25 000
Carduelis flammea zsezse[20] 25 000
Carduelis hornemanni szürke zsezse 25 000
Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű 25 000
Loxia curvirostra keresztcsőrű 25 000
Carpodacus erythrinus karmazsinpirók 25 000
Pinicola enucleator nagy pirók 25 000
Pyrrhula pyrrhula süvöltő 25 000
Coccothraustes coccothraustes meggyvágó 25 000
Emberizidae
sármányfélék
Calcarius lapponicus sarkantyús sármány 25 000
Plectrophenax nivalis hósármány 25 000
Emberiza leucocephalos fenyősármány 25 000
Emberiza citrinella citromsármány 25 000
Emberiza cirlus sövénysármány 50 000
Emberiza cia bajszos sármány 100 000
Emberiza hortulana kerti sármány 500 000
Emberiza rustica erdei sármány 25 000
Emberiza pusilla törpesármány 25 000
Emberiza schoeniclus nádi sármány 25 000
Emberiza melanocephala kucsmás sármány 25 000
Emberiza calandra (Miliaria calandra) sordély 25 000
MAMMALIA
EMLŐSÖK
PLACENTALIA
MÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK
Erinaceomorpha
SÜNALAKÚAK
Erinaceidae
sünfélék
Erinaceus concolor keleti sün 25 000
SORICOMORPHA
CICKÁNYALAKÚAK
Soricidae
cickányfélék
Crocidura leucodon mezei cickány 25 000
Crocidura suaveolens keleti cickány 25 000
Neomys anomalus Miller-vízicickány 50 000
Neomys fodiens közönséges vízicickány 50 000
Sorex alpinus havasi cickány 50 000
Sorex araneus erdei cickány 25 000
Sorex minutus törpecickány 25 000
Talpidae
vakondfélék
Talpa europaea vakond 25 000
MICROCHIROPTERA
KISDENEVÉREK
Rhinolophidae
patkósdenevér-félék
Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér 250 000
Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér 100 000
Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér 50 000
Vespertilionidae
simaorrúdenevér-félék
Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér (piszedenevér) 100 000
Eptesicus nilssonii északi késeidenevér 25 000
Eptesicus serotinus közönséges késeidenevér 25 000
Hypsugo savii alpesi denevér 50 000
Miniopterus schreibersii hosszúszárnyú denevér 250 000
Myotis alcathoe nimfadenevér 50 000
Myotis bechsteinii nagyfülű denevér 100 000
Myotis blythii hegyesorrú denevér 50 000
Myotis brandtii Brandt-denevér 50 000
Myotis dasycneme tavi denevér 100 000
Myotis daubentonii vízi denevér 50 000
Myotis emarginatus csonkafülű denevér 100 000
Myotis myotis közönséges denevér 50 000
Myotis mystacinus bajuszos denevér 50 000
Myotis nattereri horgasszőrű denevér 50 000
Nyctalus lasiopterus óriás-koraidenevér 500 000
Nyctalus leisleri szőröskarú koraidenevér 50 000
Nyctalus noctula rőt koraidenevér 25 000
Pipistrellus kuhlii fehérszélű törpedenevér 50 000
Pipistrellus nathusii durvavitorlájú törpedenevér 25 000
Pipistrellus pipistrellus közönséges törpedenevér 25 000
Pipistrellus pygmaeus szoprán törpedenevér 25 000
Plecotus auritus barna hosszúfülű-denevér 50 000
Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér 50 000
Vespertilio murinus fehértorkú denevér 50 000
RODENTIA
RÁGCSÁLÓK
Sciuridae
mókusfélék
Sciurus vulgaris mókus 25 000
Spermophilus citellus ürge 250 000
Castoridae
hódfélék
Castor fiber eurázsiai hód 50 000
Microtidae
pocokfélék
Microtus agrestis csalitjáró pocok 25 000
Microtus oeconomus északi pocok 500 000
Gliridae
pelefélék
Dryomys nitedula erdei pele 100 000
Glis glis (Myoxus glis) nagy pele 50 000
Muscardinus avellanarius mogyorós pele 50 000
Muridae
egérfélék
Micromys minutus törpeegér 25 000
Zapodidae
szöcskeegérfélék
Sicista subtilis csíkos szöcskeegér 1 000 000
Spalacidae
földikutyafélék
Nannospalax leucodon nyugati földikutya[21] 1 000 000
CARNIVORA
RAGADOZÓK
Canidae
kutyafélék
Canis lupus farkas[22] 250 000
Ursidae
medvefélék
Ursus arctos barna medve 250 000
Mustelidae
menyétfélék
Mustela erminea hermelin 50 000
Mustela nivalis menyét 25 000
Mustela eversmanii molnárgörény 50 000
Martes martes nyuszt 50 000
Lutra lutra vidra 250 000
Felidae
macskafélék
Felis silvestris 28 vadmacska[23] 250 000
Lynx lynx hiúz 500 000

Forrás: 13/2001. (V.9.) KöM rendelet

2. melléklet

 1. A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.
 2. Nagyfaj. Beleértve a (Rutilus virgo) néven önálló fajként is ismert (Rutilus pigus virgo) alfajt is.
 3. Nagyfaj. Beleértve a (Rutilus meidingeri) néven önálló fajként is ismert (Rutilus frisii meidingeri) alfajt is.
 4. Nagyfaj. Beleértve a kárpáti márna (Barbus carpathicus), balkáni márna (Barbus balcanicus) és Petényi-márna (Barbus petenyi) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
 5. Nagyfaj. Beleértve a tiszai küllő (Gobio carpathicus) és dunai küllő (Gobio obtusirostris) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
 6. Nagyfaj. Beleértve a (Romanogobio vladykovi) néven önálló fajként is ismert fajt is.
 7. Nagyfaj. Beleértve a (Rhodeus amarus) néven önálló fajként is ismert (Rhodeus sericeus amarus) alfajt is.
 8. Nagyfaj. Beleértve a (Cobitis elongatoides) néven önálló fajként is ismert fajt is.
 9. Nagyfaj. Beleértve a balkáni csík (Sabanejewia balcanica) és bolgár csík (Sabanejewia bulgarica) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
 10. Nagyfaj: Beleértve az kékpettyes lábatlangyík (Anguis colchicus) néven önálló fajként is ismert (Anguis fragilis colchicus) alfajt is.
 11. Nagyfaj. Beleértve a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) néven ismert és az önálló fajként is ismert (Vipera ursinii renardi) alfajokat is.
 12. Nagyfaj. Beleértve a zöldszárnyú réce (Anas carolinensis) néven önálló fajként is ismert (Anas crecca carolinensis) alfajt is.
 13. Nagyfaj. Beleértve a nyerges réce (Melanitta americana) néven önálló fajként is ismert fekete nyerges réce (Melanitta nigra americana) alfajt is.
 14. Nagyfaj. Beleértve a tükrös réce (Melanitta deglandi) néven önálló fajként is ismert (Melanitta fusca deglandi) és (stejnegeri) alfajokat is.
 15. Nagyfaj. Beleértve az alaszkai búvár (Gavia pacifica) néven önálló fajként is ismert (Gavia arctica pacifica) alfajt is.
 16. Nagyfaj. Beleértve a (Phoenicopterus roseus) néven önálló fajként is ismert (Phoenicopterus ruber roseus) alfajt is.
 17. Nagyfaj. Beleértve a amerikai sárszalonka (Gallinago delicata) néven önálló fajként is ismert (Gallinago gallinago delicata) alfajt is.
 18. Nagyfaj. Beleértve a bengáli uhu (Bubo bengalensis) és koreai uhu (Bubo tenuipes) néven önálló fajként is ismert (Bubo bubo bengalensis) és (Bubo bubo tenuipes) alfajokat is.
 19. Nagyfaj. Beleértve a európai cigánycsuk (Saxicola rubicola) és szibériai csuk (Saxicola maurus) néven önálló fajként is ismert (Saxicola torquatus rubicola) és (maurus) alfajokat is.
 20. Nagyfaj. Beleértve a barna zsezse (Carduelis cabaret) néven önálló fajként is ismert (Carduelis flammea caberet) alfajt is.
 21. Nagyfaj. Beleértve a erdélyi földikutya (Nannospalax transsylvanicus), magyar földikutya (Nannospalax hungaricus), délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) és szerémségi földikutya (Nannospalax syrmiensis) néven önálló fajként is ismert fajokat is.
 22. Kivéve a háziasított formákat, a házikutyát és a dingót.
 23. Kivéve a háziasított formát, a házimacskát.