Régi térképek/Európa/Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910 körül/Targu-Jiu

A lap száma: 41-45.

Targu-Jiu - 41-45.jpg

Készült: 1915 előtt.

Megjegyzések a lapon: Techn. Aspir. J. Herweg Führer O. Kraupa - K, Bl, Br Lehmann teilweise beriechtigt bis 13.IX.1915 Rumänischer Teil provisorisch nach berichtigten alten Material "Provisorisch" "30.VIII.16"