Címerhatározó/Básznai címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Básznai másként Kassos (olv. Kasszosz) család címerével foglalkozik.


A czímeres levél szövege eltérő a magyarországi formától. A kitüntetett testvéreket megszólítja: „Kedvelt híveink”. A czímert a szövegben leírja és ez a leírás az oklevél közepére festett képpel teljesen megegyezik. A képnek e helyzete következtében a pajzs hajlása is jobbra, az uralkodó neve felé történik. Az oklevél befejező formulái csaknem szószerint egyeznek az öt évvel azelőtt kiadott Kölkedi-féle armális szövegével (l. e füzet XI. sz. oklevelét). Szóval e formulák mindenben a birodalmi kanczellária gyakorlatát tükrözik vissza; abban azonban eltér a szöveg a Kölkedi-félétől, hogy ez nem adja a czímerkép magyarázatát.

A birodalmi czímert kapó testvérek családjáról semmit sem tudunk, még azt sem, hogy nevöket honnét vették. Bászna van Erdélyben és van Zalamegyében a zalavári apátsághoz tartozó birtokok közt. Valószínűbb, hogy a családi név az előbbitől ered. A kitüntetettek érdemeiről az oklevél bővebb felvilágosítást nem ád. Hogy magyarországiak voltak, kétségtelen a szöveg azon többszörös hivatkozásából, mikor a birodalomnak tett szolgálatokon kivűl a magyar szent korona iránt szerzett érdemeiket magasztalja. Az oklevél keltezési helye arra mutat, hogy az uralkodó kiséretében voltak, mikor Zsigmond a római császárkoronázásról a bázeli zsinatra ment. Ez az ünnepélyes alkalom, ép úgy mint a konstanczi zsinat, sok hasonló kitüntetésnek volt okozója.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Lásd még: