Címerhatározó/Duka címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Duka család címerével foglalkozik.


kádári DukaSzerkesztés

 

Mihály eszéki kereskedő és gyermekei Miklós, Péter, Illés, Anna, Erzsébet, Zsófia, Katalin, továbbá testvérének, Miklósnak Andrievics Máriától született fiai: János, Konstantin, végül Mihály fiának Miklósnak Virovchevich Máriától született gyermekei Gábor, Péter, Miklós, György 1792 júl. 26-án nyertek címeres nemeslevelet. Péter, Illés és néhai testvérük Miklós fiai: Péter, István 1816 júl. 17-én bárói rangot, 1816 júl. 16-án a Kádári előnevet nyerték. Péter 1805-1822 bánáti főhadi-kormányzó, táborszernagy s a 39. gyalogezred tulajdonosa volt. Ő szerezte Kádárt és Sipetet. 1822-ben bekövetkezett halálával Kádárt István, Sipetet Péter örökölte. Péter utódai közül Miklós (szül. 1828, †1886) 1848-ban alszolgabíró, 1861-ben a csáki járás főszolgabirája, még ugyanaz évben alispán. Testvére György 1861-ben tb. főjegyző. István utódai közül: Emil (szül. 1835, †1885) 1867-ben Temes várm. tb. aljegyzője. Jenő (†1887) 1861-ben esküdt, 1867-73-ban Temes várm. főszolgabirája. Emil fia: Géza (szül. 1867), cs. és kir. szolg. kív. követségi tanácsos, a főrendiház örökös jogú tagja, orsz. képviselő, Kádáron birtokos. Címer: a jobb felső sarokban, aranynégyszöggel kitöltött kék pajzsban, két kifelé fordult ezüstfélhold között, cölöpösen, hegyével felfelé állított nyíl. Sisakdísz: szembefordult páncélos alak növekvően, strucctollas nyílt sisakkal, derekára övezett karddal, jobbjában kis zászlós lándzsát, baljában kerek szúró pajzsot tart. Takaró: kékezüst-kékarany.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs