Címerhatározó/Böszörményi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Böszörményi család címerével foglalkozik.


hiripi és ivácskói Böszörményi, másként Böszörményi-NagySzerkesztés

 

Szatmár-vármegyei család, mely idővel Beregben is elterjedt. Péter és György 1635-ben lapnak czímeres nemeslevelet II. Ferdinándtól. 1732-ben Nagy Sámuel alias Böszörményi és Komáromy András III. Károlytól adományt nyernek Ivácskófalvára és Hiripre, 1756-ban pedig B. Sámuel és fiai Sámuel, Ferencz és József, Mária Teréziától Pettyénre. A család ezeken kívül még Erdődön, Dobrácsapátiban, Aranyosmeggyesen, Berenden és Berenczén volt birtokos és Szamoskóródot és Kiskolcsot bírta zálogban. Szatmár vármegye 1846-ban nemesi bizonyítványt állított ki a család számára. Tagjai közül Ferencz, a XVII. század végén 3 ízben szolgabíró, - Sámuel 1697-ben szolgabíró. - Antal, (megh. 1860) megyei biztos. - Elek, (megh. 1885) ügyvéd. -József, (megh. 1880) gyógyszerész - Pál, (megh. 1863) földbirtokos, 1848-49-ben honvédhadnagy. - László. 1848-49-ben honvédtiszt. - Sándor, (megh. 1899) megyei útbiztos, egyházmegyei tanácsbíró. Bertalan, pettyéni földbirtokos, szintén meghalt. - II. Sándor, jelenleg pettyéni birtokos, volt orsz. képviselő. - Emil, jelenleg szatmári ügyvéd, egyházmegyei tanácsbíró. - II. József, (megh. 1903) jogtudor, ügyvéd, majd kir. ügyész. - Endre, jelenleg ny. főszolgabíró, - Károly, (megh. 1896) ügyvéd, kir. tan., volt szatmári polgármester, a vaskoronarend lovagja, - Zsigmond, jelenleg aranyosmeggyesi birtokos és a nagybányai egyházmegyének 23 évig tanácsbírája. - László, jogtudor, jelenleg keresk. min. tisztviselő, - Károly joghallgató, - Árpád, ügyvédi irodaigazgató.

582 Czímer: kékben, hármas zöld halmon ágaskodó kétfarkú aranyoroszlán. Sisakdísz: pánczélos, nyílt sisakos vitéz, jobbjában egyenes kardot tart, balját csípőjén nyugtatja. Takarók: kékarany, vörösezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs