Régi térképek/Európa/Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910 körül/Ingolstadt

A lap száma: 29-49.

Készült 1913-ban.

Megjegyzések a lapon: Offiz. J.Mugerauer Offiz. F. Simon K, Bl, Br, G Lehmann Teilweise berichtigt bis 9.I.1913.Post- und Telepgraph-Stationen, dann Ziegelschläge, Ziegelöfen und Kalköfen sowie Regierungsbezirksgrenzen sind nicht eingetragen. Festung: Ingolstadt.Abkürzungen: a.W. am Walde; H. Hoch, Höher; Fst. Forstvon Endsilben: -b. -bach; -brn. -brunnen; -fd. -feld; -hsn. -hausen; -htt. -hütte; -rd. -ried; -stn. -stein; -sttn. -stetten; Schl. -Schloss Nr. 92