Címerhatározó/Berekszói címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Berekszói család címerével foglalkozik.


A czímer valósággal beszél; elmesél a czímerszerző életéből egy epizódot. Még beszédesebbé válik a kép, ha magyarázatúl hozzá vesszük az oklevél szövegét. Berekszói Péter legelsőben az 1444 évi szerencsétlen várnai csatában tüntette ki magát. Az ütközetben, hol a magyar király életét veszté, Hunyadi János is jelen volt. Murat török szultán számban túlnyomó serege erősen sanyargatja a keresztényeket, magát Hunyadit is körülfogják a janicsárok; ekkor Berekszói vitézül közéjük csap és ezek halálos sebet ejtenek rajta. Ezután is többször harczol Hunyadi oldalán. Igy 1446-ban Frigyes császár ellen, mikor Hunyadi a gyermek V. Lászlót és a szent koronát törekedett a császár kezéből kiszabadítani; ekkor Ausztria és Stiria pusztítása közben nyakán egy nyíl súlyosan megsebzi. Ennyi vitézség, ennyi vérhullatás jutalma a látható jelentéses czímer.

Kétségtelen, hogy a czímeralak magát Berekszói Pétert akarja hadi öltözetében, az ausztriai csatározás közben szerzett nyaksebbel bemutatni. A sisakdísz talán éppen a török szultán képe, kit az oklevél névszerint felemlít. Kifogást tehetünk a czímer szerkezete, stilizálása, a sisaktakaró nehézkes volta ellen; de annak történeti és fegyvertani érdekességét tagadni nem lehet. Érdekessé teszi azt a kiállító neve is; mert Hunyady Jánostól eredő czímeres levelünk igen kevés van.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: