Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Cometh (olv. Komet) család címerével foglalkozik.


Cometh József szegedi királyi inspector aláírása és pecsétje

Pár év múlva a városban [Hódmezővásárhely] (1701.) már 146 házas gazda, 17 zsellér. 46 felnőtt legény s 11 felnőtt lány találtatott; még néhány árva is volt benne, bár egyébként kiskorú gyer­mek alig s nagyon kevés találkozott. A telepesek közt 14 volt idegen; a többi mind itt született. Voltak köztük szabók, három mészáros, szűcs és csizmadiák, s utóbbiak magokkal hozták budai társaik céhlevelét is.432 [A város összeírása 1701-ből (szept. 7.) és 1702-ből a gr. Károlyi nemz. bp. lírában és illet, az Orsz. ltrban Urb.et Conscript., fasc. 221. nro 19. A Csanádi püspök kérvényének A) melléklete 1719; márc. 20-ról a bécsi csász. titkos Irban, Hungarica, fasc. 78. d) 1—203, nro 78,7.]... E módon a város hatósági és jogi állásában is változás állott be. Mert miután a lakosság taksa-fizetés nélkül birtokolta a földeket, ez által félig már kilépett a földesúri hatalom alól, melynek a török alatt különben is csak árnyéka volt meg. Most a felsőséget minden ügyben a szegedi kincs­tári tiszttartóság s ennek teje Cometh József képezte a községre nézve; innét jött minden ren­delet, éhez kellett fordulni minden, csak félig-meddig fontos ügyben is, úgyhogy a parlag-szőllők feltöréséhez sem lehetett ennek engedélye nélkül fogni. A régi földesurak vagy ezek ivadékai közül egyelőre senki sem jelentkezett jogaival, csupán Bercsényi és a püspökök maradtak birtokban. Dőlni István újonan kinevezett csanádi püs­pök különösen serény volt a püspöki ősi jószá­gok kikeresésében s meghatalmazottját, Szabó Jánost, bízta meg, hogy kutassa (1700. április 20.) ki, foglalja el és oltalmazza meg az őt illető városokat, falukat és pusztákat; ez utób­biakra szállítson jobbágyokat s egyezzék meg mindenütt az adózásra és dézmára nézve. És mint­hogy a püspök egyszersmind Csanádinegye fő­ispánjává is kineveztetett, másik meghatalmazott­jának, Jánosi Ferencnek, azt az utasítást adta, hogy szintén a helyszínére utazva, tegyen meg mindent a vármegye szervezése érdekében, mind­kettőnek pedig, hogy az üres helyekre mindenüvé katholikusokat telepítsenek s állítsák helyre a kath. egyházakat. A meghatalmazottak pontosan eljártak megbízatásukban. Szabó összeírta a püspök jószágait s a 104 községet s illetőleg pusztát magában fog­laló lajstromba beleiktatta határunkból Csomorkányt, Batidát, Kisfecskést, Rárós t(Rákos puszta neve alatt). Sámsont, Tótkutast, Pere s-kutast, Újvárost és Mágocsot is; maga a püspök pedig kérte a kancelláriát e birtokok át­adására, noha a megbízottaknak már előbb külö­nösen meghagyta, hogy azoktól a birtokosoktól, kik beigtató levelet nem tudnak mutatni, »akár-mint hánykódjanak és protestáljanak is«, a jó­szágokat egyszerűen foglalják el. Ezzel azonban a püspök túllépett a jogosság határán, mert a név­sorba olyan helyek is bele kerültek, melyek oda nem tartoztak. Nem is rendelte el azok átadását egyelőre az udvar, csak az új-szerzeményi. bizott­ság egyezett belé, hogy az általa felsorolt helyektől a püspök a dézmát szedhesse.436 [Cometh József szegedi k. inspector levele 1702. febr. 1-ről a bírákhoz a város ltrában, Rvi. 2. cs. fj jegy alatt.] [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: