Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Cromer (olv. Krómer) család címerével foglalkozik.


"A [15.] század msáodik felének sírkövei stíl tekintetében lényeges eltérést mutatnak a XIX. századiakhoz képest. Ezekről elmarad a nagy kereszt alakja, s a főteret egy csúcsíves fülkét ábrázoló féldombormű foglalja el; ez alá van helyezve a czímerpaizs, mely e században többnyire kajácsos s alul kerek, vagy bevágott.

Az idetartozó sírkövek közül a legnevezetesebb Cromer Ágoston kassai szenátoré 1472-ből (7. sz.) Minusculás felirata:

† hic . iacet . famosus dnus .
Augustinus Cromer . guondam. .
consul . Cassovien . et . fundator
huius . capelle . q. obiit .
Anno . m . CCCC . IXXII.

A sírkő közepét Cromer Ágoston családjegyével ellátott paizs tölti be, alatta pedig mondatszalagon a fohász olvasható:

Orate . deum . pro eo.

E sírkőből tudjuk meg, hogy Cromer Ágoston kassai consul volt s hogy ő építette a dóm egyik déli kápolnáját, valószinüleg azt, melyben sírköve fölfedeztetett, tehát amelyben el is temették. (Borovszky 76.)

A kassai dóm jelenlegi gyökeres restauratiója alkalmával történt fel- és alapbontásoknál a századok homályából napfényre került két érdekes sírkő, mely több érdekes és fontos adattal gazdagítja műtörténetünket. ...midőn a dóm belső pilléreit egészen lebontották, akkor napfényre kerültek azon régi sírkövek, melyek a [főpillér lépcsőzete] pilléreknek mintegy talapzatát képezték.

...

A másik itt bemutatott régi sírkőlap (2. ábra ) majdnem egy egész századdal fiatalabb az előbbinél, és szintén a kassai dóm újítása alkalmával került napfényre, és pedig a dómnak az előcsarnokkal megnyújtott déli kereszthajójának keleti oldalához épült, s utóbbi időben a kanonokok szekrestyéjének használt déli kápolna kövezete alatt.

Ezen egyszerűsége mellett is díszesnek mondható sírkőlap szélessége 1'03, hosszúsága pedig 1'94 méter, anyaga kemény mészkő. Kissé mélyebben fekvő belső mezejének felső része liliom végű orros csúcsívvel van díszítve, mely a mező mintegy bekoronázására szolgál. A 14 cm. széles szegélyén bevésett felirat így hangzik:

Ezen csinos minuscula betűkből álló felirat által tudjuk meg, hogy ezen sírkőlap Cromer Ágoston kassai volt polgármester emlékének van szentelve, ki 1472-ik évben a kassai dóm egyik déli kápolnáját alapította, s költségén felépítette, s ugyane kápolnában el is temettetett.

A sírkő közepén díszlik — féldomborműben — az alsó részén egy félkörrel határolt czímerpajzs, melynek jobb széle kajácsos. A czímerpajzsok ezen alakja a XV-ik század második felében mindinkább jutott használatba.

A pajzs egész mezejét egy építőmester jegyéhez leginkább hasonló monogramm foglalja el, szárai közt egy minusculás a betű vehet ő ki, mely talán az Augustinus keresztnév kezdőbetűjének tekintendő. Ezen monogramm tehát Cromer Ágoston polgármester jelvénye vagy monogrammja.

A XV. és XVI., sőt még a XVII-ik században gyakran találkozunk a polgári patriczius családok ily alakítású monogrammjaival, míg azonban a régi monogrammok a quadratura schémája szerint alakított mértani idomú vonalakból állanak, addig a későbbiek, nevezetesen a XVII-ik századból származók a név kezdőbetűiből vannak szerkesztve.

A czímerpajzs alatt egy tekercses szalagon: orte . deum . pro . eo . bevésett és szintén minusculákból álló felirat olvasható A feliratos szalag egyik végén lóhere alakú diszítmény van bevésve. Hogy pedig a köbe vésett betűk, valamint a diszítmények jobban láthatók legyenek, azaz határozottabban s hatásosabban váljanak el a kö világos szürke-barna színétől, ezen bemetszések fekete szurokhoz hasonló mastixxal voltak kitöltve, mely többnyire már kihullott; nyomai azonban itt-ott, különösen a mélyebb bemetszésekben még fennmaradtak. Ezen festékül használt anyag meggyújtva lánggal ég el és szurok szagot terjeszt.

...

A Cromer-család már a város XIV-i k századbeli adólajstromaiban fordul elő és még a XVI. században virágzott. (Myskovszky)[1]

  • Irodalom:

Myskovszky Viktor: Két régi síremlék a kassai dómban. Archaeologiai Értesítő, 1888/2. 125-130.[2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs