vi-0 Thành viên này không biết đọc và ghi tiếng Việt.