Wikikönyvek:GNU jogosítvány

GNU KÖNYVTÁRI ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS JOGOSÍTVÁNY

Bárki terjesztheti, másolhatja a dokumentumot, de módosítása nem megengedett. Ez a fordítás csak tájékoztató jellegű és jogi szempontból csakis az angol eredeti a mérvadó.

· Verzió, 1991 június Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Bárki számára megengedett ezen licenc dokumentum szó szerinti kópiáinak másolása és terjesztése, de nem engedélyezett ennek megváltoztatása.

[Ez a könyvtári ÁNYJ első kiadott változata. 2-nek azért van nevezve, mert együtt jelenik meg a közönséges ÁNYJ 2-es verziójával.]

Bevezetés

szerkesztés

A legtöbb szoftver licencét arra tervezték, hogy megvonja az ön szabadságát a szoftver megváltoztatására és terjesztésére. Ezzel ellentétben, a GNU Általános Nyilvános Jogosítvány azért jött létre, hogy garantálja az ön szabadságát szabad szoftver megváltoztatására és terjesztésére – bizonyossá tegye, hogy a szoftver szabad minden felhasználója számára.

Ez a jogosítvány, a Kevésbé Általános Nyilvános Jogosítvány számos, külön a Szabad Szoftver Alapítvány által kijelölt szoftvercsomagokra (jellemzően könyvtárakra), valamint más, e licenc használata mellett döntő szerzők szoftvereire vonatkozik. Ezt ön is használhatja, de javasoljuk, hogy az alábbi bővebb kifejtés alapján fontolja meg, hogy ez a licenc, vagy a normál Általános Nyilvános Jogosítvány (GPL) a megfelelőbb az ön esetében.

Szabad szoftver

szerkesztés

Amikor szabad szoftverről beszélünk, akkor a használat szabadságára utalunk, nem az árra. A mi Általános Nyilvános Jogosítványainkat arra terveztük, hogy biztosítsa önnek a szovtver felhasználását, másolását, terjesztését, amelyek forráskódját elérhetővé tettük az ön számára, azt szétszedheti, megváltoztathatja, vagy darabjait használhatja új szabad programokban: még akkor is, ha a terjesztést, vagy továbbadásért költséget kíván felszámítani. A GNU licenc alatt megteheti ezeket a dolgokat.

Jogainak védelmére szükségesnek tartjuk korlátozások megtételét, melyek megtiltják, hogy bárki megtagadja öntől ezeket a jogokat, vagy önt ezekről a jogokról lemondásra kérje. Ezek a korlátozások az ön bizonyos kötelezettségeire vannak értelmezve, ha a könyvtárak másolatait terjeszti, vagy módosítja azokat.

Például, ha a könyvtárak másolatait terjeszti, akár ingyen, akár díjazásért, a címzetteknek meg kell adnia mindazokat a jogokat, amelyeket mi megadtunk önnek. Ha összekapcsol egy programot a könyvtárral, át kell adnia a címzetteknek a fájlok teljes tárgykódját úgy, hogy lehetőségük legyen szétkapcsolni, változtatás után visszakapcsolni a könyvtárhoz és újraszerkeszteni azt. És ismertetnie kell velük ezeket a kikötéseket, hogy ők is megismerhessék és élhessenek a jogaikkal.

A jogait két lépéssel védjük:

szerkesztés

(1) szerzői jogot tartunk fenn, és (2) átadjuk önnek ezt a jogosítványt, amely jogos engedélyt ad a szoftver másolására, terjesztésére és/vagy módosítására.

Továbbá minden szerző védelmére biztosítani akarjuk, hogy bárki megértse, nincs szavatosság ezekre a szabad könyvtárakra. Ha a könyvtárat valaki módosította és tovább adta, azt akarjuk, hogy a címzett tudja, amije van, az nem az eredeti verzió, így egy mások által bevitt bármilyen probléma nem vet rossz fényt az eredeti szerzők jó hírnevére.

