Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Czéczey, Czeczei családok címerével foglalkozik.


Czéczey szerkesztés

 

Czéczey. Régi kihalt előkelő család. Czéczey Lénárd, mint Zápolya híve, 1536-ban megszállotta Kassát s tizenöt évig kapitánya volt. 1550-ben halt meg.

Czimere: két egymáson álló, csőrükkel viaskodó ragadozó madár.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Czeczei szerkesztés

   

Az okolocsányi kolostort és templomot eredetileg Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A Vág partján épült 1476-1492 között. Korábbi része az itt található plébániatemplom része volt. A háromhajós templom többszögű szentélyben végződik, mely a liptói későgótikus építészet egyedülálló példája. Építtetője Mátyás király volt, aki a feladattal famliárisát, Czeczei Mátyást bízta meg és őt Liptó, Árva, Turóc, Nyitra, Sáros, Abaúj, Zemplén és Ung vármegye főispánjává is kinevezte. Czeczei a hajó északi oldalán családi kápolnát alakított ki, ami a Duna-menti ferences kolostorok egyik jellegzetessége. A templom belső díszítését 1500 körül valószínűleg a Szapolyaiak rendelték meg. Száz év múlva, a protestantizmus térnyerésével a ferencesek elhagyták Okolicsányt és csak 1697-ben tértek vissza, Mattyasovszky László nyitrai püspök támogatásának köszönhetően. A kolostor a mai formáját 1740 után kapta. Az akkori építkezések fő donátorai a helybeli Okolicsányi család volt, akiknek a címere megtalálható a fő és az oldalsó barokk oltáron is. Megtartották az eredeti Czeczei kápolnát, és itt nyugszik Okolicsányi János, váradi érsek is.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs