„Lett nyelvtan/Mondatrészek/Határozók/Tekintethatározó” változatai közötti eltérés

Eltávolította a lap teljes tartalmát
(Új oldal, tartalma: „<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 30px"> <div style="background-color: #FFDAB9;"> <p align="center">Tekintethatározó</p></div></span> A tekinteth…”)
 
(Eltávolította a lap teljes tartalmát)
<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 30px"> <div style="background-color: #FFDAB9;"> <p align="center">Tekintethatározó</p></div></span>
 
A tekintethatározó funkciója, hogy korlátozza, szűkítse, vagy éppen pontosítsa a mondatban megfogalmazott állítás érvényességét, jellemzően a mondat végén található, még a TÁRGY is megelőzi. Ha viszont ki akajuk emeleni, akkor kerülhet a mondat legelejére. A tekintethatározó kifejezésére lettben és a magyarban számtalan nyelvi forma alkalmas: elsősorban ''-i'' képzős határozószók, de akár főnévi igenév is (hasonlóan, mint a magyarban). A tekintethatározó gyakran határesetet képez más határozókkal (a példamondatban ''kulturāli'' ’kultúrálisan’, ''garīgi'' ’szellemileg’ és a ''ģeogrāfiski'' ’földrajzilag’ értelmezhető tekintethatározóként és módhatározóként is).
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Tomēr Krievija atšķirībā kulturāli, garīgi un ģeogrāfiski pieder pie Eiropas. ’Oroszország viszont kulturálisan, szellemileg és földrajzilag Európához tartozik.’
* Saprast es saprotu, tikai nav korekts. ’Érteni értem, csak nem helyes.’
</div>
 
==Tekintethatározói szerepben előfoduló kifejezések==
 
===''saistībā ar'' + A/+D ’kapcsolatban valamivel’===
 
A ''saistībā'' a ''saistība'' LOKATÍVUSZI alakja, jelentése ’kapcsolatban’, a vonzata megegyezik a magyarral: ''ar'' ’-val/-vel’.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* šajā saistībā man ir jautājums ’evvel kapcsolatban van egy kérdésem’
* man ir laba sajūta saistībā ar nākotni ’jó érzésem van a jövővel kapcsolatban’
</div>
 
===''attiecībā uz'' + G/+D ’valamire vonakotóan/valamit tekintve’===
 
Az ''attiecība'' jelentése ’viszony’, LOKATÍVUSZI alakjában a ’vonatkozásában, tekintetében’ kifejezésekre fordítható. Az ''uz'' elöljárószóval áll, amelynek vonzata egyes számban birtokos eset, többes számban pedig részeseset. (vö. UZ)
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* ministrijas komentārs attiecībā uz apsūdzības ’a miniszter kommentárja a vádakra vonatkozóan’
* ētikas kodekss attiecībā uz pārdevēja uzvedības ’etikai kódex az eladók viselkedésére vonatkozóan’
</div>
 
===''salīdzinājumā ar'' + A/+D ’összehasonlítva valamivel’===
 
A ''salīdzinājumā'' a ''salīdzināt'' ’összahsonlítani (''salīdzinu, salīdzini, salīdzina, salīdzināju'') ''ar'' + A/+D igéből származik, szó szerint ’összehasonlításban valamivel’. Másik vonzata a LOKATÍVUSZI eset.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* salīdzinājumā ar jūnija plānu septembra plānā ’összehasonlítva a júniusi tervet a szeptemberi tervvel’
* Salīdzinājumā ar pirmajiem pieciem gadiem ir sasniegts uzlabojums. ’Az első öt évhez képest tapasztalható volt javulás.’
</div>
 
===''atbilstīgi'' + D ’valaminek megfelelően’===
 
Az ''atbilstīgi'' ’megfelelően’ a magyar megfelelőjéhez hasonlóan RÉSZESESETTEL áll, amely szó az ''atbilstīgi'' mögé kerül. Az ''atbilstīgi'' az ''atbilst'' ’megfelelni’ (''atbilstu, atbilsti, atbilst, atbildu'') + D igére vezethető vissza.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Atbalsta summa mainītās atbilstīgi ģimenes locekļu skaitam. ’A támogatás összege a családtagok számának megfelelően változik.’
* Valdība katru gadu sagatavo budžetu atbilstīgi šām regulām. ’A kormány minden évben készít egy költségvetést annak szabályainak megfelelően.’
</div>
 
===''ņemot vērā'' + A ’figyelembe véve valamit’===
 
A beszélőnek a megállapításhoz fűződő attitűdjét kifejező rész gyakran önálló tagmondat, és a kijelentést tartalmazó tagmondathoz grammatikailag nem kötődik, ilyen pédául a ''ņemot vērā'', amely a ''ņemt'' ’venni’ ige ''-ot'' HATÁROZÓI IGENÉVI képzővel ellátott formája, amely ragozhatatlan, mellett a ''vērā'' áll, amely csak néhány ige mellett jelenhet meg. A ''ņemot vērā'' a lettben jellemzően a ragozott igétől külön tagmondatban kerül, a magyarban egy tagmondatba kerülhet a ragozott igealakkal, de külön is szerepelhet.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Ņemot vērā pašreizējos rādītājus, iedzīvotāju skaits droši vien augs. ’Figyelembe véve a jelenlegi becslések, a lakosság száma valószínűleg nőni fog.’
* Laba raža ir gaidāms, ņemot vērā labvēlīgo laiku. ’Jó termés várható, figyelembe véve a kedvező időjárást.
</div>
 
==A véleménykifejtés egyéb lehetőségei==
 
A következő táblázat a nyelvtani személyekhez kötödő véleménynyilvánításokat tartalmazza.
 
{|class="wikitable" width="100%"
|- align="center" valign="middle"
!colspan="2" width="10%"|
!width="30%"| szerkezettel
!width="30%"| névmással/határozóval
!width="30%"| igével
|- align="center" valign="middle"
!colspan="2"| E/1
| pēc manām domām <br />’véleményem szerint’ || manuprāt ’szerintem’ || es domāju ’azt hiszem’
|- align="center" valign="middle"
!colspan="2"| E/2
| pēc tavām domām <br />’véleményed szerint’ || tavuprāt ’szerinted’ || tu domā ’azt hiszed’
|- align="center" valign="middle"
!rowspan="2"| E/3
! hn.
| pēc viņa domām <br />’véleménye szerint’ || viņasprāt ’szerinte’ || viņš domā ’azt hiszi’
|- align="center" valign="middle"
! nn.
| pēc viņas domām <br />’véleménye szerint’ || viņaprāt ’szerinte’ || viņa domā ’azt hiszi’
|- align="center" valign="middle"
!colspan="2"| T/1
| pēc mūsu domām <br />’véleményünk szerint’ || mūsuprāt ’szerintünk’ || mēs domam ’azt hisszük’
|- align="center" valign="middle"
!colspan="2"| T/2
| pēc jūsu domām <br />’véleményetek szerint’ || jūsuprāt ’szerintetek’ || jūs domat ’azt hiszitek’
|- align="center" valign="middle"
!rowspan="2"| T/3
! hn.
| pēc viņu domām <br />’véleményük szerint’ || viņuprāt ’szerintük’ || viņi domā ’azt hiszik’
|- align="center" valign="middle"
! nn.
| pēc viņu domām <br />’véleményük szerint’ || viņuprāt ’szerintük’ || viņas domā ’azt hiszik’
|}
 
* A második oszlopban egy olyan szerekezet található, amelynek első eleme a ''pēc'' elöljárószó, amely jelentése ’után, szerint’, második eleme a személynek megfelelő BIRTOKOS NÉVMÁS, ezek közül csak az E/1 és E/2 alakokat kell egyeztetni a főnévvel, amely a ''domas'' ’vélemény’ szó RÉSZES ESETBEN álló alakja. Ha a névmást tartalmas szóra akarjuk cserélni, akkor az BIRTOKOS ESETBEN áll: pēc ''Annas domām'' ’Anna véleménye szerint’, ''pēc Pētera domām'' ’Péter véleménye szerint’.
* A harmadik oszlopban olyan lett HATÁROZÓSZÓK találhatók, amelyek a magyarban névmásnak feleltethetők meg. A lett határozószó két részből áll, első része a személyes névmás egy alternatív töve, második része pedig a ''prāts'' ’akarat, vágy’ végződés nélküli formája. Hasonló konstrukció a ''labprāt'' ’szívesen, tkp. kedv szerint’ kifejezés.
* Az utolsó oszlopban a ''domāt'' ’gondolni, hinni, vélni’ ige ragozott alakjai találhatóak.
Névtelen felhasználó