Végül, egy szabad program állandóan fenyegetve van szoftverszabadalmaktól. El akarjuk kerülni azt a veszélyt, hogy szabad program elosztó társaságok egyedileg szabadalmi jogosultsághoz jussanak, így valójában szabadalmazott programmá alakítsák. Ennek megelőzésére kinyilvánítjuk, hogy bármely szabadalom, amelyet valaki védeni kíván, szabad használatú és egyáltalán nem védett.

A legtöbb, valamilyen könyvtár által tartalmazott GNU szoftver a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvánnyal van lefedve, amely utility programok számára van tervezve. Ez a jogosítvány, a GNU Könyvtári Általános nyilvános Jogosítvány bizonyos, erre szánt könyvtárakra vonatkozik. Ez a jogosítvány alig különbözik a közönséges másiktól: feltétlenül olvassa el teljes egészében, és ne tételezze fel, hogy bármi, ami ebben van, ugyanaz, mint a közönséges jogosítványban.

Az ok, amiért külön nyilvános jogosítványunk van számos könyvtárra, az, hogy az emberek általában elhomályosítják a megkülönböztetést, amit mi megteszünk egy program módosítása vagy hozzátétele és annak egyszerű használata között. Egy program hozzáfűzése egy könyvtárhoz, a könyvtár megváltoztatása nélkül számos vélemény szerint egyszerűen a könyvtár használata, és analóg egy utility vagy alkalmazói program futatásával. Azonban szöveg szerinti és jogi értelemben a hozzáfűzött végrehajtható program egy kombinált munka, egy származéka az eredeti könyvtárnak, és a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvány így is kezeli azt.

Ennek az elhomályosított megkülönböztetésnek a következtében a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvány használata a könyvtárakra nem segítette eredményesen a szoftver megosztást, mivel a fejlesztők legtöbbje nem használta a könyvtárakat. Arra a következtetésre jutottunk, hogy gyengébb feltételek jobban elősegíthetik a megosztást.

Azonban a nem-szabad programok korlátlan csatlakoztatása megfosztaná azoknak a programoknak a használóit minden jótéteménytől, amely maguknak a könyvtárak-nak a szabad státusából ered. Ez a Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítvány arra van tervezve, hogy lehetővé tegye nem-szabad programok fejlesztőinek szabad könyvtárak használatát, mialatt ilyen programok használójaként megőrzik az ön szabadságát az azokat befoglaló könyvtárak megváltoztatására. (Még nem láttuk, hogyan érhető ez el fejléc fájlok megváltoztatása vonatkozásában - de megvalósítottuk ezt a könyvtárak tényleges működése megváltoztatásának vonatkozásában). Reméljük, hogy ez a szabad könyvtárak gyorsabb fejlesztését fogja kezdeményezni.

A másolás, terjesztés és módosítás pontos követelményei és feltételei következnek. Fordítson alapos figyelmet a „könyvtáron alapuló mű” és a „könyvtárat használó mű” közötti különbségre. Az előbbi a könyvtárból származó kódot tartalmaz, míg az utóbbi csak együttműködik a könyvtárral.

Megjegyezzük, lehetséges egy könyvtár számára, hogy inkább a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvánnyal legyen lefedve, mint ezzel a speciálissal.

GNU KÖNYVTÁRI ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS JOGOSÍTVÁNY KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK MÁSOLÁSHOZ, TERJESZTÉSHEZ ÉS MÓDOSÍTÁSHOZ

szerkesztés

· Ez a Jogosítvány Egyezmény olyan szoftver könyvtárra vonatkozik, amelyek tartalmaz a szerzői jog tulajdonos, vagy másik jogosult fél által elhelyezett közleményt, amely kijelenti, hogy az terjeszthető ennek a Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítványnak („ezen Jogosítvány-nak is nevezett) követelményei alatt. Minden jogosultat „ön-nek címezünk.

A „könyvtár szoftver funkciók és/vagy adatok gyűjteményét jelenti, melyek úgy vannak előkészítve, hogy alkalmasan hozzáfűzhetők legyenek alkalmazói programokhoz (amelyek használják annak funkcióit és adatait) végrehajtható program kialakítására.

A „Könyvtár az alábbiakban olyan szoftver könyvtárat vagy munkát jelent, amely ezen követelmények alatt terjeszthető. A „Könyvtáron alapuló munka jelenti, vagy a Könyvtárat, vagy a szerzői jog alá tartozó származékos munkát: azt mondhatjuk, egy munkát, amely tartalmazza a Könyvtárat vagy annak egy részét, vagy szó szerint vagy módosulatként és/vagy lefordítva közvetlenül más nyelvre. (A továbbiakban a fordítást beleértjük korlátozás nélkül a „módosítás kifejezésbe.)

„Forráskód egy munka számára, a munka bemutatott formáját jelenti, annak módosítása elkészítéséhez. Egy könyvtár esetére a teljes forráskód jelenti az összes forráskódot minden tartalmazott modulra, plusz valamennyi interfész definiáló fájlt, valamint a könyvtárba szerkesztés és beiktatás irányításához használt leírást.

A másoláson, terjesztésen és módosításon túli tevékenységek nincsenek lefedve ezen Jogosítvánnyal, ezek kivülesnek annak hatókörén. A Könyvtárat használó program tevékenysége nincs korlátozva, és egy ilyen program kimenete csak akkor van lefedve, ha annak tartalma a Könyvtáron alapuló munkát képez (függetlenül a Könyvtár használatától az azt író eszközben). Hogy ez mikor igaz, az függ attól, hogy mit csinál a Könyvtár, és mit a program, amely a Könyvtárat használja.

· Másolhatja és terjesztheti a Könyvtár teljes forráskódjának szó szerinti másolatait, ahogy megkapta azt, valamilyen hordozón, feltéve, hogy feltűnően és alkalmasan mindegyik másolaton közzétesz egy szerzői jogi közleményt és a szavatosság kizárását: érintetlenül hagy minden közleményt, amely erre a Jogosítványra és a szavatosság hiányára vonatkozik: és ennek a Jogosítványnak a másolatát a Könyvtárral együtt terjeszti.

Felszámíthat díjazást egy másolat átvitelének fizikai közreműködéséért, és választásként felajánlhat szavatossági védelmet díjazásért cserébe.

· Módosíthatja a Könyvtár vagy annak egy részmásolatát vagy másolatait, így egy, a Könyvtáron alapuló munkát kialakítva, és másolhatja, terjesztheti az ilyen módosulatokat, vagy munkákat a fenti 1. Szakasz követelményei szerint, feltéve, hogy eleget tesz az alábbi feltételek mindegyikének:

· Magának a módosított munkának szoftver könyvtárnak kell lennie.

· Úgy kell létrehoznia a módosított fájlokat, hogy szembetűnő bejegyzést viseljenek kijelentve, hogy ön megváltoztatta a fájlokat és közölve a változtatás szerint.

· Úgy kell létrehoznia a jogosítandó munka egészét, hogy az díjazás nélkül rendelkezésre álljon minden harmadik fél részére ezen Jogosítvány követelményei szerint.

· Ha egy módosított könyvtárban egy szolgáltatás, egy olyan alkalmazói program által átadandó függvényre, vagy adat táblázatra hivatkozik, amely használja a szolgáltatást, és egy argumentumon kívül más is átadásra kerül a szolgáltatás meghívásakor, akkor jóhiszemű erőfeszítést kell tennie annak biztosítására, hogy abban az esetben, ha az alkalmazás nem ad át ilyen függvényt vagy táblázatot, a szolgáltatás még működjön, és hajtsa végre feladatának bármely részét, amelynek értelme marad.

(például egy négyzetgyök kiszámító függvénynek egy könyvtárban olyan feladata van, amely teljesen jól-definiált az alkalmazástól függetlenül. Ezért a 2d alszakasz megköveteli, hogy ezen függvény által használt alkalmazásból átadott függvénynek, vagy táblázatnak opcionálisnak kell lennie: ha az alkalmazás nem adja azt át, a négyzetgyök függvénynek még kell négyzetgyököt számolnia.)

Mindössze ezek a követelmények vonatkoznak a módosított munkára. Ha annak a munkának azonosítható részei nem származnak a Könyvtárból, és indokoltan tekintetbe vehetők független és önmagukban elkülöníthető munkák, akkor ezen Jogosítványt és követelményeit nem kell alkalmazni azokra a részekre, amelyeket elkülönített munkáként terjeszt. De ha ön ugyanezeket a részeket úgy forgalmazza, mint az egész könyvtáron alapuló munka egy részét, az egész terjesztésének meg kell felelnie ezen Jogosítvány követelményeinek, amely megengedi más jogosultaknak a kiterjesztését a teljes egészre, és így mindenkinek és minden részre, attól függetlenül, hogy ki írta azt.

Tehát nem célja ennek a szakasznak, hogy jogokat igényeljen vagy a teljes egészében ön által írt munkákra küzdjön az ön jogáért: inkább az a célja, hogy gyakorolja a könyvtáron alapuló közös munkák terjesztésének és származtatásának ellenőrzési jogát.

Mindamellett, a Könyvtárral (vagy a Könyvtáron alapuló munkával) a nem a Könyvtáron alapuló más munkák puszta felhalmozása a tároló vagy a forgalmazási közegek tömegében nem eredményezi a más munkák ezen Jogosítvány hatókörébe tartozását.

· Választhatja a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány követelményeinek alkalmazását ezen Jogosítvány helyett a Könyvtár egy másolatához. Ennek megtételéhez meg kell változtatnia minden közleményt, amely ennek a Jogosítványnak felel meg úgy, hogy az a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány 2. verziójának feleljen meg ezen Jogosítvány helyett. (Ha a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány 2. verziójánál újabb verzió jelenik meg, megadhatja azt a verziót ehelyett, ha akarja.) Ne végezzen más változtatást ezekben a közleményekben.

Ha ez a változtatás egy adott másolatra megtörténik, az visszafordíthatatlan arra a másolatra nézve, így a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány vonatkozik az ennek a másolatnak minden további másolatára és származékára.

Ez a választás akkor hasznos, ha a Könyvtár kódjának egy részét be akarja másolni egy programba, amely nem könyvtár.

· Másolhatja és terjesztheti a Könyvtárat (vagy annak egy részét vagy származékát, a 2. szakasz szerint) tárgykódban vagy végrehajtható formában a fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint, feltéve, hogy ellátja azt a megfelelő géppelolvasható forráskóddal, melyet a fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint kell terjeszteni a kereskedelemben szokásos szoftver csere adathordozókon.

Ha a tárgykód terjesztése egy megnevezett helyről történő másolási elérhetőség ajánlása alapján készült, akkor a forráskód egyenértékű másolási elérhetőség ajánlása alapján készült, akkor a forráskód egyenértékű másolási elérhetőségének ajánlása ugyanarról a helyről kielégíti a forráskód terjesztésének követelményét, ámbár a harmadik felet nem kötelezi a forráskód lemásolására a tárgykóddal együtt.

· Egy programot, amely a Könyvtár valamilyen részének módosulatát nem tartalmazza, de arra tervezték, hogy a Könyvtárral működjék, lévén azzal szerkesztve vagy összefűzve, „a Könyvtárat használó munkának nevezzük. Az ilyen munka, elkülönítésben, nem a Könyvtár származékos munkája, és ezért kivülesik ezen Jogosítvány hatókörén.

Azonban összefűzve egy, „ a Könyvtárat használó egy, a Könyvtár által létrehozott végrehajtható programmal, amely a Könyvtár származéka ( mivel tartalmazza a Könyvtár részét), inkább, mint egy „könyvtárat használó munka. A végrehajtható program ezért le van fedve ezzel a Jogosítvánnyal. A 6. szakasz közli a követelményeket az ilyen végrehajtható programok terjesztéséhez.

Mikor „a Könyvtárat használó egy fejléc fájlból használ anyagot, amely a Könyvtár része, a tárgykód a munka számára lehet a Könyvtár száma- zékos munkája még akkor is, ha a forráskód nem. Hogy ez igaz-e, az különösen fontos, ha a munka összefűzhető a Könyvtáron kívül, vagy a munka maga egy könyvtár. Annak a küszöbe, hogy ez igaz legyen, nincs a törvényben pontosan meghatározva.

Ha egy ilyen tárgy fájl csak numerikus paramétereket, adat struktúra elrendezéseket és tartozékokat használ, és kis makrókat és kis inline függvényeket (tíz soros vagy kisebb hosszúságút), akkor a tárgy fájl használata nem korlátozott, tekintet nélkül ara, hogy az egy legálisan származékos munka-e. (Azok a végrehajtható programok, melyek ilyen tárgykódot tartalmaznak plusz a Könyvtár részét, még a 6. szakasz hatálya alá esnek.)

Egyébként, ha a munka a Könyvtárnak egy származéka, akkor a munkához a tárgykódot a 6. szakasz kikötései szerint terjesztheti. Egy ilyen munkát tartalmazó végrehajtható program szinten a 6. szakasz hatálya alá esik, akár hozzá van fűzve közvetlenül magához a Könyvtárhoz, akár nem.

· Kivételként a fenti szakaszhoz, egy „Könyvtárat használó munkát szerkeszthet és össze is fűzhet a Könyvtárral olyan munka létrehozására, mely tartalmazza a Könyvtár részeit, és terjesztheti ezeket a munkákat az ön által választott követelmények szerint, feltéve, hogy ezek a követelmények megengedik a munka módosítását az átvevő saját használatára és a konstruálás megfordítását az ilyen módosulatok visszafejtésére.

Ennek a munkának minden másolatával együtt feltűnő közleményt kell adnia arról, hogy a munka, amely a Könyvtárat használja és ez a Könyvtár le van fedve ezzel a Jogosítvánnyal. Mellékelnie kell ennek a Jogosítványnak egy másolatát. Ha a munka végrehajtás alatt szerzői jogi nyilatkozatot jelenít meg, akkor a szerzői jogi nyilatkozatot hozzá kell számítania ehhez a Könyv- tárhoz, épp úgy, mint a hivatkozást a használó utasítására, hogy másolja le ezt a Jogosítványt. Továbbá meg kell tennie a következő dolgokat:

· El kell látnia a munkát a teljes, annak megfelelő géppel-olvasható forráskóddal a Könyvtárhoz, amely tartalmaz minden, a munkában használt változtatást (amelyet a fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint kell terjeszteni): és, ha a munka egy, a Könyvtárral összefűzött végrehajtható program, a teljes, géppel-olvasható „a Könyvtárat használó munkával, tárgykódként és/vagy forráskódként, úgy, hogy a használó módosítani tudja a Könyvtárat és újra össze tudja fűzni, hogy létrehozhasson egy olyan végre- hajtható programot, amely a módosított Könyvtárat tartalmazza. (Magától értetődő, hogy az a használó, aki a Könyvtáron megváltoztatja a definíciós fájlok tartalmát, nem lesz szükségszerűen képes visszaszerkeszteni az alkalmazást a módosított definíciók használatához.)

· Mellékelnie kell a munkához egy legalább három évig érvényes írásos ajánlatot arról, hogy átadja ugyanennek a használónak a fenti 6 alszakaszban meghatározott anyagokat a terjesztés megvalósítási költségét meg nem haladó díjazásért.

· Ha a munka terjesztése egy megnevezett helyről történő másolási elérhetőség ajánlása alapján

készült, akkor az ajánlat egyenértékű a fentiekben meghatározott anyagok ugyanazon helyről

történő másolási elérhetőségével.

· Ellenőrizze, hogy a használó már megkapta ezeket az anyagokat, vagy már elküldött egy

másolatot ennek a használónak.

Végrehajtható program esetén „a Könyvtárat használó munka szükséges formájába bele kell érteni annyi adatot és utility programot, amennyi abból a végrehajtható program reprodukálásához szükséges. Azonban, speciális kivétel- ként, a terjesztett forráskódnak nem kell semmi olyan tartalmaznia, amit rendes körülmények között az operációs rendszerek fő elemeiként (compiler, kernel, stb.) terjesztenek (akár forrás, akár bináris formában), amelyek alatt végrehajtható program fut, tekintet nélkül arra, hogy maguk az elemek velejárói a végrehajtható programnak.

Megtörténhet, hogy ez a követelmény ellentmond más tulajdonú könyvtárak jogosítványi korlátozásainak, amelyek nincsenek általános esetben az operációs rendszerhez mellékelve. Ilyen ellentmondás azt jelenti, hogy nem használhatja mindkettőt és vele együtt a Könyvtárat a végrehajtható programban, amelyet terjeszt.

7. Elhelyezhet olyan könyvtári szolgáltatásokat, amelyek egymás mellett egy Könyvtáron alapuló munka egy egyszerű könyvtárban együtt másik könyvtári szolgáltatással, amely nincs lefedve ezzel a Jogosítvánnyal, és terjesztheti ilyen kombinált könyvtárként, feltéve, hogy ezt a két dolgot megteszi:

· Ellátja a kombinált könyvtárat ugyanennek a Könyvtáron alapuló munkának egy másolatával, kombinálatlanul egy másik könyvtári szolgáltatással. Ezt a fenti szakasz követelményei szerint kell terjeszteni.

b) Adjon szembetűnő nyilatkozatot a könyvtárral arról a tényről, hogy annak egy része a Könyvtáron alapuló munka, és elmagyarázva, hogy hol lehet meg- találni a vele járó kombinálatlan formáját ugyanennek a munkának.

8. Nem szabad másolnia, módosítania, aljogosítvánnyal ellátnia, mással összeszerkesztenie, vagy terjesztenie a Könyvtárat, kivéve, ha ez kifejezetten így rendelkezik ezen Jogosítvány szerint. Bármely kísérlet egyébként a Könyvtár másolására, módosítására, aljogosítvánnyal ellátására, mással összeszerkeszté- sére érvénytelen, és automatikusan megszünteti az ön jogait erre a Jogosítvány- ra vonatkozóan. Továbbá, azok a felek, akik kaptak a másolatokból, vagy jogokból, amelyek önt ezen Jogosítvány szerint már nem illették meg, az ő jogosultságuk is megszűnik mindaddig, míg az ilyen partnerségben szolgálat- készek maradnak.

9. Ön nincs ennek a Jogosítványnak a elfogadására kötelezve, mivel nem írta azt alá. Azonban semmi más egyéb nem adhat engedélyt a Könyvtár vagy származékos munkáinak módosítására vagy terjesztésére. Ezeket a műveleteket a törvény tiltja, ha nem fogadja el ezt a Jogosítványt. Ennek okáért, a Könyvtár (vagy a Könyvtáron alapuló valamely munka) módosítása vagy terjesztése esetén fel kell tüntetnie ezen Jogosítvány ön általi elfogadását, és ezzel annak minden követelményét és feltételét a Könyvtár vagy azon alapuló munkák terjesztésére vagy módosítására.

10. Mindenkor, amikor újra elosztja a Könyvtárat (vagy a Könyvtáron alapuló valamilyen munkát), a címzett automatikusan elnyeri az eredeti jogosult jogosítványát az ezen a kikötések és feltételek tárgyát képező Könyvtár másolására, terjesztésére, mással összeszerkesztésére vagy módosítására. Nem köthet ki bármilyen egyéb korlátozást a címzett gyakorlatában, mint amit ebben a törvények megengednek. Nem felelőssége engedékenysége kényszeríteni harmadik felet ezen Jogosítvány iránt.

