Lett nyelvtan


Szófajok


A szófaj olyan szavak osztálya, amelyek mondatrészi szerepe, toldalékolhatósága, bővíthetősége és jelentéstípusa lényegében azonos. A lett szófaji rendszer sokban hasonlít a magyarhoz. A gyakorlatban három fő csoportot érdemes megkülönböztetni.

Az első csoportba a névszók tartoznak, a névszó a főnevet, a melléknevet, a számnevet és a névmást foglalja magában. Ezeknek a szófajoknak közös tulajdonsága, hogy alapvető grammatikai kategóriáik az eset, a nem és a szám, amelyet egyetlen végződés fejez ki.


A második csoportot az igék és a segédigék alkotják, amelyek fő grammatikai kategóriáik az idő, mód, igenem, valamint a szám és a személy.


A harmadik csoportba tartozik minden olyan egyéb szófaj, amely nem ragozható, és ennek megfelelően a mondatbeli szerepe sokkal inkább előre meghatározott, ide tartoznak a határozószók, határozói igenevek, kötőszók, partikulák, elöljárószók és névutók.