Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Czottmann család címerével foglalkozik.


Czottmann Bertalan és harmadik felesége címere a kassai Mattertia-oltár festményén, 1516
A Mettercia oltár képe, 1516, kassai Szt. Erzsébet dóm
A kassai Mattertia-oltár, 1516
Mettercia oltár, 1516, kassai Szt. Erzsébet dóm

"E házaspár kilétét magán a képen látható jelek révén megközelítőleg meghatározhatjuk. A nagy mozsár elárulja, hogy a férfi 1516-ban gyógyszerész volt Kassán, a melynek czimerét joga volt a képre ráfestetnie. A donátor és donatrix előtt látható, föltűnő nagyságú és igen gazdag, finom kivitelű két czimer bizonynyal kulcsát adná a kérdésnek, ha eddigelé sikerült volna azoknak a nevét teljesen kideríteni, a kik azok használatára jogosultak voltak.

A donátor czimere 1 [1 V. ö. Mihalik, i. h.] váltakozó, függélyes zöld és arany mezőkben egymás fölött álló három, félig arany, félig zöld, hatágú csillagot mutat. A czimer szineit ismétli a gazdag, kacskaringós czímertakaró, a mely fölött zárt csőrsisak emelkedik, arany és piros fonású tekercscsel. Ez oromdíszből koronás angyal félalakja emelkedik ki, balra arany, jobbra zöld szárnynyal, mellén az alsó czimer ismétlésével. A donatrix czimere zöld mezőben háromszögben elrendezett, jobbra néző, három barna madarat, nyilván fürjet mutat. A czímertakaró arany és zöld színű; a fölötte emelkedő, tekercses zárt csőrsisak fölötti oromdísz zöld szárny, a melyen a czimer három madara ismétlődik.

...

...a kép donatora Czottmann Bertalan, kassai gyógyszerész, a ki annak az emlékére rendelte meg, hogy 1516-ban gyógyszertárát vejének átadta. Kemény ugyan nem említi meg forrását, illetőleg azt, vajjon a megrendelés ténye van-e följegyezve, vagy csak az átadásé. Ez utóbbi esetben is azonban határozott értéke van adatának. Mindenesetre figyelemreméltó az a körülmény is, hogy az évszám a föltűnő helyre festett városi czimer alá van irva. Így nincs kizárva az sem, hogy a kép annak az emlékére, örömére készült, a mikor a jómódú, tekintélyes gyógyszerész a városi tanácsosok, patriciusok sorába emelkedett és így bizonyos tekintetben a városi czimer használatához is volt joga.

A donator mögött, a festmény bal szélén áll a férfi védőszentje, a kit az aranyos dicsfényében látható fölirat (S·bARTОLОNEVS) nevez meg. Az egész festmény legnagyobb alakja magassága a dicsfény nélkül 44'5 cm), és bizonynyal a legsikerültebbek egyike. Szépen, gondosan mintázott erőteljes férfi fejét dús, borzas barna haj és tömött szakáll veszi körül. Eleven, erélyes arczából szinte kivillan fekete szeme. Hosszú fehér, pirosan árnyalt palástot visel, a mely hátát és bal fölső karját eltakarja, míg jobb karja alá föl van szedve. A palást alatt sötétzöld, hosszú köntöst visel. Jobb kezét az előtte térdelő férfi vállára teszi, baljával rendes jelvényét, a nagy görbe, kampós nyelű kést tartja. A művésznek minden részletre kiterjedő figyelmére vall, hogy a késre még a mesterjegyet is reáfestette."[1]

"A képen Kassa városa, a donátor és neje címere is látható. Czotman háromszor nősült; első neje Svarcz Zsófia 1493-ban meghalt; a második Orsolya "Ambrosii Czigenfuszels cammergrofs of der Rwde" leánya 1498-ban már szintén halott; harmadik neje Margit (1513—1532); az egyik címer tehát a harmadikat illette."[2]


  • Irodalom:

Éber László: XVI. SZÁZADI MAGYAR FESTÓ MŰVE A KASSAI SZÉKESEGYHÁZBAN. Archaeologiai Értesítő 1902. 385-395.[3]

Kemény Lajos: A kassai képírócéh. Művészet, (8.) 1909/4. 253-255.[4]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs