Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Barrwy (olv. Barvi) család címerével foglalkozik.


Barrwy Simon 1417. május 20., Konstanz Zsigmond címer általa: testvérei Pál, Mátyás, János, Imre, István és (másik) Imre

DL 50.515

A családról, mely ezt a címert kérte magának adatni, a címereslevélbe foglaltakon kívül semmit sem tudunk, még azt sem, hol volt az a Barrwy nevű hely, melyről a család nevét írta. A címereslevél pedig szűkszavú, a szokott sablonos formában van tartva. Csak annyit tudunk meg belőle, hogy a fő címerszerző Zsigmond király udvarának belső tagja volt (aule nostre familiaris), ki a királyt külföldre is elkísérte, még pedig isztriai, lombardiai, francia-, spanyol- és angolországi útjaira. Ezek szerint tehát már legalább is az 1412. év óta állott a király belső szolgálatában. A kitüntetés ebben az esetben is már nemesi rangban levőket ér, kik részére a címer „nemességöknek nagyobb fényéűl” szolgál. Az oklevél adatai nyomán a következő kis leszármazási töredék állítható össze: Apa: Barrwy-i Ferencz; Fiak: Simon (a királyi udvar familiárisa), Pál, János, Imre, István, Imre. A címeradományban részesek Barrwy-i Simon testvérei is.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

(A név talán összefüggésben lehet a magyar Színes névvel, mert a szláv nyelvekben a barvý jelentése 'színes'. [Szegedi László])

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

[2]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs