Régi térképek/Európa/Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910 körül/Luck

A lap száma: 43-51.

Készült 1916 előtt.

Megjegyzések a lapon: ObOffiz. J. Mugerauer Rittm. A. Wieg Ed. v. Wickenthal Feldw. H. Pulit K, Bl, Br Lehmann berichtigt bis 7.VII.1916 2. Ausgabe Ziegelschläge, Ziegel- und Kalköfen sind nicht eingetragen Schlittenweg; russische Poststrassen (rel. besterhaltene Fahrwege); sonstige bessere Fahrwege in Russland Ch. Chutor (Meierhof) Nr. 2