LUCIFERI VÍZIÓK: - Szójegyzék

Szójegyzék

szerkesztés

Első szín

szerkesztés
 • Kettős csillaggömbök: Két csillag kering egymás körül. Dr. Héjjas István fizikus a csillagok jelentős részét ilyennek tartja.
 • szférák zenéje: Phüthagoras, görög filozófus szerint az égitestek által, forgásuk során keltett harmonikus hangok, amelyeket az ember nem hall.
 • Gábor, Mihály, Rafael főangyalok: Gábor hirdeti Keresztelő Szent János és Jézus megszületését az Újtestamentumban. Mihály az égi seregek vezére, Rafael az ártatlanok, gyermekek őrangyala.
 • hozsánna: üdv, dicsőség.
 • Lucifer: Latin jelentése: fényhozó. A keresztyén mitológiában az ördögök fejedelme.
 • Éden: a Paradicsom, az idilli környezet.


Második szín

szerkesztés
 • kerub: a főangyalok után második rangsorba tartozó angyal.

Harmadik szín

szerkesztés
 • nimfa: a természeti erőket megszemélyesítő, a természetet benépesítő, szép nő formájában elképzelt és ábrázolt lény.
 • mágnesség: Madách itt a megőrzésre érdemes szép, régi „delej” szót használja.
 • egynapos rovar: kérész, tiszavirág.


Negyedik szín

szerkesztés
 • vonal: régi hosszmérték.
 • könyök: régi hosszmérték, 0,4436 m.


Ötödik szín

szerkesztés
 • Miltiadész: politikus és hadvezér i.e. 6-5 században, Athénben. A történelemi feljegyzésekből nem derül ki egyértelműen az athéni demokrácia védelmezésében betöltött a szerepe.
 • Kimón: Miltiádesz fia, i.e. 478-tól mint hadvezér sikeres harcokat vívott a perzsák ellen.
 • polgárerény: a felvilágosodás korából való kifejezés, a közjóért tevékenykedő magatartást jelentette.
 • túlerős: túlerőben van.
 • anyjára tör: tehát létrehozójára a szabadságra.
 • himnusz: Istenhez szóló emelkedett hangulatú fohász.
 • demagóg: görög városállamok népgyűlésének szónoka.
 • díszszekér: a győztes hadvezér kocsija az ünnepi menetben.
 • Aphrodité: a szerelem istennője a görög mitológiában.
 • Khariszok: Aphrodité kísérői.
 • Lemnosz: Miltiadesznak meghódolt sziget az Égei tengeren, ma Lémnosz.
 • Pharosz: ma Párosz, 26 napi hiábavaló ostroma után Miltiadész visszatért Athénba.
 • Pallasz Athéne: Zeusz lánya, a bölcsesség istennője, Athén legfőbb pártfogója.
 • Dáriusz: Dareiosz perzsa király (I. e. 558 – 486).
 • Marathon: Miltiadész győzelme a perzsák fölött i.e. 490 * ben.
 • Hádész: alvilág, holtak birodalma.


Hatodik szín

szerkesztés
 • Herkules: nagyerejű hős a görög-római mitológiában, aki halála után istenné lett.
 • fekete halál: a pestis.
 • Lukrécia: A római király fia meggyalázta, ezért szégyenében megölte magát.
 • Brutus: római politikus, polgárháborúban csatát vesztett, ezért megölte magát.
 • vadaknak lakoma lenne: a keresztény vallás követőit hitükért vadállatok elé vetették.
 • obulus: ezüstpénz, a rómaiak a halott szájába tették, hogy kifizethesse a díjat az alvilág révészének.
 • Thébaisz: Felső-Egyiptom.
 • anachoréta: sivatagi önsanyargató remete.

Hetedik szín

szerkesztés
 • Konstantinápoly: Bizánc.
 • pátriárka: a keleti kereszténység legfőbb személyisége, a konstantinápolyi érsek.
 • Tankréd: 1100 körül élt, már az első keresztes hadjáratban részt vett, Antiochia fejedelme lett.
 • szeráj: hárem.
 • homousia elve: a keresztény Szentháromság tanában Jézus, a Fiúisten az Atyával azonos, egy mivoltú (níceai zsinat 325-ben).
 • homoiusia elve: a Fiúisten az Atyával nem azonos, csak hasonló mivoltú (rimini zsinat 360-ban).
 • keresztény-cinikus: olyan szerzetes, aki elítéli a földi élet nyújtotta örömöket, kényelmet.
 • látok, miként Tamás: a bibliai „hitetlen Tamás”.
 • szent sír: Jézus sírja Jeruzsálemben.
 • Árius: egyházatya 360-ban halt meg.
 • a két Euséb: Caesarea és Nikodémia püspökei.
 • Athanásius: Egyiptom érseke, legjelentősebb személy a 60 évig tartó hitvitában.
 • A nagy Babilon: a kereszténység eljövendő ellenfelei János jelenéseinek könyvében zsoltárok Károli Gáspár bibliafordítása nyomán.
 • szolidi: itáliai váltópénz.
 • zsoltárok: szintén Károli Gáspár nyomán.


Nyolcadik szín

szerkesztés
 • Johannes Kepler: (1571-1630) csillagász és matematikus.
 • famulus: a professzoroknak segítő idősebb diák.
 • konjunktúra: más csillagokkal való összefüggés.
 • Hermesz Triszmegisztusz: a középkori kémia, az alkímia és a mágia atyamestere.
 • Synesius: keresztény püspök, alkímiával is foglalkozott.
 • Albertus Magnus: dominikánus szerzetes, két alkimista könyvet írt.
 • Paracelsus: híres orvos és alkimista.
 • Salamon kulcsa: A középkorban Salamont mint varázslót és aranycsinálót is tisztelték, és a neki tulajdonítottak bizonyos könyveket.
 • a vénhedt király: az arany.
 • a holló, a veres oroszlány: átmeneti anyagok titkos fedőnevei az alkímiában.
 • a kettes Merkúr…: a csillagok együttállásának fontos szerepet tulajdonítottak az alkímiában.
 • az ércek bölcseletsava: a „bölcsek köve”, amelyet pornak vagy képlékeny anyagnak képzeltek.
 • nedves tűz, száraz víz: Az alkimisták úgy képzelték, hogy az alapelemek elvesztik tulajdonságaikat, és így átalakíthatók.
 • a szent menyegző: a bölcsek köve létrejötte.
 • új tanok: a reformáció.
 • az újításnak átkos szelleme: a protestáns puritanizmus.
 • szibillák: jósnők.
 • Marseillaise: a francia forradalom indulója 1792-ben.

Kilencedik szín

szerkesztés
 • Georges Danton (1759-1794) ügyvéd, a forradalom fő alakja.
 • sans-culotte-ok: a kispolgárság és városi nincstelenek képviselői.
 • Maximilian Robespierre: a jakobinus diktatúra vezéregyénisége.
 • Louis Saint-Just: a forradalmi terror egyik megvalósítója.

Tizedik szín

szerkesztés

-

Tizenegyedik szín

szerkesztés
 • Tower: London középkor erődje.
 • doktrinér: elvont elvek alapján gondolkozó, Madáchot is ilyennek tekintették.
 • hat ezredév: Ádám és Éva óta hat évezred telt el a bibliai időszámítás szerint.
 • Cornelius Nepos római történetíró.
 • William Shakespeare nagy angol drámaköltő.
 • bacchanális: féktelen mulatozás, részegeskedés.
 • zsolna: zöld harkály.
 • nyegle: itt sarlatánt, jól kereső áltudóst jelent.
 • élet-elixir: minden betegségre gyógyszer, és fiatalító.
 • filantróp: emberbarát.


Tizenkettedik szín

szerkesztés
 • falanszter: közösség, telep, egyben termelési egység, amely helyettesíti a családot és a nemzetet Charles Fourier (1772-1837) utópista gondolkodó elképzelése szerint.
 • Al-borak: az arab villám, Gábor arkangyal szárnyas lova, Széchenyi István is így nevezte egyik kedvenc lovát.
 • Homérosz: görög költő, (i.e.8.sz.)
 • Publius Cornélius Tacitus (i.sz. 55-100)római történetíró műve
 • Ultima ratio regum: a királyok utolsó érve (a háború).
 • A Nap kihűl: Fourier entrópia-elmélete, a Naprendszer kihűlését 4000 évvel előbb mutatják majd a természeti jelenségek .
 • organizál: szerves életet teremt, itt: nemz.
 • Martin Luther(1483-1546) szerzetes és teológus, a reformáció elindítója.
 • A koponya alakzata meghatározza a képességeket és a jellemet Francz Jozeph Gall(1758-1828) német anatómus által kifejlesztett tan szerint.
 • Caius Longinus Cassius római hadvezér, Philippinél csatavesztést szenvedett.
 • Platón(i.e.427-347) görög filozófus,az objektív idealista filozófia egyik megalapítója, Állam c. utópiáját a gyakorlatban is megpróbálta megvalósítani.
 • Buonarotti Michelangelo (1475-1564) szobrász, festő építész, a reneszánsz nagy egyénisége.
 • Szemirámisz: szépségéről híres mondabeli asszír királynő.


Tizenharmadik szín

szerkesztés
 • Antaiosz mitológiai lény, a görög tengeristennek, és a Földanyának a fia, csak a földdel érintkezve maradhatott életben.
 • Chaeroneia: ahol II. Philipposz makedón király legyőzte a görögöket, és véget vetett önállóságuknak.
 • Nagy Konstantin római császár, aki a kereszténység által elérte a birodalom átmeneti fennmaradását.

Tizennegyedik szín

szerkesztés
 • Leonídász spártai király, 480-ba a thermopülei szorosban hősi halált halt, ezért az önfeláldozó hazaszeretet jelképe.
 • Lucullus: a fényűzésről nevezetessé vált római hadvezér.
 • Aszpászia: szépségéről és szellemességéről híres athéni hetéra.


Tizenötödik szín

szerkesztés

-

***◄--- Vissza a címlapra            A lap tetejére             ---► Következő lap:Dobos Marianne:Madách-mesék