Régi térképek/Európa/Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910 körül/Meiningen

A lap száma: 28-51.

Készült 1910-ben.

Megjegyzések a lapon: Offiz. J.Mugerauer Offiz. R. Fischbacher K, Bl, Br, G Lehmann Post- und Telepgraphstationen, dann Ziegelöfen und Ziegelschläge sind nicht eingetragen. Nr. 43