Régi térképek/Európa/Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910 körül/Mainz

A lap száma: 26-50.

Készült 1914-ben (?).

Megjegyzések a lapon: Offiz. W.Ahl u. Offiz. R.Dokäupil Oberlt. J.Gregor Vst. E.Karl K, Bl, Br, G Lehmann 30.III.14 Festung: Mainz Post- und Telepgraph-Stationen, dann Ziegelschläge, Ziegelöfen, Kalköfen und Steinbrüche sind nicht eingetragen. Weniger bekannte Abkürzungen: von Endsilben: -brn. -brunn; -fd. -feld; -hn. -hain; -hm. -heim -th. -thal; -wrl. -weiler; Fb. Fabrik; Kls. Kloster; Schl. Schloss; M.H. Meierhof W.H. Wirtshaus; J.H. Jägerhaus; R. Ruine Nr. 1