Ószövetség

Teremtés könyve

ivonulás könyve

Leviták könyve

Számok könyve

Második Törvénykönyv

Józsue könyve

Bírák könyve

Rut könyve

Sámuel I. könyve

Sámuel II. könyve

Királyok I. könyve

Királyok II. könyve

Krónikák I. könyve

Krónikák II. könyve

Ezdrás könyve

Nehemiás könyve

Tóbiás könyve

Judit könyve

Eszter könyve

Makkabeusok I. könyve

Makkabeusok II. könyve

Jób könyve

Zsoltárok könyve

Példabeszédek könyve

Prédikátor könyve

Énekek éneke

Bölcsesség könyve

Sirák fia könyve

Izajás könyve

Jeremiás könyve

Siralmak könyve

Báruk könyve

Ezekiel könyve

Dániel könyve

Ozeás könyve

Joel könyve

Ámosz könyve

Abdiás könyve

Jónás könyve

Mikeás könyve

Náhum könyve

Habakuk könyve

Szofoniás könyve

Aggeus könyve

Zakariás könyve

Malakiás könyve

Újszövetség

Máté evangéliuma

Márk evangéliuma

Lukács evangéliuma

János evangéliuma

Apostolok Cselekedetei

Rómaiaknak írt levél

Korintusiaknak írt I. levél

Korintusiaknak írt II. levél

Galatáknak írt levél

Efezusiaknak írt levél

Filippieknek írt levél

Kolosszeieknek írt levél

Tesszalonikaiaknak írt I. levél

Tesszalonikaiaknak írt II. levél

Timóteusnak írt I. levél

Timóteusnak írt II. levél

Titusznak írt levél

Filemonnak írt levél

Zsidóknak írt levél

Szent Jakab levele

Szent Péter I. levele

Szent Péter II. levele

Szent János I. levele

Szent János II. levele

Szent János III. levele

Szent Júdás levele

Jelenések könyve