Heraldikai lexikon/Ruda János

(Ruda János szócikkből átirányítva)

Ruda János (Kassa, 1560 k.-Prága, 1609.[2]), Rudolf király kassai származású heroldja, térképész. Címzése: Joannes Ruda fecialis ét heroldus Hungáriáé. Ruda arcképét is ismerjük ezzel az aláírással: Joannes Ruda Cassovien-sis, Heroldus Hungaricus. D. Custos se. Alatta többsoros vers. A keresztneve előfordul Hans alakban is.

Ruda János, magyar királyi herold portréja Custos Domokos (1560-1615), augsburgi rézmetsző metszetén (Augsburg, 1594.) A bal alsó sarokban sisakon Ruda sisakdísze, a jobb alsó sarokban Ruda címere látható.[1]
Ruda János metszete Esztergomról (1594)

1580-ban tűnik fel a prágai udvarban, mint udvaronc (Hoffurier, az udvari ceremóniákra felügyelő alacsonyabb tisztviselő), 12 gulden havi fizetéssel, mely tisztséget 1584. június 30-ig töltötte be. 1584. július 1-jén nevezték ki herolddá, 20 gulden havi fizetéssel.[3] 1592-ben Prágából levelez Schneider Gáspár kassai polgárral, aki címert óhajtott elnyerni.[4] Az 1594-es regensburgi birodalmi gyűlésről megjelent nyomtatványban mint "hungrischer heroldt" szerepel. (Fleischmann 1594.) 1606. augusztus 7-én címerbővítésben részesült és birodalmi nemességet kapott.[5] Valószínűleg 1609-ben halt meg, mert egy július 28-i udvari kamarai (Hofkammer) jegyzőkönyv határozata szerint 551 forint és 18 krajcárnyi bérhátralékát az özvegye és a gyermekei kapták meg, évi 100 forint évjáradék formájában, továbbá a sziléziai kamara (Schlesische Kammer) az özvegyének 1610. április 20-án 100 gulden évjáradékot hagyott jóvá,[6] amiből az következik, hogy a sziléziai (vagy cseh) kancellária számára is dolgozott. A feljegyzések szerint 32 évet töltött udvari szolgálatban, tehát 1577-ben kezdte meg a működését.

Egyben címerfestőként is működött. Magyar királyi heroldként a feladatai közé tartozott az udvari ceremóniák lebonyolítása, a címerjegyzék vezetése, valamint az események megörökítése nyomtatványok és híradások útján. Esztergom 1594-es ostroma idején a környékbeli folyók, települések és domborzat feltüntetésével térképet készített az eseményről, Esztergom vára és városa címmel, melyet Custos Domokos 1594. évi augsburgi metszete alapján ismerünk. Ez a magyar nyelvű kartográfia első terméke. A szöveget és a térképmetszet alapjául szolgáló rajzokat Ruda készítette. A térképhez számos, Magyarországgal és Erdéllyel kapcsolatos képet rajzolt. Ezen és más megbízásaiért (rézmetszetékért és egyéb török munkákért) külön díjazásban részesült, miként az az udvari kamara pénzügyi jegyzőkönyveiből (1594) is kitűnik: „Der Hofzahlmeister soll irer Mt. Ernholdten Hannsen Ruda für ezliche unnterschiedliche presenntirte kupferstich und anndere türggische sachen 200 fl. R. als ain gnadengelt raichen und bezalen”.[7] Ezenkívül ismerünk egy Ruda által festett díszes címert is 1596-ból (mely a leírás alapján a saját címere volt[8]), egy album amicorumban (a Zichy-albumban).[9] Feltételezhető, hogy a Korona 1608 körül készült realisztikus rajzait is ő készítette.[10] Egyetlen vele összefüggésbe hozható címerkönyvet sem ismerünk, noha feltételezhető, hogy a fent említett (több más címerkönyvből összeállított) Zichy-album címeres lapja egy általa készített címerkönyv része volt.

Szegedi László: Volt-e magyar címerkirályi rangkorona? Turul 89. 2016/2. 69-80.[2] [3]

Lyka Károly: Adatok művészetünk történetéhez. Művészet, 5 (1905), 331–352. [4]

Kees Teszelszky: Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der ungarischen Krone um 1608. In: WIENER ARCHIVFORSCHUNGEN : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien. Bd. X. Bécs, 2014. 133-141. [5]

Cennerné Wilhelmb Gizella: Der Augsburger Kupferstecher Dominicus Custos und Ungarn. Folia Archaeologica, 67 (1966) 227–249.

Jaroslava Hausenblasová: Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612. Prága, 2002. 358., 359.

Karl Friedrich von Frank: Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die österreichischen Erblande. Bd. 4, Senftenegg, 1973.

Herbert Haupt – Lydia Gröbl: Kaiser Rudolf II. Kunst, Kultur und Wissenschaft im Spiegel der Hoffinanz. Teil I. Die Jahre 1576 bis 1595. In: Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien, 8/9 (2006/2007), 206–311.

Kubinyi Miklós: Egy XVI. és XVII. századi magyar czímer-album. Turul, 6 (1888) 1, 21–26.

Dominicus Custos: Ioannis Ruda [Augsburg, 1594]. ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Porträtsammlung, Inventar-Nr. PORT_00114885_01.

Peter Fleischmann: Kurtze vnd aigentliche Beschreibung des zu Regenspurg in disem 94. Jar gehaltenen Reichstag. Regenspurg, 1594.

  1. Kubinyi 1888. 21.
  2. Testelszky 136.
  3. Teszelszky 136.
  4. Egy Kassa városa levéltárában fennmaradt levél szerint Schneider Gáspár, kassai polgár címerkérő folyamodására válaszol 1592-ben Ruda János, a kassai származású királyi herold, Prágából írván, hogy a kívánságnak semmi sem áll útjában, csak készíttesse el a képíróval az óhajtott címer vázlatát. Művészet, 1903/5.[1]
  5. Frank 201.
  6. Teszelszky 136-137.
  7. Haupt – Gröbl 2006/2007, 206–353, 311, Nr. 1234.
  8. "1. sz. Ruda (á Ruda, Röm. khais. Fzt. Ehrnholdt der Cron Ungern. 1596). A czímerpaizs két, az átellenes sarkokat összekötő egymást derék szög alatt szelő vonallal négy háromszögű mezőre van osztva. A jobb- és baloldali átellenes mező fekete, benne egy-egy herczegi (zárt) korona. A felső és alsó átellenes mező ezüsttel és vörössel hétszer vágva. Sisakdísz: a hercegi korona, melyből két ferdén kiálló, jobb felül arany-fekete, bal felül ezüst-vörös kopjás lobogó között, függőlegesen egy háromlevelű liliommal ékesített arany királyi jogar emelkedik. – Takaró: arany-fekete, ezüst-vörös. A czímer felett lévő s a jelmondatra szánt szalag-tekercsen két oldalt az évszám (15–96), középen három nagy betű, mely azonban – felső részük el levén szelve – csak nehezen olvasható. (G. O. L. vagy G. D. L.)* [* Bal oldalt a czímer-paizs alsó részétől haránt fekve egy kisebb paizshoz hasonló rajz látható, felette néhány olvashatatlan szóval. A paizs fekete, finom vízszintesen csoportosított arany vonalakkal díszített, vagy jobban mondva árnyékolt; mintha azt akarná jelölni, hogy a czímerben előforduló fekete mezőnek ekkép kellene árnyékolva lennie.]" -- Kubinyi 1888. 21.
  9. „á Ruda, Röm. khais. Fzt. Ehrnholdt der Cron Ungern. 1596.” Kubinyi, 1888, 21.
  10. Teszelszky 137.

Lásd még:

szerkesztés

herold