Kertészet/Bogarak/Akác-gubacsszúnyog

(Obolodiplosis robiniae szócikkből átirányítva)
A lap mérete: 1985 bájt

Kertészet

Akác-gubacsszúnyog


Jellegzetes fertőzése


Akác-gubacsszúnyog
(Obolodiplosis robiniae, Syn: -)
Báb­ként a ta­la­jon te­lel. Az első nem­ze­dék fel­te­hetően rö­vid­del az akác lomb­fa­ka­dá­sát kö­vetően raj­zik. A nőstények fia­tal le­vél­kék­re rak­ják pe­téi­ket. A le­vél­kék sze­gé­lye le­fe­lé be­sod­ró­dik, a sodrat kis­sé meg­vas­tag­szik, a le­vél szí­né­nél ál­ta­lá­ban kis­sé vi­lá­go­sabb lesz, gyak­ran az egész le­vél meg­pi­ro­so­dik. Le­ve­len­ként nem rit­ka a 3–4 gu­bacs sem. Gyak­ran előfor­dul, hogy a meg­tá­ma­dott friss le­vél­kék ki sem bom­la­nak, gyak­ran a le­vél­zet min­den egyes le­ve­lén ta­lá­lunk gu­ba­cso­kat.
Egyes le­ve­le­ken a ré­gi, el­szá­radt, meg­bar­nult gu­ba­csok együtt lát­ha­tók a friss gu­ba­csok­kal. Egy-egy gu­bacs­ban több, akár 10 lár­va is él­het. A fe­hé­res szí­nű lár­va két ved­lés után éri el a 4 mm-es ma­xi­má­lis hosszú­sá­got.
Éven­te 3–4 nem­ze­dé­ke van, ezt töb­bek kö­zött az is le­hetővé te­szi, hogy az akác haj­tás­kép­zé­se fo­lya­ma­tos, vagyis az egész ve­ge­tá­ciós időszak­ban van­nak raj­ta friss levelek.
A nyá­ri nem­ze­dé­kek lár­vái a gu­bacs­ban, az őszi nem­ze­dé­kéi pe­dig le­hull­va a ta­laj­ban bá­bo­zód­nak
Ma­gyaror­szá­gon min­den aká­con élő invazív ro­var sa­já­tos je­lentőségű, te­kint­ve, hogy er­deink mintegy 23%-a (több, mint 400 ezer ha) akác­ál­lo­mány.


Magyar Wikipédia:Akác-gubacsszúnyog

Termesztett gyümölcsök
Vadgyümölcsök
Déligyümölcsök
Gabonák
Zöldségfélék
Ehető gombák
Fűszerek
Gyógynövények
Fogyasztható növények
Dísznövények
Ipari növények
Festőnövények
Védett növények
Baktériumos betegségek
Gombabetegségek
Fitoplazmás betegségek
Peronoszpórafélék
A vírusos betegségekről
Vírusos betegségek
Nem fertőző betegségek
Férgek
Csigák
Rovarok
Lepkék
Kétéltűek
Emlősök
Adalékok
Csávázószerek
Gombaölő szerek
Gyomirtó szerek
Lemosó szerek
Rovarölő szerek
Talajfertőtlenítő szerek
Vadriasztó szerek
Egyéb szerek
Permetezési napló
Permetlé töménysége
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Gyomnövények
A Wikimédia Commons tartalmaz Akác-gubacsszúnyog témájú médiaállományokat.