11. Ha bírósági határozat vagy szabadalom sértés okán vagy egyéb (szabadalom kiadással nem korlátozott) egyéb ok következményeként feltételek vannak önre kiróva (akár bírói rendelkezéssel, megegyezéssel, akár egyéb módon), amelyek ellentmondanak ezen Jogosítvány feltételeinek, ezek nem nyújtanak felmentést önnek ezen Jogosítvány feltételei alól. Ha ön nem tud úgy terjeszteni, hogy együttesen eleget tegyen ezen Jogosítványból eredő kötelezettségeinek és más ide vonatkozó kötelezettségeinek, akkor ennek következményeként a Könyvtárat egyáltalán nem terjesztheti. Például, ha egy szabadalmi jogosítvány nem engedi meg szerzői jogdíj-mentesen a Könyvtár újraelosztását bárki által, aki közvet- lenül vagy közvetetten az ön révén másolathoz jutott, akkor az egyetlen lehetőség, hogy eleget tehessen ennek és a Jogosítványnak az, hogy teljesen tartózkodik a Könyvtár terjesztésétől.

Ha ennek a szakasznak valamely részét érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tartja sajátos körülmények között, a szakasz maradéka van alkalmazásra szánva, és a szakasz egésze más körülmények közötti alkalmazásra van szánva.

Nem célja ennek a szakasznak rábírni önt valamely szabadalom vagy tulajdonjogi

igény megsértésére vagy ilyen igény érvényességéért küzdeni: ennek a szakasznak

egyetlen célja, hogy megvédje a szabad szoftverek terjesztési rendszerének

sértetlenségét, amely a nyilvános jogosítvány gyakorlatában teljesül. Sok ember

adott nagylelkű hozzájárulást az ezzel a rendszerrel terjesztett szoftverek

széles sokaságához bizalommal a rendszerrel terjesztett szoftverek

széles sokaságához bizalommal a rendszer következetes alkalmazása iránt: a

szerzőn/adományozón múlik a döntés, hogy kész szoftvert terjeszteni egy más

rendszerben és az engedélyesre nem hárulhat ez a választás.

Ez a szakasz arra van szánva, hogy teljesen tisztázza, mi a nézetünk ezen Jogosítvány adta támasz fontosságáról.

12. Ha a Könyvtár terjesztése és/vagy használata bizonyos országokban korlátozva van akár szabadalmakkal, akár szerzői jogi egyezményekkel eredeti szerzői jog tulajdonos, aki a Könyvtárat ezen Jogosítvány hatálya alá helyezte, hozzátehet egy határozott földrajzi terjesztési határolást, amely kizárja ezeket az országokat, így a terjesztés csak az így ki nem zárt országokban engedélyezett. Ilyen esetben ez a Jogosítvány magába foglalja a határolást, mintha a törzsszövegébe lenne írva.

13. A Szabad Szoftver Alapítvány időről-időre közzéteheti a Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítvány javított vagy új változatait. Az ilyen új változatok szellemükben hasonlóak a jelenlegi változathoz, de részletekben eltérhetnek, hogy új problémákat és vonatkozásokat célozzanak meg.

· Ha be akarja foglalni a Könyvtár részeit más szabad programba, amelynek a terjesztési feltételei eltérőek, írásban kérje a szerző engedélyét. Amely szoftver esetében a szerzői jogot a Szabad Szoftver Alapítvány létesítette, írjon a Szabad Szoftver Alapítványnak: mi olykor ezért kivételt teszünk. Döntésünket kettős cél vezeti, szabad szoftvereink minden származéka szabad státusnak megőrzése és általában a szoftverek megosztásának és újrahaszno- sításának előmozdítása.

NINCS SZAVATOSSÁG

szerkesztés

15. MIVEL A KÖNYVTÁR DÍJMENTESSÉGRE VAN JOGOSÍTVA, A KÖNYVTÁRRA NINCS SZAVATOSSÁG AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY MÉRTÉKÉIG. KIVÉVE, AMIKOR A SZERZŐI JOG TULAJDONOS ÉS/ VAGY MÁSIK FÉL ÍRÁSBELI KIJELENTÉSE FELTÉTELEZI A KÖNYVTÁRRÓL „AHOGY VAN, BÁRMILYEN SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, AKÁR NYILTAN, AKÁR BURKOLTAN,

BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMMKÉPESSÉG ÉS HELYESSÉG SZAVATOSSÁGÁT EGY SAJÁTSÁGOS HASZNÁLATRA. EZZEL A KÖNYVTÁR MINŐSÉGÉT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT ILLETŐEN A TELJES KOCKÁZAT AZ ÖNÉ. AMENNYIBEN A KÖNYVTÁR HIBÁSNAK BIZONYULNA, MINDEN SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁS, JAVÍTÁS ÉS HELYESBÍTÉS KÖLTSÉGÉT ÖN VÁLLALJA.

· CSAK HA AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY VAGY ÍRÁSBELI EGYEZSÉG KÖTELEZI, AKKOR TARTOZIK ÖNNEK FELELŐSSÉGGEL A SZERZŐI JOG TULAJDONOS VAGY MÁSIK FÉL, AKI A KÖNYVTÁRAT MÓDOSÍTHATTA VAGY ÚJRA ELOSZTHATTA A FENT ENGEDÉLYEZETT MÓDON, A KÁROKÉRT, BELEÉRTVE BÁRMELY ÁLTALÁNOS, SPECIÁLIS, ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, AMELY HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY A KÖNYVTÁR ALKALMATLANSÁGA RÉVÉN KELETKEZIK (BELEÉRTVE DE ARRA NEM KORLÁTOZVA ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY A PONTATLANSÁGÁT VAGY AZ ÖN ÁLTAL VAGY HARMADIK FÉL ÁLTAL FENNTARTOTT ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY A PONTATLANSÁGÁT VAGY A KÖNYVTÁRNAK MÁSIK SZOFTVERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE SIKERTELENSÉGÉT), MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN TULAJDONOS VAGY MÁSIK FÉL TÁJÉKOZTATÁST ADOTT AZ ILYEN VESZÉLYEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK VÉGE

Függelék: hogy alkalmazhatja ezeket a kikötéseket és feltételeket új Könyvtáraihoz

szerkesztés

Ha fejleszt egy új könyvtárat, és azt akarja, hogy a közönségnek a legnagyobb lehetősége legyen a használatára, akkor ajánljuk, hogy szabad szoftverként készítse el azt, amelyet bárki újra eloszthat és változtathat. Ezt így megteheti az újraelosztásnak az engedélyezésével az itteni feltételek szerint (vagy választhatóan a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvány követelményei szerint).

Ehhez, csatolja a következő közleményeket a könyvtárhoz. Legbiztosabb ezeket minden forrás fájl kezdetéhez csatolni, hogy a leghatásosabban közvetítse a szavatosság kizárását: és minden fájlban lennie kell legalább „copyright „ sornak és egy mutatónak, hogy hol található a teljes szöveg.

<egy sor megadni a program nevét és egy rövid terv arról, hogy mit csinál. >

Copyright (C) <év> <szerző neve>

Ez a könyvtár szabad szoftver, újra eloszthatja és módosíthatja a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítvány követelményei szerint, melyet a Szabad Szoftver Alapítvány tett közzé, vagy a Jogosítvány 2. vagy (választása szerint) későbbi verziója alapján.

Ez a könyvtár abban a reményben van terjesztve, hogy hasznos lesz, de MINDEN SZAVATOSSÁG NÉLKÜL: ideértve a FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGYEDI HASZNÁLHATÓSÁG HELYESSÉGÉNEK szavatosságát is. Lásd a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítványt a részletekről.

Meg kell kapnia egy másolatát a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítványnak ezzel a programmal: ha nem, írjon a Szabad Szoftver Alapítvány Inc.-nak 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Adjon arról is információt, hogyan tudnak önnel kapcsolatba lépni elektronikus vagy hagyományos posta útján.

Meg kell adni a munkáltatóját is (ha programozóként dolgozik) vagy iskolai végzettségét, ha van, jelezni a „szerzői jogról lemondást a könyvtárról, ha szükséges. Íme egy példa, megváltoztatott nevekkel:

Yoyodyne, Inc., ezennel lemond minden szerzői jogi érdekeltségéről

Random Hacker János által írt „Frob könyvtárban (egy könyvtár forgató

gombokhoz).

<Ravasz Tibor aláírása >, 1989. április 1.

Ravasz Tibor, az elnök helyett

ez minden amit meg kell tennie!