Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Cramer , Kramer család címerével foglalkozik.


Mikor e jegyet közzétettem, nem is reméltem, hogy egy szerencsés véletlen a megoldás kulcsát a kezembe fogja adni. Pedig a közlemény még meg sem jelent s a czímeres jegy mögé rejtőzött mester személye már — úgy vélem, elegendő biztossággal — meg volt állapítható. Ezért szükségesnek látom visszatérni az előző számban csak példakép bemutatott jegyre. A szóban forgó s itt 1. ábra alatt újból bemutatott jegyet a XVII. század közepe táján használt s számos azonos példányban előfordult kettős keresztet ábrázoló lőcsei hitelesítőjegygyel együtt az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum 16,406. leltári számú aranyozott, fedeles kupáján találtam. (Szepesi származását a fedél belsejébe vésett iglói Szontágh-czímer is igazolja, hármas halom felett ragyogó nap.) Ugyané jegyek — csakhogy elkopva — előfordulnak még egy XVII. századi, figurális végződésű aranyozott kanálon Varjú Elemérné úrnő tulajdonában Kassán. A mesterjegy, miként már előző közleményemben is feltételeztem, egy nemesi származású ötvösmester családi czímerét tünteti fel : két rézsútos pólya által átszelt mezőben négyszirmú rózsát. Heraldikusainktól reméltem útbaigazítást, mely család használt ilyen czímert, hogy megállapítható legyen, volt-e abban az időben ilyen családbeli ötvöse Lőcsének. A véletlen azonban -— erre irányuló kutatás nélkül is — rávezetett a kérdéses czímer nyomára és pedig épen Lőcsén.

A lőcsei ág. ev. egyház tulajdonában van egy kis patena, ennek fenekébe van bevésve az itt ábrázolt czímer. (2. ábra.) A négyosztatú pajzs jobb felső és bal alsó mezejében ott látjuk a mesterjegyünkkel azonos czímerképet. Az azonosság nyilvánvaló, a pólyák ellenkező irányát az ötvösjegyen könnyen megmagyarázhatjuk, mert hiszen a bélyegző vasba vésett rajz fordítottja volt a jegynek vagyis annak vésésénél a mintáúl szolgáló czímer teljesen híven másoltatott.

Már most: ezt a czímert a patenán látható körirat «F o F o PME o JACOB o CRAMER S ° C ° R ° M o TRIC ° ET VERED. LEVSC.» szerint a nemes Cramer család egy tagja használta. A Cramer családnak egy másik tagját pedig, Cramer (Kramer) Pált ötvösként említi az 1664—67. években Hain Gáspár lőcsei krónikája.1 [1 Hain Gáspár krónikája. Kiadja: a Szepesmegyei Történelmi Társulat. II. kötet. Lőcse, 1911.]

Azt hiszem, ide nem kell több bizonyíték: az alig megfejthetőnek látszott jegyet bízvást elfogadhatjuk Cramer Pál lőcsei ötvösmester jegyének.[1]


  • Irodalom:

W. Kőszeghy Elemér: CSALÁDI JELVÉNYEK LŐCSEI ÖTVÖSJEGYEKEN. Archaeologiai Értesítő 1912. 220-222.[2]

W. Kőszeghy Elemér: A MAGYAR ÖTVÖSJEGYEK RENDSZERES GYŰJTÉSÉRŐL. Archaeologiai Értesítő 1912. 132-150.[3]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs