„Genealógia/Családfakutatás” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
==Alkalmazása==
 
:Eredményei sok területen felhasználhatók, melyek kihatnak a kutatás és publikálás idő- és térbeli határaira, precizitására, tartalmára, formájára, szerkezetére. Általában [[rokonság]]<ref> Petz Gábor dr.: {{Cite web | title = A rokonságról | accessdate = 2009-12-27 | url = http://www.akuff.org/cikk/rokonsag.htm }} A rokon és a hozzátartozó fogalmak tisztázása, rokonsági fok számítás módja. </ref>, [[rokonsági fok]] megállapítása<ref name="Polgári törvénykönyv">2009. évi CXX. törvény a {{Cite web | title = Polgári Törvénykönyvről | accessdate = 2009-12-27 | url = http://fn.opten.hu/cgi-bin/fnofs.cgi?st=t&ttext=rokon&tyear=2009&tnum=&temitter=&tstep=20 }} 3:104. § A rokoni kapcsolat, fogalmak értelmezése; 3:122. § Az anyai jogállásról;</ref>;<ref>Erdő Péter ford., szerk., magyarázatokkal ellátta {{Cite web | title = Az egyházi törvénykönyv | accessdate = 2009-12-27 | url = http://www.piar.hu/pazmany/k249.htm }} Budapest 1997.</ref>, örökösödési-vagyonjogi pereskedés, nemesi származás, nemzetiségi-vallási hova (nem) tartozás igazolása, hiúság, históriai tábla készítése nevezetes személy származásának - utódának bemutatása, birtok- vagy helytörténet feltárása, [[Genealógia (biológia)|orvos-genetikai vizsgálat]], néprajzi kutatás, vagy egyszerűen csak a (családi) múlt iránti érdeklődés.
 
:A kutatási erőfeszítések iránya lehet vertikális vagy horizontális. Előbbi esetben cél a családtörténet időtengelyén minél mélyebbre jutva az elérhető összes [[nemzedék]] legalább egy képviselőjét felkutatni. Utóbbi esetben a cél az egyes nemzedékek teljességben történő bemutatása mind a személyek száma, mind a róluk összegyűjthető adatok tekintetében.
A családfakutatást szélsőséges politikai hatalmak képviselői nemtelen célokra is felhasználták, amikor annak eszközeivel ''igazoltak'' vagy éppen nem igazoltak nemzetiségi-etnikai-vallási hovatartozást, következményesen vagyonelkobzásba, megbélyegzésbe, száműzetésbe, rabságba vagy a halálba kergetve az érintetteket. [[File:Származási igazolvány.jpg|jobbra|120px|bélyegkép|''Származási igazolvány 1941-ből'']]
 
Az ideológiai alapú ellenszenven és az érdektelenségen kívül bizalmatlanságot szül a családfakutatással szemben:
:A családfakutatást szélsőséges politikai hatalmak képviselői nemtelen célokra is felhasználták, amikor annak eszközeivel ''igazoltak'' vagy éppen nem igazoltak nemzetiségi-etnikai-vallási hovatartozást, következményesen vagyonelkobzásba, megbélyegzésbe, száműzetésbe, rabságba vagy a halálba kergetve az érintetteket. [[File:Származási igazolvány.jpg|jobbra|120px|bélyegkép|''Származási igazolvány 1941-ből'']]
:*ha a rokoni vérvonal folytonossága feltételezésen alapszik, azaz nincs generációról generációra mutató közhiteles okirattal<ref group=j>{{Cite web | title = Fogalom meghatározások |chapter=Közokirat|work=Irmcegszolgalat.hu | accessdate = 2009-12-27 | url = http://ceginformaciosszolgalat.irm.gov.hu/?mid=52&lang=hu }} Olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanusított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanolyan bizonyító ereje van az olyan okiratoknak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.</ref> bizonyítva a rokoni kapcsolat
 
:Az ideológiai alapú ellenszenven és az érdektelenségen kívül bizalmatlanságot szül a családfakutatással szemben:
:*ha a rokoni vérvonal folytonossága feltételezésen alapszik, azaz nincs generációról generációra mutató közhiteles okirattal<ref group=j>{{Cite web | title = Fogalom meghatározások |chapter=Közokirat|work=Irmcegszolgalat.hu | accessdate = 2009-12-27 | url = http://ceginformaciosszolgalat.irm.gov.hu/?mid=52&lang=hu }} Olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanusítotttanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanolyan bizonyító ereje van az olyan okiratoknak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.</ref> bizonyítva a rokoni kapcsolat
:*annak lehetősége, hogy a bemutatott személyek bármelyikének valamelyik szülője jogi és genetikai értelemben szétválasztható<ref name="Polgári törvénykönyv"/>;<ref group=j>A közhiedelemmel ellentétben nem csak az apa, de olykor az anya tekintetében is szétválhat a jogi és biológiai személy.</ref>
:*ha a kutatási eredményen kiütközik a főnemesi, nemesi, történelmi, vagy híres családhoz tartozás illúziójának sznobizmusa<ref group=j >Lásd az ''Ádám -Évá''ig visszavezető kísérleteket...
==Jelképei==
 
:A családfakutatás a genealógia megegyezésen alapuló jelképeit használja. Alkalmazhatók egyéni jelölések is, de az egyértelműség miatt minden publikációs formában egy magyarázó részben fel kell oldani azokat.
 
{{csuka+|<center>Gyakran használt genealógiai jelképek</center>|background-color:#8E887B; text-align:left; }}
 
==A családfakutatás forrásai==
:''A szülő és a gyermek közötti egyenesági rokoni kapcsolat leszármazással vagy örökbefogadással jön létre.''<ref name="Polgári törvénykönyv"/> A leszármazás [[Biológia| biológiai]] ([[Dezoxiribonukleinsav|DNS]] vizsgálat) és [[Jog|jogi]] igazolással tekinthető hitelesnek. Minden olyan okirat, mely ezt a leszármazást közhitelesen igazolja, a családfakutatás elsődleges forrása. Magyarországon az akkreditált genetikai laboratóriumok hivatalos eredményein felül ilyen közokirat a polgári anyakönyv, ezért az anyakönyvön kívül elsődleges forrásnak tekinthető minden, az állami végrehajtó hatalom szervei vagy közigazgatási hatóságai által kiállított, az anyakönyv adatain alapuló okirat. Minden egyéb irat másodlagos forrásnak számít, mellyel vagy vélelmezni lehet egy személy feltételezett rokoni vonalhoz tartozását, vagy színesíti annak életrajzát.
===Családon belüli információk===
[[File:Familyen Register.JPG|jobbra|120px|bélyegkép|''Familyen Register''<ref>Családi hagyaték elsárgult ''aprónyomtatványa'' egy fiók mélyéről. Adatvédelmi okokból az azonosító adatok kitakarva.</ref>]]
:A magyar törvények szerint adatvédelmi okokból kutatási tilalom alá esnek a polgári anyakönyvek közül a kutatott személy halálától számított 30 év; ha az nem ismert, akkor a születéstől számított 90 év; ha az sem ismert, akkor a kutatás időpontjától számított 60 év utolsó anyakönyvei. A valódi kutatás megkezdéséhez ezt az időt a családtagok elbeszélései, és a család birtokában lévő dokumentumok adatai hidalják át. Rendkívül fontos alapja ez a kutatásnak, hiszen ebben a szakaszban dől el, hogy a kezdő lépésekkel hol (melyik egyházi vagy polgári levéltárban) kit, milyen néven (névváltozat, névváltoztatás!), melyik felekezeti anyakönyvben (vallása) és nagyjából melyik évben (becsült genealógiai évszám) kell keresni. A tiltott időbe eső genealógiai esemény(ek)ről a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője anyakönyvi kivonatot ad ki.<ref>{{Cite web
| title = 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. | accessdate = 2009-12-27 | url = http://www.opten.hu/opten/ttlight/torvlist.php?otdisp=00100&oteu=0&otwhich=2487&otsearch=&lang=undefined }} A rendelet szabályozza az anyakönyvbe történő betekintés szabályait is.</ref>
 
===Anyakönyvi kutatás===
:A családból hozott információk alapján kiválasztott területileg illetékes<ref >Segítenek ebben a közigazgatási atlaszok. Lásd pl. Baranya megyére vonatkozóan {{cite book|author=Fáncsy József|title=Baranya megye községeinek anyakönyvi és közigazgatási beosztása 1895-1975|publisher=Módszertani Füzetek sorozat, Baranya Megyei Tanács VB. Továbbképzési és Módszertani Intézete |location=Pécs|year=1976}}</ref> megyei levéltárban, vagy a Magyar Országos Levéltárban (MOL)<ref>{{Cite web
| title = Magyar Országos Levéltár | accessdate = 2009-12-27 | url = http://www.mol.gov.hu/ }} </ref> végzett [[anyakönyv]]i kutatás menete a ''hátrafelé haladás''. Azaz ismert genealógiai esemény anyakönyvi bejegyzéséről az időben azt megelőző genealógiai esemény anyakönyvét kell keresni. A polgári anyakönyvekben a kutatás viszonylag gyors és egyszerű, mert rendszerint jól olvashatók, s az adatok rámutatnak nem csak az előző genealógiai esemény helyére-idejére, hanem megnevezik a lemenő nevét is. (Lásd pl. a [[Polgári házasság a dualizmus korában|polgári házasság szabályait a dualizmus idején.]]) Időben a felekezeti anyakönyvekhez érkezve a kutatás menete hasonló.
[[File:Keresztelési anyakönyvi kivonat Baranyabánból.jpg|jobbra|120px|bélyegkép|''Anyakönyvi kivonat 1918-ból''<ref>1849-es keresztelésre utaló, s névelírást helyreigazító anyakönyvi kivonat Baranyabánból 1918-ból</ref>]]
:A felekezeti anyakönyvek ugyan nem közhiteles okiratok, mégis a kor egyetlen olyan forrásanyaga, melyből több-kevesebb megbízhatósággal követhető a generációról generációra ívelő rokoni vonal útja. Az egyre korábbi felekezeti anyakönyvek egyre kevesebb adatot tartalmazva egyre pontatlanabbul mutatnak rá az adott személlyel kapcsolatos megelőző genealógiai eseményre, és/vagy nem közlik a lemenő rokon nevét sem. Ilyenkor felértékelődik az addig (a családból vagy kutatásból) megszerzett információk minden részlete, s ha ezek nem orientálnak, akkor a földrajzi és idő értelemben egyaránt egyre nagyobb kört (intervallumot) átfogó kutatás vagy (előbb-utóbb) sikert hoz, vagy a kutatás holtpontra<ref group=j >Ez a holtpont lehet végleges, vagy feltételezett. Előbbi esetben a kutató számára nyilvánvaló (pl. a forrásanyag megsemmisült), hogy a kutatást az adott ágon nem képes folytatni.</ref> jut. Megjegyzendő, hogy a levéltári kutatás kényelmetlenségeit<ref group=j >Biztosan többször kell a levéltárba elmenni, mert minden megismert adat min. két új kérdést szül, s a napi kutatási idő mindig igen szűk. Ha a levéltárhoz még utazni is kell, esetleg szabadságra menni, akkor az otthon kutatás lehetőségének a megteremtése gyorsan megtérül. Kényelmi okokon túl eredményesebb is lehet a digitalizált anyagban történő munka, mert a mikrofilm olvasó készülékekhez képest a digitális világ (nagyítás, élesítés, világosítás, nyomtatás, segítségkérés a neten, stb.) előnye óriási.</ref> ma már egyre gyakrabban felváltja az otthoni kutatás lehetősége. A levéltárak, könyvtárak, közgyűjtemények egyre bővülő ütemben digitalizálják<ref>{{Cite web | title = Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségei.| accessdate = 2009-12-27| url = http://www.leveltaros.hu/akvi_tanulmany.pdf }} Ugyanitt lásd a felekezeti anyakönyvek tartalmi értékeiről és kutatási lehetőségeiről szóló elemzést is.</ref> s teszik (részben) elérhetővé anyagaikat. Ha mégsem, a MOL-ból megvásárolható anyakönyvi mikrofilm-másolat viszonylag gyorsan és olcsón digitalizálható házilag is.
====A felekezeti anyakönyvek kritikája====
 
 
===A családfakutatás másodlagos forrásai===
:Minden olyan dokumentum, kép, fénykép, hanganyag, film, stb., mely felhasználható életrajzi adaléknak, és/vagy kimozdít a kutatási holtpontról. A MOL honlapján információ szerezhető a kutatás lehetőségeiről és menetéről, valamint a kutatás lehetőségeit bővítő segédanyagokról. Az általuk megismert adatot - amennyire lehetséges -, igazolni kell elsődleges forrással.
[[File:F. Dragon Vendel és felesége sírfotója.JPG|jobbra|120px|bélyegkép|''Síremlék a kiskunmajsai temetőből.'' <ref>"Itt nyugszik F.Dragon Vendel, élt 84 évet, megh.: 1902. okt. 31., és neje"</ref>]]
De ezeken felül is, a teljesség igénye nélkül:
:Összeírás ([[Urbárium|Conscriptio Urbarialis]])<ref group=j >Uradalmi, megyei, regionális vagy országos. Lásd pl. az 1715-ös országos összeírás digitális változatát itt:
*{{cite web|accessdate=2009-12-28|url=http://www.arcanum.hu/kiadvanyok/dvd/az_1715_os_orszagos_osszeiras.html|work=Arcanum.hu|title=Az 1715-ös országos összeírás}}
:De készült országos összeírás még 1720-ban és 1828-ban is.</ref>, [[Úriszék|úriszéki]] jegyzőkönyv, egyházlátogatási jegyzőkönyv [[(Canonica visitatio)]], az ú.n. Domestica<ref group=j >Historia Domus: :Plébániatörténet. Minden plébánosnak vezetnie kellett, a helytörténeti kutatások alapműve. Sokszor neveket is tartalmaz.</ref>, [[nemességi igazolás|nemességet igazló]] [[oklevél]], [[armális]], címeres levél, névjegykártya, esküvői meghívó, keresztlevél, keresztelési emléklap, iskolai évkönyv, munkakönyv, tanulmányi értesítő, iskolai bizonyítvány, iskolai anyakönyv, [[diákigazolvány]], sorozási értesítő, behívóparancs<ref group=j >{{commons-natúr|File:Hungarian Army Draft call (sample).JPG|behívóparancs}}</ref>, tiszti-főtiszti személyi dosszié<ref >{{Cite web | title = A :Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Levéltár és Irattára | accessdate = 2009-12-27 | url = http://www.militaria.hu/hun/rlglap.php?rlgazon=4}} </ref>, (egyházi vagy állami) kitüntetés, korábban készült [[családfa]], [[önéletrajz]], [[végrendelet]], álláspályázat, egészségügyi okmány, iparengedély, bérleti- és adásvételi szerződés, kötelezvény, házassági- és jegyességi szerződés, civil szervezetek - pártok - mozgalmak tagsági könyve, közéleti szereplések nyomai, önkormányzati képviselőtestületi jegyzőkönyv, temetői adattár<ref>{{Cite web
| title = 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről | accessdate = 2009-12-27 | url = http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900043.TV}}</ref><ref group=j>Az ezekbe történő betekintést is szabályozza a törvény. Érdemes tudnia a kutatónak, hogy Magyarországon az utolsó koporsós temetés után még min. 30 évig üzemeltetnie kell a temetőt az üzemben tartónak</ref>, sírfelirat<ref group=j >Magyarországon mindenkit a halála helyén kell anyakönyvezni, de nem feltétlenül ott kell eltemetni.</ref>, gyászjelentés<ref >Különösen az [[Országos Széchenyi Könyvtár]] {{Cite web
| url= http://www.oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/kulongy/plakatap/gyaszjel_index_hu.htm | accessdate = 2009-12-27|chapter=Gyászjelentések|title=Gyászjelentés gyűjteménye }} </ref>, képeslap, helytörténeti munka, birtokleírás, uradalmi könyvtári anyag, származásigazolás, céhlevél, telefonkönyv, lakcímjegyzék<ref group=j >Pl. a mai Budapest tekintetében ''Adressbuch der Stadt Pesth'' megjelent 1803-1827 között; ''Pesther Häuser-Schema'' 1852-ben; ''Pesther Lloyd Kalender'' 1857-1868; ''Adress-Kalender'' 1867-ből; ''Adressbuch von Budapest'' 1870-1881 a Légrády Testvérek kiadásában; ''Budapesti Czím- és Lakjegyzék (németül: Budapester Adressen- und Wohnungs-Anzeiger)'' 1880-1928 a Franklin Társulat kiadásában, stb.</ref> stb.
::* stb.
:*Kutatási segédanyagok:<ref>{{Cite web | accessdate = 2009-12-28 | work = Csaladfakutato.uw.hu| title = Bevezető | url = http://csaladfakutato.uw.hu/index.php}}</ref>
:Minden olyan dokumentum, amely a kutatás forrásanyagainak értelmezésében segítséget nyújt.
::*Megfelelő nyelvi szótár (időkifejezések, foglalkozások, betegségek, számnevek, keresztnevek, hónapok-napok, vármegyék, régiók, előforduló rövidítések, stb. tekintetében); Település- vagy településrész kereső<ref >Lásd pl. {{cite book|author=Lelkes György|title=Magyar helységnév-azonosító szótár|publisher=Talma Könyvkiadó|location=Baja|year=1998|edition=2., bővített kiadás}}</ref>; Térkép<ref >Lásd pl. név nélkül{{cite book|title=A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914 |publisher=Talma Kiadó |location=Pécs|year=2001|isbn = 963 85683 3 X}}</ref>; Közigazgatási atlasz<ref >Lásd pl. {{cite book|editor=Kovacsics József|title=Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 18.|publisher=Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal |location=Budapest|year=2001}}</ref>; Egyházi schematismus<ref >Lásd pl. Lakatos Andor szerk.: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923; Kalocsa, 2002; ISBN 963 206 485 2</ref>; Idegen nevek írásmódjai; Vezetéknév változatok, stb.
{{csuka+|<center>Példa kutatási segédanyagra: számnevek</center>|background-color:#8E887B; text-align:left; }}
{| {{széptáblázat}} style="width:100%;font-size:98%;text-align:center"
!colspan="9" align="center";style="width:15%;|Tő- és sorszámnevek
|-
!rowspancolspan="2"|római/||arab számmal||colspan="2"|latinul||colspan="2"|magyarul||colspan="2"|németül||colspan="2"|angolul
|-
!szám||szám||sorszámnevek||tőszámnevek||sorszámnevek||tőszámnevek||sorszámnevek||tőszámnevek||sorszámnevek||tőszámnevek
|-
|I/||1||primus, -a, -um||unus, -a, um||első||egy||erste||eins||first||one
|-
|II/||2||secundus||duo, duæ, duo||második||kettő||zweite||zwei||second||two
|-
|III/||3||tertius||tres, tres, tria||harmadik||három||dritte||drei||third||three
|-
|IV/||4||quartus||quattuor||negyedik||négy||vierte||vier||fourth||four
|-
|V/||5||quintus||quinque||ötödik||öt||fünfte||fünf||fifth||five
|-
|VI/||6||sextus||sex||hatodik||hat||sechste||sechs||sixth||six
|-
|VII/||7||septimus||septem||hetedik||hét||siebte||sieben||seventh||seven
|-
|VIII/||8||octavus||octo||nyolcadik||nyolc||achte||acht||eighth||eight
|-
|IX/||9||monus||novem||kilencedik||kilenc||neunte||neun||ninth||nine
|-
|X/||10||decimus||decem||tizedik||tíz||zehnte||zehn||tenth||ten
|-
|XI/||11||undecimus||undecim||tizenegyedik||tizenegy||elfte||elf ||eleventh||eleven
|-
|XII/||12||duodecimus||duodecim||tizenkettedik||tizenkettő||zwölfte||zwölf||twelfth||twelve
|-
|XIII/||13||tertius decimus||tredecim||tizenharmadik||tizenhárom||dreizehnte||dreizehn||thirteenth||thirteen
|-
|XIV/||14||quartus decimus||quattuordecim||tizennegyedik||tizennégy||vierzehnte||vierzehn||fourteenth||fourteen
|-
|XV/||15||quintus decimus||quindecim||tizenötödik||tizenöt||fünfzehnte||fünfzehn||fifteenth||fifteen
|-
|XVI/||16||sextus decimus (sedecimo)||sedecim||tizenhatodik||tizenhat||sechszehnte||sechszehn||sixteenth||sixteen
|-
|XVII/||17||septimus decimus||septendecim||tizenhetedik||tizenhét||siebzehnte||siebzehn||seventeenth||seventeen
|-
|XVIII/||18||duodevicesimus||duodeviginti||tizennyolcadik||tizennyolc||achtzehnte||achtzehn||eighteenth||eighteen
|-
|XIX/||19||undevicesimus||undeviginti||tizenkilencedik||tizenkilenc||neunzehnte||neunzehn||nineteenth||nineteen
|-
|XX/||20||vicesimus||viginti||huszadik||húsz||zwanzigste||zwanzig||twentieth||twenty
|-
|XXI/||21||vicesimus primus||viginti unus (unus et viginti)||huszonegyedik||huszonegy||einundzwanzigste||einundzwanzig||twenty-first||twenty-one
|-
|XXII/||22||vicesimus secundus||viginti duo||huszonkettedik||huszonkettő||zweiundzwanzigste||zweiundzwanzig||twenty-second||twenty-two
|-
|XXIII/||23||vicesimus tertius||viginti tres||huszonharmadik||huszonhárom||dreiundzwanzigste||dreiundzmanzig||twenty-third||twenty-three
|-
|XXIV/||24||vicesimus quartus||viginti quattuor||huszonnegyedik||huszonnégy||vierundzwanzigste||vierundzwanzig||twenty-fourth||twenty-four
|-
|XXV/||25||vicesimus quintus||viginti quinque||huszonötödik||huszonöt||fünfundzwanzigste||fünfundzwanzig||twenty-fifth||twenty-five
|-
|XXVI/||26||vicesimus sextus||viginti sex||hszonhatodik||huszonhat||sechsundzwanzigste||sechsundzwanzig||twenty-sixth||twenty-six
|-
|XXVII/||27||vicesimus septimus||viginti septem||huszonhetedik||huszonhét||siebenundzwanzigste||siebenundzwanzig||twenty-seventh||twenty-seven
|-
|XXVIII/||28||duodetricesinus||duodetriginta||huszonnyolcadik||huszonnyolc||achtundzwanzigste||achtundzwanzig||twenty-eighth||twenty-eight
|-
|XXIX/||29||undetricesimus||undetriginta||huszonkilencedik||huszonkilenc||neunundzwanzigste||neunundzwanzig||twenty-nineth||twenty-nine
|-
|XXX/||30||tricesimus||triginta||harmincadik||harminc||dreizigste||dreissig||thirtieth||thirty
|-
|XL/||40||quadragesimus||quadraginta||negyvenedik||negyven||vierzigste||vierzig||fortieth||forty
|-
|L/||50||quinquagesimus||quinquaginta||ötvenedik||ötven||fünfzigste||fünfzig||fiftieth||fifty
|-
|LX/60||sexagesimus||sexaginta||hatvanadik||hatvan||sechszigste||sechszig||sixtieth||sixty
|-
|LXX/||70||septuagesimus||septuaginta||hetvenedik||hetven||siebzigste||siebzig||seventieth||seventy
|-
|LXXX/||80||octogesimus||octoginta||nyolcvanadik||nyolcvan||achtzigste||achtzig||eightieth||eighty
|-
|XC/||90||nonagesimus||nonaginta||kilencvenedik||kilencven||neunzigste||neunzig||nintieth||ninety
|-
|C/||100||centesimus||centum||századik||száz||hundertste||hundert||hundredth||hundred
|-
|CC/||200||ducentesimus||ducenti, -æ, -a||kettőszázadik||kettőszáz||zweihundertste||zweihundert||two hundredth||two hundred
|-
|CCC/||300||trecentesimus||trecenti, -æ, -a||háromszázadik||háromszáz||dreihundertste||dreihundert||three hundredth||three hundred
|-
|CD/||400||quadrigentesimus||quadrigenti, -æ, -a||négyszázadik||négyszáz||vierhundertste||vierhundert||four hundredth||four hundred
|-
|D/||500||quingentesimus||quingenti, -æ, -a||ötszázadik||ötszáz||fünfhundertste||fünfhundert||five hundredth||five hundred
|-
|DC/||600||sescentesimus||sescenti, -æ, -a||hatszázadik||hatszáz||sechshundertste||sechshundert||six hundredth||six hundred
|-
|DCC/||700||septigentesimus||septigenti, -æ, -a||hétszázadik||hétszáz||siebenhundertste||siebenhundert||seven hundredth||seven hundred
|-
|DCCC/||800||octigentesimus||octingenti, -æ, -a||nyolcszázadik||nyolcszáz||achthundertste||achthundert||eight hundreth||eight hundre
|-
|CM/||900||nongentesimus||nongenti, -æ, -a||kilencszázadik||kilencszáz||neunhundertste||neunhundert||nine hundredth||nine hundred
|-
|M1000M||1000||millesimus||mille||ezredik||ezer||eintausendste||eintausen||thousandth||thousand
|}
{{csuka-}}
224 208

szerkesztés