Régi térképek/Európa/Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910 körül/Dresden

A lap száma: 31-51.

Készült 1898-ban.


Megjegyzések a lapon: Assist. E. v. Cronenberg Feldw. F. Karbiutz Offic. E. Schill K, Bl, Br, G Lehmann Inland nach Spezialkarte 1879Post- und Telegraphen-Stationen, dann Ziegelschläge, Ziegelöfen, Kalköfen und Steinbrüche sind nicht eingetragenFb. Fabrik; H.O. Hochofen; Schl. Schloss; M.H. Meierhof; W.H. Wirtshaus; J.H. Jägerhaus; R. Ruinegedruckt am 23./2. 1898