„Heraldikai lexikon/Magyar heraldika” változatai közötti eltérés

'''Nemzeti Címer Bizottság'''
 
A 2011. évi CCII. törvény (kihirdetve 2011. 12. 30.), ''Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről'' címmel szabályozta Magyarország címerének és zászlajának használatát, valamint a 4. § (2) létrehozta a ''Nemzeti Címer Bizottság''ot. Feladata a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése. A törvény szerint a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a címerének megalkotása vagy módosítása előtt kikéri a Bizottság véleményét. A 8. § értelmében: A magyar tengeri és folyami hajók, továbbá egyéb vízi járművek az állami felségjog jelzésére a lobogót használják a hajózásról szóló nemzetközi szerződések irányadó rendelkezéseivel összhangban. A 10. § (1) értelmében: A címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy vagy ilyen formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedély megadásáról - kérelemre, a védjegybejelentésben megjelölt árujegyzék szerinti áruk, szolgáltatások, illetve a minta szerinti termék tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter véleményének kikérése után - a nemzetpolitikáért felelős miniszter dönt. A kérelem elbírálása során a nemzetpolitikáért felelős miniszter mérlegeli, hogy az áru, szolgáltatás sajátos nemzeti jellege, a kérelmező tevékenységének nemzetgazdasági jelentősége és kiviteli nagyságrendje indokolttá teszi-e a címernek vagy a zászlónak a védjegy vagy formatervezési mintaoltalom részeként való használatát. A 24. § (1) c) pont értelmében a kormány felhatalmazást kap arra, hogy a Nemzeti Címer Bizottság tagjaira, működésére, feladataira és eljárására vonatkozó előírásokat rendeletben szabályozza. (Erre vonatkozik a 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.) A (4) bekezdés értelmében a nemzetpolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap, hogy rendeletben szabályozza a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedély megadásának részletes feltételeit és az engedélyezés különös eljárási szabályait. (Erre vonatkozik a 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet.) [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100202.tv] [https://turulfolyoirat.hu/doc/Turul_2016_4_KulonNyomat.pdf]
 
Az ''138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Címer Bizottságról'' címmel rendelkezik a bizottság feladatáról (a címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése; a helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok címereinek tervezett és már meglévő címereiről címertani szakmai szempontok alapján vélemény kialakítása és szükség szerint javaslatok megfogalmazása a címerek címertani hagyományoknak megfelelő kialakítására), tagjairól, szervezetéről, működéséről és eljárásrendjéről: öt állandó tagja van; elnöke a miniszterelnök általános helyettese; a Bizottság állandó tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter vagy az általa kijelölt állami vezető; a Bizottság elnöke felkéri a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatóját, hogy állandó tagként vegyen részt a Bizottság munkájában vagy jelölje ki a képviseletében eljáró tagot; a Bizottság további állandó tagja a Bizottság elnökének felkérése alapján a) a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke vagy az általa kijelölt tag, és b) a címertan területén elismert heraldikai szakértő; a Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek és a Bizottság tagjaként végzett feladatellátással összefüggésben költségtérítés elszámolására nem jogosultak; a bizottsági tagság megszűnik kijelölés esetében lemondással és a kijelölés visszavonásával, lemondással és a megbízás visszavonásával; a Bizottság működési feltételeit, valamint a titkársági feladatok ellátását a Miniszterelnökség biztosítja; a Bizottság működési rendjét meghatározó ügyrendjét maga állapítja meg; a Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést, az ülést az elnök hívja össze; a Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tag - köztük az elnök - jelen van; a Bizottság az önkormányzat felkérése alapján az önkormányzati címerről vagy címer tervezetéről a véleményét - az ügyrendjében meghatározott döntés-előkészítést követően - állásfoglalásként adja ki; a Bizottság a döntés-előkészítés során szakértőt vehet igénybe, valamint a címerről vagy címer-tervezetről további tájékoztatást kérhet; a Bizottság a véleményét tartalmazó állásfoglalásában a címer vagy címer-tervezet értékelése mellett javaslatokat fogalmazhat meg az önkormányzat részére; a Bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt; a Bizottság az állásfoglalását kilencven napon belül alakítja ki és arról tájékoztatja az önkormányzatot; ki van zárva a döntéshozatalból a Bizottság tagja, ha a címer megalkotása, módosítása során az eredeti tervek elkészítésében részt vett [jó nagy hülyeség - Sz. L.]; a miniszterelnök általános helyettese a rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül felkéri a Bizottság tagjait és a rendelet hatálybalépését követő negyvenöt napon belül összehívja a Bizottság alakuló ülését.
100 641

szerkesztés