„Heraldikai lexikon/Nagy Iván” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
== Lásd még ==
[[heraldika]], [[genealógia]]
 
 
'''<u>Tóth Tamás: NAGY IVÁN IRATAI. Balassagyarmat, 2003</u>'''
 
'''2. Családtörténeti iratok'''
 
1. Rajcsányi Ádám családfa gyűjteménye. Benne: gróf For¬gách (Ghymesi és Gá¬csi), Fáy (Fáji), Pongrácz, Pogány (Ce¬bi), Ba¬las¬sa (Gyarmati), Pál-ffy (Er¬dődi), Illés (Il¬lés¬há¬zi), Er¬dődy (Monyorókeréki), Lengyel (Tóti), Nᬬdas¬¬dy (Darabosi), Viczay és Nyáry családok genealógiai táb¬lázata. 13 f.
 
2. „Nemességi kimutatások és Levéltári lajstromok. Gyűjté és össze köt-tet¬te Nagy Iván 1883.” Különböző lajst¬ro¬mok, jegyzékek kolligátuma. La¬tin és magyar nyelvű. 104 p. [1523-1820]
 
3. Genealógia gyűjtemény. III. kötet. 80 f. Nagy Ivánnak kül¬dött csa¬lád-fák, genealógiai leírások kolligátuma. Ben¬ne: Aba (Rédei), Abaffy, Ab-lon, Ablonczy, Abonyi, Acsá¬dy, Adonyi, Ajakas, Ajkay, Alapy, Atzél, Baj¬chy, Ba¬konyi, Balogh, Balogh (Nemcsici), Bánffy, Báno, Bá¬rány (ba¬lassagyarmati, jobbágy szabados család), Ba¬ra¬nyi (Nagyváradi és Mics¬kei), Barna, Baros, Básthy, Bá¬tho¬ri, Battha, Batthyány, Bay, Bay (Lu¬dányi), Bene (Nán¬¬dori), Bernáth, Bese, Besenyei, Bodor, Bogády (Ba¬¬ranyai), Bornemisza, Borsy, Borsy (Galántai), Bos¬sá¬nyi, Butsányi, Cos¬máy (Csekleszi), Czobor (Szent¬mi¬há¬lyi), Császtay, Csery, Csevi, Csis¬kéry (Palásti), Da¬ró¬czy, Darvas, Darvay, Datsó, Dersy, Dezső, Dó-czy, Do¬rog¬ffy, Dubravitzky, Endredy, Enyedy, Érsek, Fa¬bi¬án¬fa¬lus¬sy, Föld¬váry, Görgey, Gyürky, Herentsenyi, Horvath, Hor¬vath (Kissevics), Hor¬váth (Voxith), Horváthy, Hra¬bovsz¬ky, Huszár, Juhos, Juhos (Bur-sány), Kalonda, Ka¬ni¬zsay, Kasza (Leszkót), Keresztúri, Kéry, Kerzen (No¬¬vai), Kis (Endredi), Komjáthy, Kosztolányi, Kovacs, Ko¬zárdy, Ku¬bi-nyi, Kún (Kókai), Kutassy, Kürtössi, Lasz¬káry, Lengyel, Lengyeldy, Li-bertsey, Lipthay, Lisz¬ka, Litterati, Lökös, Ludany, Luka, Madách, Maj-thényi, Ma¬nyay, Maroth, Martzaly, Mesko, Mikolay, Mits¬nitz¬ky, Mut-sínyi, Nevéry, Nyáry, Orbonai, Ottlik, Pa¬ta¬so¬vich, Pauman, Pető, Pi¬linyi, Pogány, Prónay (Tótprónai és Blatnicai), Raday, Ráday (Rá¬thoth), Radnik, Rad¬vánsz¬ky, Ragályi, Ragyotzy, Rakotzi, Raska, Rédey (Aba¬-réde), Redneky, Rész, Rozon, Saafy, Sarlay, Si¬mo¬nyi, Somogy, Soo¬ry, Soos, Sory, Surányi, Szántó, Szé¬chy, Székely, Szentiványi, Szi¬las¬sy, Szom¬bathelyi, Ta¬nyi, Tarochy, Tertsy, Thelegdy, Toldy, Újszászi, Új¬vá-ry, Úsz (Úszfalvai), Uza, Vas, Vidffy, Zichy családokra vo¬nat¬kozó ira-tok
 
4. Genealógiai gyűjtemény. IV. kötet. 300 f. Nagy Ivánnak kül¬dött csa-lád¬fák, genealógiai leírások kolligátuma. Ben¬ne: Amade (Várkonyi), And¬rá¬sy (Nemeskéry), Ap¬po¬nyi, Árpád, Balogh, Bár¬sony, Bay, Be-nyovsz¬ky, Ber¬ky, Bernády, Beznák, Bog¬dá¬nyi, Bossányi, Csaplovics (Je¬sze¬no¬vai), Dar¬vas (Nagyréti), Deméndy, De¬ren¬ché¬nyi, Dőry (Job¬ba-há¬zai), Dras¬kovics, Draveczky, Dub¬ra¬vicz¬ky, Egresy, Eödönfy, Eördögh, Esz¬ter¬házy, Et¬thurnh, Földváry (Bernátfalvi), Ghyczy, Goszthonyi, Gö¬mö¬ry, Gyárfás (Léczfalvi), Gyulasy, Gyulay, Hor¬váth–Stansits, Horváthy, Hu¬nyadi, Illésházy, Irinyi, Iz¬bu¬gyai, Jakó, Jakósy, Janoky, Kálnássy, Ke¬lemen, Kis¬fa¬ludy, Kolosváry, Komjáthy, Korláth, Kornis, Kosztka, Kun (Rosály), Kutasy, Lamberg, Legéndy, Lély, Li¬ber-tsey, Li¬pov¬nicz¬ky, Lónyay, Luby, Mérey, Mesko, Nyá¬ry, Orbonás (Szűgyi), Paksy, Pa¬lás¬thy (Kesziholci), Pa¬tay, Perczel (Bonyhádi), Perneszy, Péterffy, Pong¬rácz, Pong¬rácz (Szentmiklósi és Óvári), Prónay (Tótprónai), Rácz, Rad¬vánszky, Révay, Rhédey, Rudnyánszky, Sal-tzer, Sirchich Horvath, Soo¬ky, Soos, Soós Géczy, Spá¬czay, Sterabák, Surányi, Szapáry, Sze¬lé¬nyi, Szelesény (Nagy¬szelesényi), Szemere, Szentiványi, Szétsényi, Szi¬las¬¬sy, Szirmay, Szobonya, Szombathelyi, Szuhay, Szu¬nyogh, Tahy, Taj¬nay, Tarcsay, Telegdy, Tellesbruni, Ten-gerdi, Ternyey, Tersztyánszky (Ná¬dasi), Tessenyi, Te¬szári, Tibay, Tihanyi, Török (Szendrői), Tresz¬tyensz¬¬ky, Turcsányi, Várady, Varboky (Széplaki), Vay, Végh (Ve¬rébi), Vés¬sey, Vitál, Vitalis, Vitnyédi, Zathureczky, Zi¬chy családokra vo¬nat¬ko¬zó iratok
 
5.
 
Genealógiai feljegyzések festett címerekkel. Nagy Iván ál¬tal készített kéz¬irattöredék (131-241 + 9 pp. van meg). 119 p. Benne: Andrásy, Ár-tán¬dy, Balajthy, Baloghy (Ba¬lo¬gi), Berkes, Besze, Bobor (Hajniki), Die-nes és Soós, Du¬chony (Gyulafalvai), Egri (Siroki), Farkas, Folly, Geb-hard, Gonda, Helle, Juhász, Kovách (Nagydaróci), Ma¬russy, Mocsáry, Na¬dányi (Körösnadányi), Nagy (Fel¬ső¬győri), Nyirő, Pyber (Gyerkényi), Rá¬kóczy, Sö¬vény¬há¬zy, Szabó (Bátaszéki), Tengler von Kaltenstain und Satz¬¬bach családok festett vagy rajzolt címerei
 
6. Családtörténeti feljegyzések.
 
Részben Nagy Iván fel¬jegy¬zései, részben pe¬dig egyes családokra vonatkozó ira¬tok, családfák vegyes gyűj¬te¬mé-nye. 378 f. Benne: Aba, Abaffy, Ablontzy, Abonyi, Aczél, Ákos nem-zet¬¬ség, Ákos, Amade, Aninger, Aranyi, Bajcsy, Bajoni, Baj¬záth (Pé¬sza-ki), Bakó, Balassa, Balogh, Balogh (Beő¬di), Balogh (Ócsai), Bánffy, Ba¬rócs, Básti, Báthori, Bat¬tha, Bay, Bebek, Bebek (Pelsőci), Berényi, Ber¬ko, Ber¬ky, Berzeviny, Bese, Besenyei, Bethlen, Bocskói, Bo¬do¬nyi, Bog¬dányi, Bóné, Borsy, Bosnyák, Bossányi, Burián, But¬ka, Buzad, Cher¬nel, Cosmás, Czobor, Csáholyi, Csák, Csáky, Császtay, Csergeö, Cse¬ry Csetneki, Csi¬cse¬ri,Csobády, Csudam, Csuda (Bodonyi), Csúzi, Da¬csó, Da¬róczy, Darvas, Dávid (Szentpéteri), Deák – Márkus, De¬méndi – The¬széry, Dengeleghy, Derenchényi, Dersy, Der¬varics, Dessewffy, Det-rich, Dombay, Dorogffy, Drág¬ffy, Draskóczy, Dubraviczky, Duka, Ebecz¬ky, Ede¬lé¬nyi, Endrédy, Enyedy, Érsek, Etthre (Kálnói), Fábián, Far¬¬kas (Hügyei), Fejérváry (Komlóskeresztesi), Fényes, For¬gách, Föld-vá¬ry, Fraknói, Fráter, Frideczky, Fűzy, Ga¬al (Gyulai), Gaiger (Job¬bá¬gyi), Gázsy, Ghillányi, Ghy¬czy, Gindly, Gömbös, Görgey, Gyöngyössi, Gyu¬-laf¬fy, Gyurcsánszky, Gyürky, Habsburg, Haraszthy, Har¬tyá¬ni, He¬ren-csényi, Hindy, Horváth (Kissevics), Hor¬váth (Tö¬kés), Horváth (Vo¬xith), Horváthy, Hra¬bovsz¬ky, Hunt¬pázmán, Huszár, Illyésházy, Jakch, Ja-kobcy, Jókay, Ka¬jaly, Bodonyi (Kajtár), Kállay, Kalonda, Kamper, Ka¬-ni¬zsay, Károlyi, Kasza (Leszkóci), Keglevich, Kenessey, Ke¬rekgedei, Ke-resztúry, Kéri, Kéry, Keszi, Keszy, Kis¬fa¬ludy, Kolosy, Komjáthy, Kosz-tolányi, Kováts, Ko¬zár¬di, Kövesdy, Kubinyi, Kutassy, Kürtösi, Lasz-káry, Le¬gén¬di, Lengyel, Lengyeldy, Lenkey, Lévai Cseh, Li¬ber¬csey, Liczy, Lipthay (Kisfaludi), Liszka, Litassy, Lit¬te¬ra¬ti, Lorántffy, Lo-sonczy, Lovas, Lökös, Luby, Luka, Ma¬dách, Magócsi, Makay, Man¬kó – Bük, Manyay, Mar¬cza¬ly, Márkus, Maróth, Matyasovszky, Ma¬zsá¬ry, Mérey, Mes¬ko, Mezei (Bágyoni), Michaleczky, Mikolay, Mis¬sinsz¬ky, Mocsáry, Mohorai, Mokossini, Móricz, Móricz (Me¬gyesi), Mo¬te¬sitz¬ky, Motskos, Mucsinyi, Mulyady, Ná¬dasdi, Nagy (Mesterházi), Nagy-martoni, Nevéry, Nyá¬ry, Ormos, Orosz, Országh (Guth), Ottlik, Pa¬jor, Pa¬lán¬ky, Palásti, Parlaghy, Pászthóy, Patasovics, Paumann, Pay¬zos, Pekry, Penczy, Perén, Perényi, Petheő, Pető, Pi¬li¬nyi, Podmaniczky, Po-lyondy, Ráday, Radvánszky, Rad¬ványi, Ragályi, Ragyóczy, Rákótzy, Rás¬kay, Ra¬thold, Redneky, Rédey, Rész, Rimay, Romhányi, Roz¬go¬nyi, Sal¬gay, Sárkány, Sárközy (Nagybócsai), Segesdy, Ser¬jényi, Sibrik, Si-mo¬nyi, Siraky, Skarabák, Somogy, Soo¬ry, Soós, Surányi, Szabó (Ba¬zó-thy), Szécsényi, Szé¬kely (Ormosdi), Szendi, Szente Magoch, Szent¬ivá-nyi, Szi¬lassy, Szirmay, Szígyártó, Szmrecsányi, Szoby, Szú¬dy, Tanyi, Ta¬rócky, Terchy, Tersztyánszky, Tháby, Thur¬zó, Thuz (Laki), Toldy, To¬may, Tormásy, Toth (Le¬beni), Tóth (Bodonyi), Török, Ujfalussy, Val¬kói, Vál¬thy, Vass, Verébi, Veres, Vétsey, Vidffy, Vidos, Vi¬rá¬ga, Vi¬tá-lis, Wattay, Weress (Kövesdi), Widffy (Fel¬ső¬mo¬horai), Záh, Za¬borsz¬ky, Zadeley, Zagyvafői, Zámory, Za¬thureczky, Zolnay, Zuard, Zudar csa-ládokra vo¬nat¬ko¬zó feljegyzések
 
7.
 
A garamszentbenedeki konvent levéltárának különböző csa¬ládokat érin¬tő iratairól készült regeszták, hely és év¬mu¬tatóval. Benne: Barbarich, Be¬liczay, Elephanti, Emő¬kei, Füzy, Gyepes, Ilmér, Ilovay, Körmendy, Lán¬czy, Lu¬ka, Soos, Szobonya, Török de Emőke, Zarnoczay, Zer¬da¬he¬lyi, Zichy családok adatai. 62 p. [1277-1784]
 
'''3. Címertani iratok'''
 
1. „Magyar Czímer-gyűjtemény. Második kötet. S-Z-ig. Bu¬dapest 1857.” 215 p + 1 f. (Több f. üres.)
 
2. „Czímertan, különösen tekintettel a magyar czímerészet tör¬ténelmi fej-lő¬désére. Irta fgy. Nagy Iván. Budapesten 1872-1875-ben.” 67 f. (24-54. és 65-66. f. üres)
 
3. „Collectio Armorum.” Valószínűleg Nagy Iván által fes¬tett családi cí-me¬rek gyűjteménye. 266 f. Benne: Aba (Ba¬renthali), Balogh, Balogh más¬kép Szados és Juhas, Ba¬ranyai, Bärnkopf, Bazini, Becsky (Tas¬nád-szán¬tai), Bé¬kássy és Tordassy, Bény, Beren, Berkes, Bessenyei, Bis¬sing, Bony¬hádi, Boor, Bory, Brösamer, Bucellini, Bu¬day, Burič, Butykay, Cho¬rich Monte Creto, Crouy – Cha¬nel, Czobor, Czobor (Co¬bor¬szent¬mi-há¬lyi), Czorom, Dá¬vid (Túrócszentpéteri és Isztebnyei), Debreczeni (Zá¬-go¬ni), Dombay, Drahim, Elvejáró, Emich von Emőke, Es¬toras, Flan-dorf¬fer, Földes (Erdődi), Garay, Géczy, Gor¬dó, Greiff, Gyarmathy, Ha-mer, Herolt, Hettendorf, Hi¬degketh, Hunyadi (Besztercei), Illyésházy, Ivan¬csich, Ja¬guemond, Jászay, Jerin, Jeszenák, Kaczy, Kállay (Nagy), Ka¬nizsai, Kanizsay, Kapicz, Károly, Kércsy, Ki¬rály (Szatmári), Kis¬csol-tó, Kiss (Orbán), Koller (Nagy¬má¬nyai), Kollonitz, Kolozsy Farkas, Koz-ma, Kray, Ku¬bi¬nyi, Kubovich, Lakatos, Lászlófi, Lasztóczy, Lázár, Len¬¬gyel (Lengyeltóti), Lieszkovszky, Lipovniczky, Lisz¬kay (Olasz¬lisz-kai), Losek, Lőrinczffy, Machay, Mag¬dalenich, Majláth, Majthényi, Maj¬thényi (Kes¬se¬lő¬keői), Malenich, Marisnay, Markovich, Markoz, M鬬szá¬ros (Nagylucsei), Migazzy, Mittrovszky, Mossoni, Mum¬hard most Szilárdy, Muraközy, Muslay (Bo¬ros¬je¬női), Nagy (Alsószopori), Nagy (Felsőgyőri), Nagy (Ha¬las), Nagy (Szalapataki), Nagy (Zalay), Ná-ko (Nagy¬szent¬miklósi), Natwaiko, Nemák, Nemes, Nemes (Híd¬vé¬gi), Né¬methi, Nowak, Pálffy (Erdődi), Pamhackel, Pa¬ta¬tich (Zajezdai), Pau-ko¬vich (Senkvic), Pejachevich (Ve¬rőcei), Perczel (Bonyhádi), Perényi, Pe¬tényi más¬képp Horváth, Petrovits (Csudanoveci), Plathy (Nagy¬pa¬lu-gyai), Poncz (Máramarosi), Pongrácz (Dengelegi), Po¬rubsz¬ky, Prandau, Pré¬post, Prileszky, Priny, Puskás, Püch¬ler, Rácz (Bihari), Ragályi, Rá¬kó-czi, Rátz, Rauch, Ro¬senbach, Rudnyánszky, Ruttkay, Schmerling, Schwarz, Sirchlich (Kissinai), Somogy (Ghamasi), So¬mo¬gyi (Medgyes), So¬moskeőy, Soós (Poltári), Sö¬vény¬há¬zi másképp Kis, Splényi, Steiner, Su¬gó, Svarcz, Sza¬bó, Szabó (Szántói), Szakolóczy, Szathmáry, Széczi, Szent¬¬györgyi, Szentiványi, Szepessy (Négyesi), Szepesy (Beth¬len¬fal¬vai), Szeredy, Szlopnai, Szontagh (Iglói), Szőcs, Sztojka, Szücs, Tar¬ca¬fis (Cristaloncz), Tárkányi, Tar¬nóczy, Taty, Thoma (Hothwafeö), Thót, Thö¬köly (Kés¬márki), Thuróczy, Thúry, Tihanyi (Ebecki), Tiszta, Tom¬ka Szasz¬ky Thoraconimus, Tóth (Fejéregyházi), Tö¬rök (Enyingi), Török (Szend¬rői), Török (Telekesi), Trajt¬ler (Szügyi), Trnkóczy, Turcsányi, Tur¬zó, Turzó (No¬szici), Ujfalussy (Divényújfalui), Újhelyi, Ürményi (Ür¬-ményi), Vadkerti, Vajda (Merei), Vay (Teleki), Ve¬ran¬chyth, Veres, Ve¬res (Farádi), Viczay (Soós és Hé¬der¬vá¬ra), Vida, Vitéz, Waltherr, Wat¬tay (Felsővattai), We¬ber, Welsperg, Wiczmándy, Wieland, Wlád, Za¬lay, Za-thu¬reczky (Alsózaturcsai), Zay, Zaz, Zrini csa¬ládok címerei
101 195

szerkesztés