Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Berényi család címerével foglalkozik.


berényi Kakas szerkesztés

 

   

Berényi Kakas János 1431. március 12-én Nürnbergben Zsigmondtól kapott címert apjával Lászlóval, testvéreivel Istvánnal és Balázzsal.

megj.: a címer a szövegben nincs leírva, a család neve később Berényi DL 57.168

A czímeres levél teljes általánosságban emlékezik meg a Berényi grófok czímerszerző ősének érdemeiről. Ez az ős: Berényi Kakas János, ki Rozgonyi István és György pozsonyi, nyitrai és komáromi főispánoknak volt bizalmas belső embere. Vele együtt két testvére István a budai káptalan kanonokja és Balázs, valamint atyjuk Kakas László is részesei a czímeradománynak. Mindezek már az adomány korában régi nemesi állapotban voltak.

A Berényi grófok családjának multja még teljes homályban van; annyi kétségtelen, hogy a kimutatható első ős a Berényfalvából való Bertalan, a nógrádi vár jobbágya, ki a XIII. század első felében élt. Tőle azután négy nemzedék a XIV. század közepéig levezethető. Ekkor azonban majd egy századon keresztül hézag következik és a czímerszerzőket e régi nemzedékkel összekötni sehogy sem tudjuk. A czímerszerzőktől sem kétségtelen a további leszármazás. Ez csak a XVI. század első felében élt és előbb János király, utóbb I. Ferdinánd pártján volt Berényi Andrástól, a család további nagyságának megalapítójától kezdve bizonyos.

Ismeretes, hogy a család rangja az újabb időben többször emelkedett. 1655-ben a bárói czímet kapja meg; s az egyik ág 1700. táján, a másik pedig 1720. április 5-én emelkedik grófi rangra. A grófi czímer mindenben megegyező az 1431. évivel. Megmarad a pajzsmező sárga szine, az ezüst korona, a balra fordított helyzet, annak daczára, hogy a pajzs egyenesen álló. Csak a csillag és a takaró szine változik át aranyra. A közhasználat ettől a pontosan megállapított ábrázolástól némi lényegtelen eltéréseket engedett meg; így pl. a balra néző mókus akárhányszor jobbra fordul, a csillag néhol nyolczágú és szine arany, ezüst, fekete közt váltakozik; a korona pedig legtöbbször arany.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

karancsberényi Berényi szerkesztés

 

Karancsberényi br. Berényi György 1720. április 5., Bécs III. Károly grófi rang és címer általa: felesége Újfalussy Klára, gyermekei Tamás, András, Zsigmond, György, József, Judit, Borbála, Erzsébet

P 49 Berényi cs. lt. Fasc. 2. No. 14

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: